Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 

Vítejte na Notabene - Hydepark baptistů
Hledej
 
Je a Xenie   Vytvoření registrace
Článků < 7 dní: 4, článků celkem: 5201, komentáře < 7 dní: 2, komentářů celkem: 4949, adminů: 23, uživatelů: 2396
Orientační tabule
· Vstupní brána
· Cestičky
· Zákoutí
· Základy
· Kořeny
· Počteníčko
· Lavičky
· Kompost
· Altánek
· Pozvat do parku
· Parkové úpravy
· Máš slovo
· Cvrkot
· Na výsluní
 

Petr Chelčický

Martin Luther King

Povzbuzení


Přihlásit se
Přezdívka

Heslo

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Například posílání komentářu pod jménem, nastavení komentářů, manažer témat atd.

Hudba
Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Publikace

Počítadlo
Zaznamenali jsme

7 362 851

přístupů od leden 2004


Kdo je Online
Právě je 11 návštěvník(ů) a 0 uživatel(ů) online.

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Fundamentalisti
Na jedné výplatní listině - Philippian Fellowship

Misionáři, dealeři, donátoři a kongregacionalismus

fundamentální vs. fundamentalistický

Jak se dívat na křesťanský fundamentalismus?

Evangelikalismus jako globální náboženský fenomén II.

Baptismus mezi evangelikalismem, liberalismem a fundamentalismem

Americký evangelikalismus a fundamentalismus

Radikalismus a fundamentalismus


Kořeny
Kdo jsou baptisté?
Zřízení BJB 1930

Zásady BJB z r. 1929

VZNIK A ZÁSADY 1929
Vyznání víry z r. 1886
Apoštolské vyznání víry

Kořeny baptistického hnutí


Okno
www stránky evropských a světových baptistů

Základy

Základní dokumenty BJB v ČR


Organizační řád Bratrské jednoty baptistů

Organizační řád Bratrské jednoty baptistů

 

A) Úvodní ustanovení

Organizační řád BJB navazuje na Ústavu Bratrské jednoty bap­tistů včetně příloh číslo 1-3, která byla registrována Min. kul­tury ČR dne 15.5.1995 pod č.j. 5 894/95.

Stanoví poslání, náplň činnosti, kompetence, organizaci a způsoby rozhodování jednotlivých orgánů BJB. Týká se činnosti BJB jako celku a jejího zajištění.

B) Orgány BJB (§2 Ústavy BJB)

I. Sjezd delegátů (SD)

1. Sjezd delegátů je nejvyšším orgánem Bratrské jednoty baptistů v ČR.

2. Koná se zpravidla jednou do roka. Svolává ho předseda Výkonné­ho výboru (VV) a to písemně, nejméně 60 dnů předem.Současně se svoláním sjezdu je sborům zaslán návrh programu, v naléhavých případech může být svolán mimořádný sjezd - nejméně 15 dnů předem.

3. Kancelář VV zasílá sborům materiály, které budou projednávány na sjezdu (zprávy, návrhy), nejméně 21 dnů předem. Odbory, ko­mise a účelová zařízení zpracovávají zprávy pro SD tak, aby byly k dispozici v kanceláři VV nejméně 30 dnů před termínem konání SD.V tomto termínu musí být podány i návrhy sborů, od­borů a komisí pro jednání SD.

4. K náplni jednání a pravomoci SD patří zejména:

- schvalovat Ústavu BJB včetně příloh a její změny - nejméně 2/3 většinou přítomných delegátů

- schvalovat řády BJB, statuty účelových zařízení a řády odbo­rů a jejich změny

- volit VV, revizní komisi a schvalovat vedoucí odborů a komi­sí a ředitele účelových zařízení zřizovat, případně rušit účelová zařízení

- ustanovovat a rozpouštět odborné komise a odbory BJB

 

- rozhodovat o přijetí nových sborů do svazků BJB, případně o vyloučení sborů z BJB

- jednat o situaci sborů, jejich potřebách, záměrech a společ­ných projektech v oblasti misie, vzdělávání a sociální služ­by a o dalších společných záležitostech (reprezentace, ekumena, zahraniční styky, vydavatelská činnost aj.)

