Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 

Vítejte na Notabene - Hydepark baptistů
Hledej
 
Je a Xenie   Vytvoření registrace
Článků < 7 dní: 4, článků celkem: 5201, komentáře < 7 dní: 2, komentářů celkem: 4949, adminů: 23, uživatelů: 2396
Orientační tabule
· Vstupní brána
· Cestičky
· Zákoutí
· Základy
· Kořeny
· Počteníčko
· Lavičky
· Kompost
· Altánek
· Pozvat do parku
· Parkové úpravy
· Máš slovo
· Cvrkot
· Na výsluní
 

Petr Chelčický

Martin Luther King

Povzbuzení


Přihlásit se
Přezdívka

Heslo

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Například posílání komentářu pod jménem, nastavení komentářů, manažer témat atd.

Hudba
Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Publikace

Počítadlo
Zaznamenali jsme

7 362 819

přístupů od leden 2004


Kdo je Online
Právě je 7 návštěvník(ů) a 0 uživatel(ů) online.

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Fundamentalisti
Na jedné výplatní listině - Philippian Fellowship

Misionáři, dealeři, donátoři a kongregacionalismus

fundamentální vs. fundamentalistický

Jak se dívat na křesťanský fundamentalismus?

Evangelikalismus jako globální náboženský fenomén II.

Baptismus mezi evangelikalismem, liberalismem a fundamentalismem

Americký evangelikalismus a fundamentalismus

Radikalismus a fundamentalismus


Kořeny
Kdo jsou baptisté?
Zřízení BJB 1930

Zásady BJB z r. 1929

VZNIK A ZÁSADY 1929
Vyznání víry z r. 1886
Apoštolské vyznání víry

Kořeny baptistického hnutí


Okno
www stránky evropských a světových baptistů

Základy

Základní dokumenty BJB v ČR


Volební řád

Volební řád

Úvod

1. Pán Ježíš Kristus povolává jednotlivé členy církve do rozličné služby prostřednictvím jejich obdarování dary Ducha svatého (Ř 12, 3-8; 1Kor 12; Ef 4, 11-12).

2. Působením Ducha svatého církev rozpoznává různá obdarování svých členů a vědomě jim svěřuje úkoly jejich oddělením pro danou službu.

3. Bible hovoří o více způsobech, kterými si Pán Bůh povolává k práci na svém díle. Jedním z nich je povolávání pracovníků volbou (2 Kor 8,19; Sk 14, 23).

Z Písma svatého vyrozumíváme, že prvotní církev tak činila s plnou vážností a s vědomím odpovědnosti před Boží tváří i lidmi. Dbala, aby to byli služebníci „plní Ducha a moudrosti(Sk 6, 2-6).

Církev musí i dnes při volbě svěřování jednotlivých služeb v církvi vycházet z biblických nároků, kladených na vyvolené i na jejich rodiny Pánem církve - viz např. 1Tm 3, 2-13; Tit 1, 5-9. Na tyto biblické nároky je třeba pamatovat již při výběru kandidátů.

Ježíš Kristus vyzval své učedníky, aby prosili Pána žně, aby na svou žeň vyslal dělníky (viz Mt 9, 38). Je nutné, aby si církev vždy vyprošovala pravou moudrost a vedení Duchem svatým v přípravě a průběhu voleb, aby rozpoznání církve bylo v souladu s Boží vůlí.

4. Tento volební řád je přílohou Ústavy BJB. Je závazný pro volbu:

- delegátů na Sjezdy delegátů

- členů Rady zástupců sborů, Výkonného výboru, Revizní komise a příslušných volebních a nominačních komisí.

 

Volební právo a základní podmínky volitelnosti

Každý plnoprávný člen sboru BJB má po dovršení 18 let aktivní volební právo (to je právo volit) a pasivní volební právo (být volen). Pro určité funkce stanoví tento volební řád další podmínky.

