Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 

Vítejte na Notabene - Hydepark baptistů
Hledej
 
Je a Xenie   Vytvoření registrace
Článků < 7 dní: 4, článků celkem: 5201, komentáře < 7 dní: 2, komentářů celkem: 4949, adminů: 23, uživatelů: 2396
Orientační tabule
· Vstupní brána
· Cestičky
· Zákoutí
· Základy
· Kořeny
· Počteníčko
· Lavičky
· Kompost
· Altánek
· Pozvat do parku
· Parkové úpravy
· Máš slovo
· Cvrkot
· Na výsluní
 

Petr Chelčický

Martin Luther King

Povzbuzení


Přihlásit se
Přezdívka

Heslo

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Například posílání komentářu pod jménem, nastavení komentářů, manažer témat atd.

Hudba
Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Publikace

Počítadlo
Zaznamenali jsme

7 362 861

přístupů od leden 2004


Kdo je Online
Právě je 9 návštěvník(ů) a 0 uživatel(ů) online.

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Fundamentalisti
Na jedné výplatní listině - Philippian Fellowship

Misionáři, dealeři, donátoři a kongregacionalismus

fundamentální vs. fundamentalistický

Jak se dívat na křesťanský fundamentalismus?

Evangelikalismus jako globální náboženský fenomén II.

Baptismus mezi evangelikalismem, liberalismem a fundamentalismem

Americký evangelikalismus a fundamentalismus

Radikalismus a fundamentalismus


Kořeny
Kdo jsou baptisté?
Zřízení BJB 1930

Zásady BJB z r. 1929

VZNIK A ZÁSADY 1929
Vyznání víry z r. 1886
Apoštolské vyznání víry

Kořeny baptistického hnutí


Okno
www stránky evropských a světových baptistů

Základy

Základní dokumenty BJB v ČR


Základní dokument pro MK

Základní dokument

Podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)

I. Název církve

Oficiální název BJB: Bratrská jednota baptistů. Jednotlivé sbory mají ve svém názvu označení příslušnosti k BJB, tedy Sbor Bratrské jednoty baptistů a bližší upřesnění (např. v Aši, Brně)

II. Poslání církve a základní články její víry

Bratrská jednota baptistů (BJB) je společenstvím baptistických sborů na území České republiky, které se dobrovolně sdružily za účelem vzájemné spolupráce i spolupráce s jinými církevními grémii a organizacemi v ČR i v zahraničí.

Věroučným základem a závaznou normou baptistů jsou Písma svatá Starého a Nového zákona.

Každý místní sbor je křesťanskou církví ve smyslu Nového zákona. Obvod jeho působení není předem územně omezen.

Jednotlivé sbory, sdružené do svazku Bratrské jednoty baptistů, přijímají a realizují společné zásady a stanoviska, která jsou uvedena v příloze č. 2 (Zásady a stanoviska).

Cílem BJB je:

Poskytovat základnu pro všestrannou součinnost a spolupráci baptistických sborů stejného teologického zaměření v rámci ČR i s baptistickými sbory a jejich asociacemi v zahraničí, zejména v oblasti misie, vzdělávání a diakonie.

Posilovat vědomí sounáležitosti a solidarity mezi sbory i jednotlivými baptisty prostřednictvím vzájemného obecenství, společných vzdělávacích konferencí a jiných akcí a vytvářet zdroje pro jejich zajištění.

Zajišťovat vzájemnou komunikaci a výměnu informací o životě a práci baptistů u nás i ve světě .

Poskytovat základnu pro baptistická a ekumenická studia, pro mezidenominační spolupráci a pro kontakt se státními orgány a veřejností v zájmu rozvoje misijní a sociální služby, prosazování a ochrany svobody svědomí a odluky církve od státu.

K realizaci těchto cílů ustavit nezbytné výkonné orgány, které by poskytovaly službu odborům, sborům a misijním iniciativám ve sborech dle možností, potřeb a preferencí.

III. Sídlo církve

Kancelář Bratrské jednoty baptistů je zřízena v Praze 4, Na Topolce 14, PSČ 140 00. Je současně sídlem Výkonného výboru.

IV. Orgán církve, který jedná jejím jménem na území České republiky, uvedení způsob u jeho ustavování a odvolávání, délka funkčního období jeho členů a vymezení oprávnění, jakým jedná a činí právní úkony jménem církve, zda a v jakém rozsahu mohou činit právní úkony jménem církve i jiné osoby.