- projednávat návrhy ze sborů, VV, odborů, komisí a účelových zařízení

- projednávat zprávy VV, revizorů, vedoucích odborů a komisí, ředitelů účelových zařízení a vyjadřovat se k jejich činnosti projednávat a schvalovat rozpočty, závěrečné účty a hospo­daření BJB přijímat usnesení a kontrolovat jejich plnění

5. Sjezd je usnášení schopen při přítomnosti nejméně 2/3 stanove­ného počtu delegátů, přičemž musí být zastoupeny minimálně 3/4 počtu sborů. (Volby se konají podle volebního řádu.)

6. SD přijímá svá rozhodnutí zpravidla aklamací prostou většinou přítomných delegátů.

7. Z jednání SD se pořizuje zápis, který zpracovávají SD zvolení zapisovatelé a ověřují SD zvolení ověřovatelé. Zápis archivuje Kancelář BJB.

8. Sjezd delegátů přijímá usnesení, které obdrží písemně všechny sbory, účelová zařízení a vedoucí odborů a komisí.

II. Rada zástupců sborů (RZS)

1. Rada zástupců sborů podléhá Sjezdu delegátů.

2. Svolává ji předseda W, a to písemně, nejméně 30 dnů předem s uvedením programu jednání.

3. K náplni jednání RZS patří zejména:

- jednat o aktuálních záležitostech, týkajících se společných projektů BJB v oblasti misie, vzdělávání, sociální služby, účelových zařízení a o dalších oblastech společné činnosti (reprezentace, ekumena, zahr. styky, vydavatelská činnost aj.)

 

- průběžně sledovat plnění usnesení SD, případně přijímat opatření k jejich realizaci

- jednat o aktuální činnosti odborů a komisí

- informovat se o aktuálních záležitostech sborů a o akcích BJB

- projednávat návrhy dokumentů, které budou předloženy ke schválení SD

4. RZS se rozhoduje zpravidla aklamací prostou většinou přítom­ných členů RZS.

5. Členové RZS o jednání a přijatých rozhodnutích informují své sbory,odbory a komise.

6. Z jednání RZS se pořizuje zápis, který obdrží všechny sbory, účelová zařízení, vedoucí odborů a pozvaných komisí.

III. Výkonný výbor (VV)

1. Vznik, složení, funkční období

Výkonný výbor je volen volebním sjezdem delegátů dle voleb­ního řádu (příloha č 2. ústavy) na čtyřleté období.

Tvoří ho: předseda

místopředseda

tajemník

dva členové má dva náhradníky

2. Postavení a poslání VV

VV je výkonným nástrojem BJB a za svou činnost je odpovědný SD. Odpovídá za naplňování cílů BJB v souladu s její Ústavou. V mezidobí mezi sjezdy informuje o své činnosti RZS, případně přímo sbory a využívá setkání RZS ke společné přípravě řešení dů­ležitých otázek na SD. Společně s RZS řeší otázky, které vyvsta­nou mezi sjezdy, pokud se nejedná o oblasti, které jsou výlučně v pravomoci SD.

3. Základní náplň činností VV

- zajišťovat naplnění usnesení SD

- připravovat SD a setkání RZS

- zajišťovat informovanost sborů o dění BJB, podporovat vzá­jemné mezisborové kontakty

 

- napomáhat sborům v řešení jejich úkolů a problémů, před­kládat podněty pro jejich duchovní práci, odpovídat na do­tazy, zabývat se jejich návrhy a podněty, vycházet vstříc zájmu sborů o osobní kontakty

- spolupracovat se sbory při zajišťování kazatelů na uvolně­ná místa

- napomáhat osamostatňování misijních stanic a zakládání no­vých sborů

- připravovat společné akce BJB - např. tématické konference, odborné semináře, kurzy a další akce na celostátní, regio­nální, případně i místní úrovni

- vytvářet podmínky pro vzdělávání pracovníků sborů, udržo­vat kontakty se studenty teologie

- sledovat práci účelových zařízení a napomáhat jejich roz­voji v souladu s potřebami BJB

