Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 

Vítejte na Notabene - Hydepark baptistů
Hledej
 
Je a František   Vytvoření registrace
Článků < 7 dní: 0, článků celkem: 5346, komentáře < 7 dní: 0, komentářů celkem: 4991, adminů: 23, uživatelů: 2426
Orientační tabule
· Vstupní brána
· Cestičky
· Zákoutí
· Základy
· Kořeny
· Počteníčko
· Lavičky
· Kompost
· Altánek
· Pozvat do parku
· Parkové úpravy
· Máš slovo
· Cvrkot
· Na výsluní
 

Petr Chelčický

Martin Luther King

Povzbuzení


Přihlásit se
Přezdívka

Heslo

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Například posílání komentářu pod jménem, nastavení komentářů, manažer témat atd.

Hudba
Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Publikace

Počítadlo
Zaznamenali jsme

8 054 574

přístupů od leden 2004


Kdo je Online
Právě je 4 návštěvník(ů) a 0 uživatel(ů) online.

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Fundamentalisti
Na jedné výplatní listině - Philippian Fellowship

Misionáři, dealeři, donátoři a kongregacionalismus

fundamentální vs. fundamentalistický

Jak se dívat na křesťanský fundamentalismus?

Evangelikalismus jako globální náboženský fenomén II.

Baptismus mezi evangelikalismem, liberalismem a fundamentalismem

Americký evangelikalismus a fundamentalismus

Radikalismus a fundamentalismus


Kořeny
Kdo jsou baptisté?
Zřízení BJB 1930

Zásady BJB z r. 1929

VZNIK A ZÁSADY 1929
Vyznání víry z r. 1886
Apoštolské vyznání víry

Kořeny baptistického hnutí


Okno
www stránky evropských a světových baptistů

Základy

Základní dokumenty BJB v ČR


Tvorba: Poslední dnové lidstva. Část 4
Posted on Středa, 02. září 2009 @ 14:03:06 CEST Vložil: Mainstream

Zamyšlení poslal BohemianAnonymus

9 Soud národů

Je nesporným faktem, že Izrael je nejohroženějším národem světa. Byl masakrován všude v diaspoře, tzv. křesťany i muslimy, všude byl cizí, nevítaný, nikde nebyl doma – protože jeho vlast se nachází  v Bibli definovaných  hranicích.  Proto by naše modlitby měly být zaměřeny především na Izrael. Hitlerovo šílenství způsobilo návrat Židů zpět do Izraele – i poválečné pogromy je přesvědčily o tom, že se nikde nemohou cítit bezpečni. Důkazem tohoto tvrzení je i poválečný pogrom v Topolčanech na Slovensku v září 1945. Je třeba říci naprosto otevřeně: ten, kdo upírá Židům právo na biblicky definované území, jim upírá právo na život.


Mk. 13:28 „Od fíkovníku si vezměte poučení: Když už větev raší a vyráží listí, víte, že léto je blízko.“
Mk. 13:26,27 „A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblacích s velikou mocí a slávou.“
 
Rašící fíkovník symbolizuje obnovený stát Izrael.
 

léto je blízko.“ Tedy od vzniku státu Izrael začala poslední doba. „Léto“ je doba druhého Spasitelova příchodu. Národní obroda Izraele však nastane později, až po utrpení (Zach. 14:1-3), které je přetaví v nadšené misionáře Kristovy (Zach. 8:23) již v tisíciletém království. 

Blíže viz:

V tomto soudu  půjde o to, jak se národy zachovaly k Izraeli, co pro něj udělaly pro tyto „nejmenší bratry.“ Půjde zde zřejmě o Boží proces se hlavně se špičkami politicko-náboženské mašinérie, které rozeštvávaly svět k útoku na Izrael. Vzhledem k závažnosti její zločinů, půjde o zřejmě soud absolutní: život, nebo smrt – nic mezi tím!!! Odsouzení k smrti budou čekat na vzkříšení před Posledním soudem a jejich konečné odsouzení. 
 
JAKÝ POMĚR MÁME K IZRAELI  MY?
 