Volba orgánů BJB

1. Volba delegátů na Sjezdy delegátů

Sbor vysílá na Sjezd delegátů na každých započatých 50 členů sboru jednoho delegáta podle stavu k 1.1. roku konání sjezdu. Doporučuje se. aby mezi delegáty byli i členové Rady zástupců sborů. O způsobu volby rozhoduje sborové shromáždění. Delegáti jsou voleni na každý sjezd samostatně.

2. Volba členů Rady zástupců sborů

Sbor volí do Rady zástupců sborů dva členy. Doporučuje se, aby jedním z nich byl správce sboru (kazatel). O způsobu volby (aklamací, tajným hlasováním) rozhoduje sborové shromáždění. Funkční období je minimálně jednoleté - mezi dvěma výročními sborovými shromážděními.

2. Volba výkonného výboru

 

3.1. Volební období

 

Volební období je čtyřleté.

 

3.2 Doplňující podmínky pro členství ve Výkonném výboru

- splnění podmínek Písma svatého pro představené církve

- zkušenost a osvědčenost v církevní práci

- členství ve sboru BJB minimálně pět let

- nepřekročení věku 65 let v kalendářním roce voleb

- předseda Výkonného výboru může být zvolen do této funkce nejvýše ve dvou volebních obdobích po sobě jdoucích, tajemník nejvýše ve třech volebních obdobích po sobě jdoucích

- maximální délka členství ve VV jsou čtyři po sobě jdoucí volební období

 

3.3.1. Nominační komise

Výchozí kandidátku připraví pětičlenná nominační komise zvolená Sjezdem delegátů, případně Radou zástupců sborů, zpravidla jeden rok před datem voleb na základě návrhu VV.

3.3.2. Volební komise

Průběh voleb řídí tříčlenná volební komise, zvolená volebním sjezdem.

3.4. Způsob voleb

Volby probíhají na volebním Sjezdu delegátů na základě kandidátky připravené nominační komisí a případně doplněné ve sborech. Volby jsou tajné.

3.5. Příprava kandidátky Výkonného výboru

- nominační komise připraví výchozí kandidátku, kterou rozešle do sborů k vyjádření, případně k doplnění

- sbory zašlou upravenou kandidátku zpět nominační komisi

- nominační komise projedná ochotu kandidovat se všemi navržený­mi kandidáty a současně ověří splnění podmínek volitelnosti

- nominační komise si vyžádá stručnou písemnou charakteristiku těch kandidátů, kteří jsou ochotni kandidovat a současně postoj sboru ke kandidatuře jejich člena

- na každou funkci (včetně náhradníků) musí být navrženi nejméně 2 kandidáti; pokud nevyplynou přímo z návrhů, je úkolem nominační komise je nalézt - doplnit

- kandidátka by měla obsahovat rovnoměrné zastoupení kazatelů a ostatních pracovníků sborů

- kandidátka obsahuje v abecedním pořadí jména všech kandidátů, kteří kandidaturu přijali

- kandidátka se člení podle funkcí, totéž jméno se může vyskytovat u různých funkcí

- informativně budou uvedena jména těch, kteří kandidaturu nepřijali

- definitivní kandidátka je zaslána do sborů k přípravě na vlastní volby a to nejméně 6 týdnů před termínem voleb

3.6. Vlastní volby Výkonného výboru

3.6.1 Kdo, kdy, kde volí, práva volitelů

 

Vlastní volby se konají při Sjezdu delegátů. Volí pouze delegáti sborů (viz bod 1 volebního řádu). Tito volitelé volí především podle pokynů svého sboru. V případech, kdy vznikají situace, k nimž sbor předem nezaujal stanovisko, jsou oprávněni jednat podle svého uvážení.

3.6.2. Postup voleb

 

Volby se konají postupně podle funkcí v pořadí: tajemník, předseda, místopředseda, 2 členové, 2 náhradníci. Kandidát který nebyl zvolen, se stává dalším (třetím, případně dalším) kandidátem pro následující funkci, pokud byl ochoten na ni kandidovat. V případě nedosažení potřebného počtu hlasů (nadpoloviční většiny), se kandidátka zužuje na 2 kandidáty na funkci a volba se opakuje. Při rovnosti hlasů na tutéž funkci se volba opakuje.