1. Statutárním orgánem BJB je Výkonný výbor (VV). Jeho jménem jednají jeho předseda nebo tajemník samostatně. Výkonný výbor je výkonným nástrojem BJB, je povinen respektovat usnesení Sjezdu delegátů a jedná-li s orgány státní správy ve věcech týkajících se jednotlivého sboru, je povinen respektovat stanovisko sboru, pokud není v rozporu s rozhodnutím Sjezdu delegátů. Postavení, poslání a základní náplň činnosti VV podrobně řeší Organizační řád, uvedený v příloze č.6. Výkonný výbor se schází podle potřeby, nejméně však 4x do roka. Tvoří jej tito pracovníci volení na čtyřleté funkční období:

- předseda

- místopředseda

- tajemník

- dva členové

2. Volby Výkonného výboru se konají při Sjezdu delegátů. Voliteli jsou delegáti sborů. Při volbách je nutná přítomnost nejméně 75% možných volitelů. Kandidát je zvolen, pokud obdržel nadpoloviční většinu odevzdaných hlasů. Pokud nebyla dosažena nadpoloviční většina hlasů ani při opakované volbě a jedná se o funkci: předseda, tajemník, místopředseda, je třeba vypsat nové volby. Při nedosažení nadpoloviční většiny ani při opakované volbě zbývajících členů se hlasuje aklamací o důvěru tomu, kdo obdržel vyšší počet hlasů. Podmínky volitelnosti a další podrobnosti ustavování Výkonného výboru řeší Volební řád (příloha č. 3).

3. Jednotliví pracovníci, případně celý Výkonný výbor, mohou být odvoláni z funkce rozhodnutím nadpoloviční většiny delegátů Sjezdu delegátů (nikoliv nadpoloviční většiny přítomných). V případě ukončení výkonu funkce kteréhokoliv pracovníka v průběhu volebního období, ujímá se funkce náhradník a to na zbývající část volebního období. Při tom může dojít k přerozdělení funkcí uvnitř příslušného orgánu. V případě nutnosti se konají doplňující volby.

4. Jménem právnických osob, kterými jsou BJB, jednotlivé sbory, případně účelová zařízení mohou jednat:

a) předseda nebo tajemník Výkonného výboru za BJB

b) správce nebo správci sboru za příslušný sbor, a to samostatně

c) ředitel nebo jeho zástupce za účelová zařízení

Dále osoby pověřené písemně výše uvedenými fyzickými osobami nebo rozhodnutím příslušných právnických osob.

V. Osobní údaje členů orgánu církve

Předseda VV:

Tajemník VV:

 

 

VI. Organizační struktura církve, typy orgánů a jiných institucí církve s vyznačením těch, které mají být církevními právnickými osobami, odděleně od těch, které se stávají právnickými osobami podle zvláštního právního předpisu, pokud jsou v základním dokumentu uvedeny, způsob jejich ustavování a rušení včetně uvedení právního nástupce při zániku, označení jejich statutárních orgánů včetně způsobu jejich ustavování a odvolávání, délky jejich funkčního období a vymezení, zda a v jakém rozsahu ji mohou zastupovat i jiné osoby.

1. Bratrská jednoty baptistů (BJB) je společenstvím baptistických sborů na území ČR, které se dobrovolně sdružily za účelem spolupráce v dohodnutých oblastech. Členem BJB se může stát ten sbor, který přijímá obsah Ústavy BJB, požádá o členství písemně a byl přijat Sjezdem delegátů. Rozhodnutí Sjezdu delegátů o přijetí nového sboru a návrh na jeho evidenci jako církevní právnické osoby předloží příslušnému státnímu orgánu jménem BJB její Výkonný výbor. Členství může být zrušeno bud na základě rozhodnutí sboru nebo rozhodnutím Sjezdu delegátů. Sjezd delegátů přijímá své rozhodnutí o přijetí nového sboru do svazku BJB, případně o vyloučení sboru z BJB, při dosažení souhlasu 2/3 stanoveného počtu delegátů ze všech sborů s jednacím a hlasovacím právem.