- spolupracovat s odbory a komisemi BJB a koordinovat jejich práci

- spravovat fondy BJB, dbát na řádné hospodaření s majetkem BJB

- zajišťovat publikační činnost

- zajišťovat spolupráci s BJB na Slovensku v souladu s při­jatými dokumenty

- zajišťovat kontakty, informovanost a spolupráci v rámci EBF, BWA i s baptisty v jednotlivých zemích

- navazovat a udržovat ekumenické kontakty v rámci ČR i v mezinárodním měřítku

4. Pracovní porady VV

Pracovní porady VV svolává předseda VV podle potřeby, nejmé­ně však čtyřikrát ročně. Alespoň jedenkrát ročně se těchto porad zúčastňují také náhradníci. O průběhu jednání a rozhodnutích VV se pořizuje zápis, který podepisuje zapisující člen VV a předseda VV. Při jednání VV musí být přítomni nejméně tři členové VV. Náhradníci mají rozhodující hlas v případě, že nahrazují chybějí­cího člena VV. VV rozhoduje zpravidla jednomyslným rozhodnutím. V případě potřeby může rozhodnout nejméně třemi hlasy.

5. Základní práva a povinnosti předsedy VV

- je statutárním orgánem BJB

- řídí práci VV

- úzce spolupracuje s tajemníkem VV

- zastupuje BJB ve styku se státní správou i dalšími úřady a institucemi

 

- svolává řádné i mimořádné sjezdy delegátů, RZS a VV, pod­le potřeby zve na tato jednání pracovníky odborů a komisí, případně odborníky a hosty

- udržuje kontakt se studenty teologie, kteří studují s do­poručením BJB, sleduje jejich duchovní vývoj a prospěch

- na pozvání sborů se zúčastňuje ordinace kazatelů, případně laických kazatelů

- udržuje kontakt se sbory, informuje se o jejich duchovním stavu a problémech, získává ze sborů iniciativní návrhy pro práci VV, RZS i BJB jako celku a zajišťuje jejich projednání

- koordinuje návštěvy ostatních členů VV ve sborech

- udržuje kontakt s vedením odborů BJB

- v součinnosti s tajemníkem jedná se zahraničními partnery a návštěvami

- věnuje zvýšenou pozornost sborům, které nemají kazatele a spolupracuje se sbory při vyhledávání kandidátů na volná místa, sleduje délku působení kazatele ve sboru, v případě účelnosti doporučí kazateli i sboru změnu

- zúčastňuje se jednání ERC, udržuje další ekumenické kontakty

6. Základní práva a povinnosti místopředsedy VV

Zastupuje předsedu VV v době jeho dlouhodobější nepřítomnos­ti a přejímá pak jeho veškerá práva a povinnosti. Předsedou W může být podle potřeby pověřen výkonem některých práv a povinnos­tí. Pověření dlouhodobého charakteru schvaluje VV.

7. Základní práva a povinností tajemníka VV

- je statutárním orgánem BJB

- řídí práci Kanceláře BJB a je přímým nadřízeným zaměstnan­ců Kanceláře BJB

- úzce spolupracuje s předsedou VV

- obdobně jako předseda zastupuje BJB před úřady, veřejnos­tí, ekumenou, a to z titulu své funkce

- sleduje a koordinuje práci komisí BJB

- organizačně zajišťuje akce BJB

- na pozvání sborů a po dohodě s předsedou se zúčastňuje or­dinací a instalací kazatelů

 

 

- udržuje kontakt se sbory, informuje se o jejich duchovním stavu a problémech, získává ze sborů iniciativní návrhy pro práci VV, RZS i BJB jako celku a předkládá je VV

- předkládá SD a RZS zprávu o činnosti VV

- sleduje hospodaření VV a navrhuje potřebná opatření

- odpovídá za publikační činnost BJB

- koordinuje a rozvíjí zahraniční styky

- udržuje kontakt s Mezinárodním baptistickým teologickým

- seminářem v Praze a podle potřeby s dalšími teologickými školami

- vyřizuje korespondenci BJB

- schvaluje finanční výdaje a podepisuje doklady prvotní evidence

- vede evidenci sborů BJB a jejich statutárních orgánů

- sleduje a za jistu je plnění usnesení sjezdu delegátů, roz­hodnutí RZS, VV a dodržování Ústavy BJB a dalších přija­tých dokumentů