3.6.3. Podmínky zvolení

 

Při volbách je nutná přítomnost nejméně 75% možných velitelů. Nesejde-li se potřebný počet volitelů, volby se uskuteční v náhradním termínu do 6 měsíců při mimořádném sjezdu. Kandidát je zvolen, pokud obdržel nadpoloviční většinu odevzdaných hlasů. Pokud nebyla dosažena nadpoloviční většina hlasů ani při opakované volbě a jedná se o funkci: předseda, tajemník, místopředseda, je třeba vypsat nové volby. Při nedosažení nadpoloviční většiny ani při opakované volbě zbývajících členů a náhradníků se hlasuje aklamací o důvěru tomu, kdo obdržel vyšší počet hlasů.

 

3.6.4. Harmonogram přípravy voleb, vlastních voleb a převzetí funkcí

a/ zvolení nominační komise sjezdem - rok před vlastními volbami

b/ zaslání výchozí kandidátky do sborů 6 měsíců před vlastními volbami

c/ odeslání připomínkované či doplněné kandidátky ze sborů zpět nominační komisi 4 měsíce před vlastními volbami

d/ zpracování výsledků, projednání souhlasu kandidátů s kandidatu­rou, sestavení a odeslání definitivní kandidátky sborům - nejméně 6 týdnů před volbami

e/ zvolení volební komise volebním sjezdem

f/ převzetí funkce nově zvoleným Výkonným výborem včetně sepsání stručného předávacího zápisu a provedení revize Revizní komisí - do 60 dnů od provedení voleb

 

4. Volba revizní komise

Revizní komise je tříčlenná. Nominační komise, zvolená pro volby Výkonného výboru, nekončí zvolením Výkonného výboru svou funkci, ale ve spolupráci se sbory vyhledá nejméně pět vhodných kandidátů, kteří splňují jak duchovní, tak odborné požadavky na tuto funkci a jejich jména zašle sborům. Vlastní volby se uskuteční při Sjezdu delegátů uprostřed volebního období Výkonného výboru. Volby jsou tajné.

Volební období Revizní komise je čtyřleté. Dosavadní členové RK nemohou kandidovat do Revizní komise pro bezprostředně následující období.

 

 

5. Volba vedoucích pracovníků odborů BJB

O způsobu volby rozhodují příslušné odbory. Výsledky voleb projednává a schvaluje nejbližší Sjezd delegátů, případně do nejbližšího sjezdu Rada zástupců sborů. Doporučuje se, aby byla Radě zástupců sborů, případně sjezdu, předložena již kandidátka.

Všeobecná a závěrečná ustanovení

 

Činnost příslušných volebních komisí začíná v den zvolení a končí zpracováním zápisu o výsledcích voleb a předáním všech podkladů z průběhu voleb k archivaci.

Jednotliví pracovníci nebo celé orgány mohou být odvolány z funkce orgánem, který je zvolil a rozhodnutím nadpoloviční většiny tohoto organu (nikoliv nadpoloviční většiny přítomných).

V případě ukončení výkonu funkce kteréhokoliv pracovníka v průběhu volebního období, ujímá se funkce náhradník a to na zbývající část volebního období. Při tom může dojít k přerozdělení funkcí uvnitř příslušného orgánu. V případě nutnosti se konají doplňující volby.

Tento volební řád vstupuje v platnost po schválení Sjezdem delegátů sborů BJB konaným v Jablonci nad Nisou dne 3. 6. 1994 s účinností od 3. 6.1994.

Copyright © by Notabene - Hydepark baptistů All Right Reserved.

Published on: 2007-03-16 (1438 čtenářů)

[ Zpět ]

Vedoucí Grano Salis Network - Tomas
E-mail: notabene@granosalis.cz, network@granosalis.cz, granosalis@granosalis.cz, magazin@granosalis.cz, redakce@granosalis.cz
Webmastering a údržbu systému zajišťuje firma ALLTECH, webmaster webmaster@granosalis.cz
Page Generation: 0.27 Seconds