2. Orgány BJB jsou:

a) Sjezd delegátů (SD)

b) Rada zástupců sborů (RZS)

c) Výkonný výbor (VV)

d) Revizní komise (RK)

Sjezd delegátů je nejvyšším orgánem BJB a koná se zpravidla jednou do roka. Zúčastní se ho s právem jednacím a hlasovacím delegáti sborů (fyzická osoba má jeden hlas) za každý sbor BJB (na každých započatých 50 členů sboru jeden delegát podle stavu k 1.1. roku konání). Rada zástupců sborů se schází mezi dvěma Sjezdy delegátů, jimž podléhá, a to zpravidla dvakrát ročně. Revizní komise je odpovědná přímo Sjezdu delegátů a schází se podle potřeby. Všechna další ustanovení jsou obsažena v Ústavě BJB – příloha č. 1.

3. Církevní právnickou osobou, kterou může BJB prostřednictvím VV navrhnout příslušnému státnímu nebo soudnímu orgánu k evidenci jako církevní právnické osoby, jsou jednotlivé sbory, církevní školy, případně účelová zařízení. Jménem těchto církevních právnických osob mohou jednat:

a) správce či správci sboru za příslušný sbor

b) ředitel nebo jeho zástupce za příslušnou školu

c) ředitel nebo jeho zástupce za příslušné účelové zařízení

Jejich ustavování a odvolávání řeší podrobně Základní sborový řád v příloze č. 4 a Organizační řád v příloze č. 6 .

4. Předmětem podnikání a výdělečné činnosti může být v BJB zejména nakladatelská a vydavatelská činnost, provozování křesťanských knihkupectví, výroba, zhotovování a prodej předmětů s církevní tématikou, lektorská a přednášková činnost.

VII. Způsob ustavování a odvolávání duchovních

Duchovní jsou v BJB kazatelé, správci sborů, laičtí a pomocní kazatelé, starší a diakoni. Kazatelé, správci sborů, laičtí a pomocní kazatelé a diakoni jsou voleni zpravidla na dobu neurčitou, starší jsou voleni zpravidla na tříleté funkční období. Podmínky volitelnosti těchto pracovníků, způsob jejich ustavování a odvolávání a další otázky jejich služby na sboru podrobně řeší Základní sborový řád, uvedený v příloze č. 4 a dále Základ a řád ordinované služby uvedený v příloze č. 7.

VIII. Způsob schvalování základního dokumentu a jeho změn

3. Nedílnou součástí základního dokumentu jsou následující přílohy (církevní dokumenty):

Příloha č. 1 – Ústava BJB

Příloha č. 2 - Zásady a stanoviska

Příloha č. 3 – Volební řád

Příloha č. 4 – Základní řád sboru BJB

Příloha č. 5 – Seznam Církevních právnických osob

Příloha č. 6 – Organizační řád BJB

Příloha č. 7 – Základ a řád ordinované služby

Příloha č. 8 – Prohlášení podle §5 zákona č. 3/2002 Sb.

4. O doplňcích a změnách základního dokumentu, včetně jejích příloh, rozhoduje Sjezd delegátů po předchozím projednání ve sborech a při dosažení souhlasu 2/3 stanoveného počtu delegátů ze všech sborů s jednacím a hlasovacím právem.

5. Tento základní dokument byl schválen mimořádným Sjezdem delegátů dne 9.11.2002

v Jablonci nad Nisou a vstupuje v platnost registrací na Ministerstvu kultury.

IX. Začlenění církve do struktur církve mimo území České republiky

Bratrská jednota baptistů je řádným členem Evropské baptistické federace (EBF), se sídlem „454“ St. No 19A, 1700 Sofia, Bulgaria, Evropské baptistické misie (EBM), se sídlem Johann Gerhard Oncken Strasse 7, 14627 Elstal, Germany, Konference evropských církví (CEC), se sídlem 150 route de Ferney, CH – 1211 Geneva, Switzerland, Světového svazu baptistů (BWA), se sídlem 405 North Washington Street, Falls Church, VA 22046, USA..

X. Zásady hospodaření církve, zejména způsob získávání finančních prostředků, včetně rozsahu oprávnění osob, orgánů a jiných institucí církve k nakládání s majetkem

1. BJB, jednotlivé sbory a účelová zařízení s právní subjektivitou mohou v souladu s obecně platnými právními předpisy nabývat movitý i nemovitý majetek, přijímat dary

a příspěvky a mít další příjmy ve smyslu zákona.