8. Základní práva a povinnosti členů VV

- zúčastňují se pracovních porad VV a spolurozhodují o všech projednávaných otázkách

- plní dohodnuté úkoly

- zúčastňují se s jednacím i hlasovacím právem jednání RZS

- zúčastňují se jednání SD s hlasem poradním, pokud nejsou současně delegáty sborů

9. Základní práva a povinnosti náhradníků VV

- udržují si přehled o dění v BJB, aby mohli v případě pot­řeby nahradit chybějící členy VV

- mají právo se zúčastnit všech jednání VV s hlasem poradním

- jsou povinni zúčastnit se porad VV, pokud jsou k nim výs­lovně pozváni (nejméně 1x ročně a dále v případech, že je předem známa neúčast některého z členů VV, případně v mi­mořádných případech)

- zastupují-li chybějícího člena, přejímají jeho práva a povinnosti

Kancelář Bratrské jednoty baptistů

- tvoří ji tajemník, který řídí její činnost a další pracovníci. Zahrnuje také vymezené prostory, technické prostředky, archiv apod.

 

- je zřízena k plnění úkolů a povinností, které jsou VV, zejména předsedovi a tajemníkovi, uloženy tímto řádem, SD a RZS nebo které vyplývají z cílů BJB dle ústavy

- o počtu placených pracovníků rozhoduje SD. Jednotlivé pra­covní náplně zaměstnanců kanceláře zpracovávají společně předseda a tajemník VV a schvaluje je VV

- administrativní pracovníci kanceláře zajišťují především evidenci, účetnictví, rozpočetnictví, rozbory hospodaření,platební styk, vedení pokladny, archivaci, písařské práce, rozmnožování písemností, ekonomické a právní poradenství pro sbory, organizaci akcí, péči o návštěvy, dist­ribuci publikací, příjem a odesílání poštovních zásilek, inventarizaci

IV. Revizní komise (RK)

1. Revizní komise je volena SD a je mu přímo odpovědná.

2. Tvoří ji předseda

dva členové

3. Činnost RK

- provádí nejméně 1x ročně kontrolu správnosti vedení účet­nictví BJB

- provádí kontrolu správnosti, úplnosti a platnosti prvot­ních dokladů dokládajících příjmy a výdaje BJB

- provádí odsouhlasení konečných zůstatků jednotlivých účtů v operativní evidenci BJB

- kontroluje a hodnotí úroveň vedení účetní evidence v Kan­celáři BJB

- sleduje hospodaření s nemovitým i movitým majetkem BJB, kontroluje provádění inventarizace

- kontroluje odstranění nedostatků uvedených v předcházejí­cích revizních zápisech

- dává své stanovisko k účelnosti vynaložených finančních prostředků v souladu s rozhodnutími příslušných orgánů BJB a v porovnání se schváleným rozpočtem

- předkládá SD revizní zprávu s návrhem na závěry

 

C) Odbory a komise (§3 Ústavy BJB)

V rámci BJB se k naplnění dohodnutých cílů zřizují odbory, jejichž ustavení i rozpuštění schvaluje SD. Každý odbor předkládá SD k vyjádření řád odboru i jeho případné změny a zprávy o své činnosti. Sjezd delegátů potvrzuje rovněž volbu výboru jednotli­vých odborů.

Pro plnění specifických úkolů BJB se zřizují potřebné odbor­né komise - stálé nebo krátkodobé, a to podle charakteru činnos­ti.

