Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 

Vítejte na Notabene - Hydepark baptistů
Hledej
 
Je a Xenie   Vytvoření registrace
Článků < 7 dní: 4, článků celkem: 5201, komentáře < 7 dní: 2, komentářů celkem: 4949, adminů: 23, uživatelů: 2396
Orientační tabule
· Vstupní brána
· Cestičky
· Zákoutí
· Základy
· Kořeny
· Počteníčko
· Lavičky
· Kompost
· Altánek
· Pozvat do parku
· Parkové úpravy
· Máš slovo
· Cvrkot
· Na výsluní
 

Petr Chelčický

Martin Luther King

Povzbuzení


Přihlásit se
Přezdívka

Heslo

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Například posílání komentářu pod jménem, nastavení komentářů, manažer témat atd.

Hudba
Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Publikace

Počítadlo
Zaznamenali jsme

7 362 849

přístupů od leden 2004


Kdo je Online
Právě je 12 návštěvník(ů) a 0 uživatel(ů) online.

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Fundamentalisti
Na jedné výplatní listině - Philippian Fellowship

Misionáři, dealeři, donátoři a kongregacionalismus

fundamentální vs. fundamentalistický

Jak se dívat na křesťanský fundamentalismus?

Evangelikalismus jako globální náboženský fenomén II.

Baptismus mezi evangelikalismem, liberalismem a fundamentalismem

Americký evangelikalismus a fundamentalismus

Radikalismus a fundamentalismus


Kořeny
Kdo jsou baptisté?
Zřízení BJB 1930

Zásady BJB z r. 1929

VZNIK A ZÁSADY 1929
Vyznání víry z r. 1886
Apoštolské vyznání víry

Kořeny baptistického hnutí


Okno
www stránky evropských a světových baptistů

Základy

Základní dokumenty BJB v ČR


ÚSTAVA Bratrské jednoty baptistů

ÚSTAVA

Bratrské jednoty baptistů

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.   Bratrská jednota baptistů (BJB) je společenstvím baptistických sborů na území České republiky, které se dobrovolně sdružily za účelem vzájemné spolupráce i spolupráce s jinými církevními grémii a organizacemi v ČR i v zahraničí.

2.   Věroučným základem a závaznou normou baptistů jsou Písma svatá Starého a Nového zákona.

3.   Každý místní sbor je křesťanskou církví ve smyslu Nového zákona. Obvod jeho působení není předem územně omezen.

4.   Jednotlivé sbory, sdružené do svazku Bratrské jednoty baptistů, přijímají a realizují společné zásady a stanoviska, která jsou uvedena v příloze č. 1 této ústavy.

5.   Kancelář Bratrské jednoty baptistů je zřízena v Praze 4, Na Topolce 14, PSČ 140 00. Je současně sídlem Výkonného výboru.

6.   Oficiální název BJB: Bratrská jednota baptistů. Jednotlivé sbory mají ve svém názvu označení příslušnosti k BJB.

II. CÍLE BJB

1.   Poskytovat základnu pro všestrannou součinnost a spolupráci baptistických sborů stejného teologického zaměření v rámci ČR i s baptistickými sbory a jejich asociacemi v zahraničí, zejména v oblasti misie, vzdělávání a diakonie.

2.   Posilovat vědomí sounáležitosti a solidarity mezi sbory i jednotlivými baptisty prostřednictvím vzájemného obecenství, společných vzdělávacích konferencí a jiných akcí a vytvářet zdroje pro jejich zajištění.

3.   Zajišťovat vzájemnou komunikaci a výměnu informací o životě a práci baptistů u nás i ve světě.

4.   Poskytovat základnu pro baptistická a ekumenická studia, pro mezidenominační spolupráci a pro kontakt se státními orgány a veřejností v zájmu rozvoje misijní a sociální služby, prosazování a ochrany svobody svědomí a odluky církve od státu.

5.   K realizaci těchto cílů ustavit nezbytné výkonné orgány, které by poskytovaly službu odborům, sborům a misijním iniciativám ve sborech podle možností, potřeb a preferencí.

 

III. ČLENSTVÍ

§ 1. Členství

     Bratrská jednota baptistů (BJB) je společenstvím baptistických sborů na území ČR, které se dobrovolně sdružily za účelem spolupráce v dohodnutých oblastech. Členem BJB se může stát ten sbor, který přijímá obsah této ústavy, požádá o členství písemně a byl přijat Sjezdem delegátů. Rozhodnutí Sjezdu delegátu o vzniku nového sboru a žádost o jeho registraci předloží příslušnému státnímu orgánu jménem BJB její Výkonný výbor, členství může být zrušeno buď na základě rozhodnutí sboru nebo rozhodnutím Sjezdu delegátů.