2. Sbory jsou hospodářsky samostatné a samostatně nakládají se svým majetkem. Do kanceláře BJB odvádějí jednotlivé sbory pravidelné příspěvky na společné hospodaření. Jejich výši i způsob odvodu stanoví Sjezd delegátů. Pro mimořádnou potřebu mohou být Sjezdem delegátů dohodnuty mimořádné příspěvky nebo Výkonným výborem vyhlášeny mimořádné účelové sbírky.

3. Společné hospodaření BJB i jejich účelových zařízení se děje podle schváleného rozpočtu, podléhá kontrole Revizní komise a schválení Sjezdu delegátů.

XI. Způsob naložení s likvidačním zůstatkem, který vyplyne z likvidace církve

Majetkoprávní otázky se v následujících případech řeší takto:

a) V případě sloučení sboru s jiným sborem BJB se majetek a závazky převádějí na nástupnický sbor.

b) V případě vzniku nového sboru osamostatněním se některé jeho části (misijní stanice, příp. stanic) se majetek dělí vzájemnou dohodou za účasti zástupců VV BJB. Písemná smlouva o majetkovém vypořádání a vyplývajících závazcích je podmínkou k přijetí nově vzniklých sborů do svazku BJB a následující evidenci podle příslušného zákona.

c) V případě zániku sboru připadá celý jeho majetek BJB.

d) V případě ukončení členství sboru ve svazku BJB je sbor povinen ke dni ukončení tohoto členství nebo ve lhůtě stanovené Sjezdem delegátů vrátit BJB všechny nesplacené půjčky. Ostatní majetek a závazky přecházejí na právního nástupce tohoto sboru.

e) V případě zrušení účelového zařízení BJB připadá celý jeho majetek BJB.

f) V případě zániku BJB majetkoprávní otázky řeší mimořádný Sjezd delegátů v souladu se zákonem. Likvidační zůstatek přechází na právního nástupce církve, kterého rovněž určí tento mimořádný Sjezd delegátů.

Sporné otázky řeší vždy Sjezd delegátů.

XII. Práva a povinnosti osob hlásících se k církvi

Členem sboru BJB se může stát každý, kdo byl na základě své žádosti a po jejím přezkoumání z podnětu staršovstva k členství doporučen a sborovým shromážděním přijat. Předpokladem je znovuzrození z Ducha svatého, osobní vyznání víry (křest na vyznání víry) a nový život v Kristu v souladu s novozákonním svědectvím.

Všichni členové sboru mají výsadu a odpovědnost podílet se v souladu s přijatým řádem či dohodnutými formami a zásadami spontánně a tvořivě na sborovém obecenství, na bohoslužebných a vzdělávacích shromážděních i ostatních aktivitách sboru. Zúčastňují se Večeře Páně, podle svých možností a schopností přispívají svými dary i finančně ke sborovému dílu. Usilují také o dobré jméno sboru v jeho okolí.

Každý člen sboru má jednací a volební právo, pokud není konkrétně stanoveno jinak. Každý člen sboru má volební právo po dovršení 18. roku věku. Hlasovací právo mimo volebního není věkem omezeno.

U členů, kteří se proviní proti zásadám Písma Svatého a sbo­rového života, se uplatní biblické formy sborové kázně. Kázeňská opatření sledují duchovní obnovu proviňujícího se člena sboru.

Členství ve sboru zaniká:

- úmrtím

- vyloučením

- na základě vlastní žádosti

Další podrobnosti týkající se sborového života řeší Základní řád sboru BJB v příloze č. 4.

 

 

Jménem Výkonného výboru BJB předložil: Bc. Jan Titěra

tajemník Výkonného výboru

Copyright © by Notabene - Hydepark baptistů All Right Reserved.

Published on: 2007-03-16 (1492 čtenářů)

[ Zpět ]

Vedoucí Grano Salis Network - Tomas
E-mail: notabene@granosalis.cz, network@granosalis.cz, granosalis@granosalis.cz, magazin@granosalis.cz, redakce@granosalis.cz
Webmastering a údržbu systému zajišťuje firma ALLTECH, webmaster webmaster@granosalis.cz
Page Generation: 0.08 Seconds