Odbor sester

- povzbuzuje práci sester ve sborech, dává jim podněty ke službě i materiály k inspiraci

- připravuje a zajišťuje program sejití odboru sester a organizuje tato setkání

- informuje sestry ve sborech o životě a službě sester doma i v zahraničí

- - organizuje ve sborech modlitební shromáždění v rámci společných dnů modliteb sester, sbírky a další aktivity sester

- prostřednictvím svých zástupců rozvíjí mezinárodní kontakty se sesterskými odbory jiných zemi i v rámci EBF a BWA a dle svých možností se zúčastňuje setkání těchto grémií

- navazuje a udržuje ekumenické kontakty

Odbor mládeže

- sdružuje mladé lidi ze sborů BJB a dává jim možnosti k širší mezisborové spolupráci i setkávání a napomáhá jim'k účinnější práci ve vlastních sborech

- organizuje a zajišťuje setkávání mládeže v rámci regionů nebo v celostátním rozsahu , připravuje a zabezpečuje jejich program

- snaží se vytvářet předpoklady pro iniciativu duchovní rozvoj , vzájemné kontakty , vzdělávání pracovníků, výchovu k misii a pro další aktivity mládeže

- organizuje společné misijní akce, brigády, kurzy, zájezdy a tábory a další akce

- organizuje aktivní zapojení mládeže v programech vzdělavatelných konferencí BJB, případně při dalších setkáních

- ve sborech organizuje svá pravidelná setkávání a další aktivity (zpěv, hudba, modlitby, výlety, sportovní akce, tábory, apod.)

 

- podílí se na životě a službě sboru (např. služba zpěvem a hudbou , slovem, praktickou pomocí)

- pěstuje kontakty v rámci mezinárodním, prostřednictvím svých zástupců se dle množností zúčastňuje setkání grémií mládeže v rámci EBF a BWA

- navazuje a udržuje ekumenické kontakty

Odbor pro práci s dětmi

- zajišťuje výchovné kurzy k odbornému vzdělávání pracovníků s dětmi ve sborech BJB a k výměně zkušeností

- systematicky vyhledává, shromažďuje a vydává pro sbory BJB materiály pro výuku dětí a k příležitostné službě dětí (zpěv­níčky, básně, rozmluvy, scénky apod.)

- zajišťuje informace o možnostech křesťanských táborů pro děti a aktuálně je předává sborům, případně některé tábory organizuje

- sleduje misijní práci mezi dětmi a poskytuje k tomu podněty i informace

- spolupracuje s ekumenou

Odbor diakonie

- sdružuje dobrovolné zájemce a pracovníky v diakonské službě v BJB

- sleduje diakonské projekty sborů BJB a snaží se podpořit zejména ty projekty, které přerůstají rámec jednotlivého sboru a jeho možnosti a průběžně o nich informuje

- shromažďuje a šíří informace o potřebách diakonské služby v BJB, podporuje výměnu zkušeností

- sleduje možnosti odborného vzdělávání a kvalifikované přípravy v oboru diakonie

- organizuje setkání v odboru diakonie a připravuje jejich program

spolupracuje s Ekumenickou diakonií v ČR, případně s dalšími sociálními a charitativními organizacemi a z pověření VV v nich zastupuje BJB

Komise historická

- vyhledává, shromažďuje, třídí, zpracovává, ukládá do archivu BJB materiály důležité pro zachování historické paměti

- podněcuje sbory BJB ke spolupráci s komisí, vede je k zachování a shromažďování důležitých materiálů z jejich života (o čle­nech, pracovnících či významných výročích a slavnostech sboru, křtech a dalších důležitých událostech)

- pořádá školení pro archiváře a kronikáře sborů BJB a poskytuje jim odborné rady a metodickou pomoc

- v případě potřeby spolupracuje se sbory, VV, ekumenou při pořá­dání výstav a opatřování vhodných historických dokumentů z his­torie sborů BJB

Komise teologická

- dbá o věroučně odpovědný výklad Písma při reflexi aktuálních otázek z biblického hlediska

- pracuje systematicky na teologických materiálech pro potřebu BJB, přednostně na zadaných tématech

- sleduje nová hnutí a učení, analyzuje je a předkládá k nim odůvodněná stanoviska, tyto materiály pak aktuálně publikuje

- pozorně sleduje teologický vývoj v BJB a upozorňuje na případná úskalí a nebezpečí posunu

- vyjadřuje se z teologického hlediska k textům písní, případně k dalším písemným materiálům, provádí recenze vydávané křesťanské literatury, upozorňuje na scestné publikace

Komise hudební

- systematický shromažďuje hudební a písňový materiál duchovní tvorby, odborně jej posuzuje, odborně připravuje a vydává