IV. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

§ 2. Orgány BJB

1. Orgány BJB jsou:

a/ Sjezd delegátů (SD)

b/ Rada zástupců sborů (RZS)

c/ Výkonný výbor (VV)

d/ Revizní komise (RK)

2. Sjezd delegátů je nejvyšším orgánem BJB a koná se zpravidla jednou do roka. Zúčastní se ho:

 

a/ s právem jednacím a hlasovacím za každý sbor (fyzická osoba má 1 hlas):

- delegáti sborů (na každých započatých 50 členů sboru jeden delegát podle stavu k 1.1. roku konání)

b/ s hlasem poradním (nejsou-li delegáty sboru):

    - kazatelé (správci) sborů

    - členové Výkonného výboru

    - členové Revizní komise

    - po jednom zástupci odborů, stálých komisí a účelových zařízení

c/ na Sjezd delegátů mají přístup i další Členové sborů BJB a pozvaní hosté

3. Rada zástupců sborů se schází mezi dvěma Sjezdy delegátů, jimž podléhá, a to zpravidla dvakrát ročně. Zúčastňují se jí (s právem jednacím i hlasovacím):

 

    - dva zástupci z každého sboru

    - členové Výkonného výboru

    - po jednom zástupci odborů BJB, podle potřeby zástupci komisí a účelových zařízení

4. Výkonný výbor je výkonným nástrojem BJB a schází se podle potřeby, nejméně však 4x do roka. Tvoří jej tito volení pracovníci:

 

    - předseda

    - místopředseda

    - tajemník

    - dva členové

5.   Revizní komise je odpovědná přímo Sjezdu delegátů a schází se podle potřeby. Tvoří ji tito volení pracovníci:

   - předseda

   - dva členové

§ 3. Odbory a komise

1.    V rámci BJB se k naplnění dohodnutých cílů zřizují odbory. Jedná se například o odbor mládeže, odbor sester, odbor pro práci s dětmi atd.

Ustavení i rozpuštění odboru schvaluje Sjezd delegátů BJB. Každý odbor předkládá Sjezdu delegátů k vyjádření řád odboru i jeho připadne změny, dále zprávu o své činnosti. Sjezd delegátů potvrzuje rovněž volbu výboru jednotlivých odborů.

2.    Pro plnění specifických úkolů BJB se zřizují potřebné odborné komise, stálé nebo krátkodobé, a to podle charakteru činnosti.

§ 4. Účelová zařízení

BJB zřizuje pro zajištění svých potřeb a cílů účelová zařízení, zejména zařízení pro zajištění vzdělávání svých členů, výchovu a vzdělávání odborných pracovníků, zajištění misijní a sociální činnosti, rozvíjení společného obecenství, rekreace apod.

Zřízení a statut jednotlivých zařízení i jejich hospodaření schvaluje Sjezd delegátů BJB.

V.  MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY A PRÁVNÍ SUBJEKTIVITA

§ 5. Právní subjektivita

1. Právnickou osobou je BJB, jednotlivé sbory, případně účelová zařízení.

2. Jménem právnických osob mohou jednat:

 

a/ předseda a tajemník VV za BJB

b/ kazatelé či správci sborů za příslušný sbor

c/ ředitel nebo jeho zástupce za účelová zařízení

Dále osoby pověřené písemně výše uvedenými fyzickými osobami nebo rozhodnutím příslušných právnických osob.

§ 6. Majetkoprávní vztahy

1. BJB, jednotlivé sbory a účelová zařízení s právní subjektivitou mohou v souladu s obecně platnými právními předpisy nabývat movitý i nemovitý majetek, přijímat dary a příspěvky.

2. Hospodaření BJB i jejich účelových zařízení se děje podle schváleného  rozpočtu,  podléhá  kontrole  Revizní  komise a schválení Sjezdu delegátů.

3. Sbory jsou hospodářsky samostatné. Do kanceláře BJB odvádějí na  hospodaření BJB pravidelné příspěvky. Jejich výši i způsob odvodu stanoví Sjezd delegátů. Pro mimořádnou potřebu mohou být Sjezdem delegátů dohodnuty mimořádné příspěvky, například formou mimořádné účelové sbírky.

4. Majetkoprávní otázky se v následujících případech řeší takto:

a/ v případě sloučení sboru s jiným sborem BJB se majetek převádí na nástupnický sbor

b/ v případě zániku sboru připadá celý jeho majetek BJB

c/ v případě vystoupení sboru ze svazku BJB se BJB podílí na likvidaci jeho majetku podle své účasti na jeho vzniku

d/ v případě zrušení účelového zařízení BJB propadá celý jeho majetek BJB

e/ v případě zániku BJB majetkoprávní otázky řeší mimo­řádný Sjezd delegátů, který určí likvidátora.

5.  Sporné otázky řeší Sjezd delegátů.

VI. PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato Ústava Bratrské jednoty baptistů nahrazuje Ústavu Bratrské jednoty baptistů v československé socialistické republice z 14.10.1988 včetně změn a doplňků.

2. Ústava má tyto přílohy:

Příloha č.1 - Zásady a stanoviska

Příloha č.2 - Volební řád

Příloha č.3 - Sborový řád (modelový návrh)

3. O doplňcích a změnách této ústavy rozhoduje Sjezd delegátů po předchozím projednání ve sborech.

4. Tato Ústava Bratrské jednoty baptistů byla schválena Sjezdem delegátů v Chebu dne 17. 2.1995. V platnost vůči třetím osobám vstupuje právoplatným usnesením příslušného státního orgánu o její registraci.

Rozhodnutí o registraci Ústavy BJB bylo vydáno Ministerstvem kultury České republiky dne 15. 5. 1995 pod č.j. 5 894/95.

Copyright © by Notabene - Hydepark baptistů All Right Reserved.

Published on: 2007-03-16 (1766 čtenářů)

[ Zpět ]

Vedoucí Grano Salis Network - Tomas
E-mail: notabene@granosalis.cz, network@granosalis.cz, granosalis@granosalis.cz, magazin@granosalis.cz, redakce@granosalis.cz
Webmastering a údržbu systému zajišťuje firma ALLTECH, webmaster webmaster@granosalis.cz
Page Generation: 0.12 Seconds