- podporuje hudební a písňovou tvorbu, vyhledává zdroje tvorby (talenty) a navazuje s nimi kontakt

- spolupracuje při sestavování vhodných písňových materiálů do celků (zpěvníků), případně zajišťuje jejich vydávání, a to ve spolupráci s W, teologickou komisí a na základě potřeb BJB

- připravuje hudební i pěvecký program společných akcí BJB (např. na tématické konference) a dbá na jeho kvalitním zajištění

- vyhledává obdarované bratry a sestry a doporučuje jejich službu v součinosti s VV BJB a domácími sbory

Komise pro zpracování dokumentů BJB

- podle zadání zpracovává návrhy příslušných dokumentů BJB dle potřeby (ústava, řády apod.)

- prostřednictvím Kanceláře BJB zajišťuje připomínkové řízení a včasné projednání

- dbá na zapracování všech zásadních připomínek do návrhů a před­kládá dokumenty k projednání a schválení příslušnému orgánu BJB

Komise platová

- navrhuje platový systém v BJB (pro kazatele a další pracovníky) a předkládá aktuální návrhy na jeho úpravy či změny VV, RZS a SD

- sleduje mzdový vývoj v ČR a podává příslušné návrhy na platy kazatelů a další pracovníky BJB podle pohybu celostátního průměru mezd - minimálně 1x ročně

- sleduje platy kazatelů a předkládá odůvodněné návrhy na případ­nou změnu

- zaujímá stanoviska k žádostem sborů o příspěvky na platy kaza­telů a dalších duchovních pracovníků sborů a dává svá doporuče­ní VV

Komise pro vzdělávání

- připravuje ucelený systém pro vzdělávání v BJB a koncepci předkládá k posouzení, případně ke schválení,orgánům BJB

- připravuje program jednotlivých druhů a forem vzdělávání v BJB a dbá na jeho kvalitní zajištění

- organizuje DTS a dbá na jeho kvalitní úroveň

- je v kontaktu s BŠ a své návrhy uplatňuje v Radě BŠ

- dává podněty k programům kurzů pro pracovníky BJB, připravuje jejich program, po dohodě s VV zajišťuje lektory

Komise nominační a komise volební

Jejich volbu, funkci a pravomoci vymezuje volební řád

D) Účelová zařízení BJB (§ 4 Ústavy BJB)

1. Zřizovatelem účelových zařízení BJB je Bratrská jednota baptis­tů

2. Zřízení účelových zařízení podléhá schválení Sjezdu delegátů. SD rozhoduje rovněž o tom, zda účelové zařízení bude mít vlastní právní subjektivitu.

3. Účel, sídlo a základní odpovědnosti vymezuje zřizovací listina účelového zařízení.

4. Podrobnější charakteristiku, organizační strukturu, odpověd­nost vůči BJB, majetkové záležitosti apod. vymezuje příslušný statut účelového zařízení, který podléhá schválení SD

5. Hospodaření účelových zařízení je kontrolováno Revizní komisí BJB

6. VV vykonává práva a povinnosti zřizovatele

7. Účelová zařízení podléhají SD, který je oprávněn rozhodovat o všech záležitostech účelových zařízení s konečnou platností.

 

 

E) Závěrečná ustanovení

1. Tento organizační řád v plném rozsahu nahrazuje Organizační řád Bratrské jednoty baptistů v Československu z 16.12.1982, schválený celostátní konferencí BJB 14.10.1983, včetně jeho příloh, doplňků a změn.

2. Tento organizační řád vstupuje v platnost dnem schválení Sjez­dem delegátů

3. Tento organizační řád byl schválen Sjezdem delegátů dne 12.2. 1996 ve Vysokém Mýtě

 

Copyright © by Notabene - Hydepark baptistů All Right Reserved.

Published on: 2007-03-16 (1681 čtenářů)

[ Zpět ]

Vedoucí Grano Salis Network - Tomas
E-mail: notabene@granosalis.cz, network@granosalis.cz, granosalis@granosalis.cz, magazin@granosalis.cz, redakce@granosalis.cz
Webmastering a údržbu systému zajišťuje firma ALLTECH, webmaster webmaster@granosalis.cz
Page Generation: 0.13 Seconds