Jl. 4:1-3 „Hle, v oněch dnech a v onom čase, kdy změním úděl Judy a Jeruzaléma, shromáždím všechny pronárody, svedu je do Doliny Jóšafatu (to je Hospodin bude soudit) a budu je tam soudit, kvůli svému lidu, kvůli svému dědictví, kvůli Izraeli, kterého rozehnali mezi pronárody.“

Mt. 25:34,35 „Tehdy řekne král těm po pravici: Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne.“
 
Jl.4:12-17 „Ať se pronárody probudí a přitáhnou do Doliny Jóšafatu, zasednu tam a budu soudit všechny pronárody vůkol. Chopte se srpu, již dozrála žeň, pojďte, šlapejte, lis je už plný, kádě přetékají. Jejich zlovůle je velká. Davy a davy jsou v Dolině rozhodnutí a den Hospodinův v Dolině rozhodnutí je blízko. Slunce a měsíc  se zachmuří a hvězdy ztratí svou zář. Hospodin vydá řev ze Siónu, vydá hlas z Jeruzaléma, zachvějí se nebesa i země. Hospodin je útočiště svého lidu a záštita synů Izraele.“

Hospodin vydá řev ze Siónu“ znamená to, že Panovník Hospodin dá najevo svoje rozhořčení na lidstvo, které bojovalo proti Izraeli. 
 
Mt. 25:31-34 „Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy; a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů, ovce postaví  po pravici a kozly po levici. Tehdy řekne král těm po pravici: Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je pro vás připraveno od založení světa.“

Zde půjde zřejmě o Hospodinovy služebníky, kteří nepřijali znamení Šelmy a dožili se konce antikristovské říše. 
 
Mt. 25:41 „Potom řekne těm na levici: „Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům!“
 
Tedy v této fázi zřejmě nepropadnou smrti všichni, kdo přijali antikristovské znamení na čelo, či na pravou ruku (Zj. 13:16). Budou to ti, kteří proti Izraeli přímo nebojovali, ani boj s ním nepřipravovali a trest jim byl z nekonečné Boží milosti prominut. Ti budou bydlet vně Izraele a stanou objektem evangelizace, misionáři budou Židé, utrpením přetaveni v Kristovy následovníky (Zach. 8:23). Zde se dopustím odvážného tvrzení: všichni, kteří mají antikristovo znamení a utečou se ke Kristu, fyzicky přítomnému v Jeruzalémě, mohou být z Jeho milosti tohoto znamení  zbaveni, viz níže Zach. 14:16 a dostane se jim milosti, že se mohou v Jeruzalémě klanět Bohu. Ale ti, kteří budou kralovat s Kristem a budou v Jeho blízkosti, evangelizovat již nepotřebují.
 
Zach. 14:16Všichni pak, kdo zbyli ze všech pronárodů, které vytáhly proti Jeruzalému, budou každoročně putovat, aby se klaněli Králi, Hospodinu zástupů a slavili slavnost stánků.
 
Fyzickou likvidací Božích nepřátel bude svět připraven pro tisícileté království. Tedy jen ti, kteří patří k ovcím (Mt. 25:33,34) vejdou do Tisíciletého království v Izraeli pod vedením Spasitele (Zach. 2:14), dokonce i mnoho pronárodů se přidruží k Hospodinu (Zach. 2:14, 15). Ostatní, kteří bojovali proti Izraeli a byli odsouzeni, (Mt. 25:41,46) půjdou do ohně věčného. A ti, kteří proti Izraeli nebojovali, ani válku proti němu nepřipravovali, vejdou do tisíciletého království vně Izraele. Jim se prostřednictvím židovských misionářů dostane poznání Slova Božího,  a budou se těšit z utěšených poměrů, které na zemi nastanou.

 
10 Tisícileté království 

Pán Ježíš Kristus posledním světovým panovníkem
 
Izrael se zřejmě bude nacházet ve svých největších hranicích (5M. 1:1-8; Joz. 1:1-4). Z něj bude Spasitelova moc vycházet do celého světa, neboť nepřátelé Boží byli poraženi (Ž. 72:8); Hospodin bude králem nejen v Jeruzalémě (Iz. 24:23), ale i na celém světě (Zach. 14:9); země Izrael změní svůj reliéf (Zach. 14:10).

Dn. 2:44 „Ve dnech těch králů dá Bůh nebes povstat království, které nebude zničeno navěky, a to království nebude dáno jinému lidu. Rozdrtí a učiní konec všem těm královstvím, avšak samo zůstane navěky.“
 
Zj. 20:4 „Viděl jsem trůny a na nich usedli ti, jimž byl svěřen soud. Spatřil jsem také ty, kdo byli sťati pro svědectví Ježíšovo a pro slovo Boží, protože nepoklekli před dravou šelmou ani před jejím obrazem a nepřijali její znamení na čelo ani na ruku. Nyní povstali k životu a ujali se vlády s Kristem na 1000 let.“
 
Tedy s Kristem budou kralovat všichni, kteří s Kristem zemřeli až do této doby, a s nimi též žijící služebníci Boží (Zj. 7:3).

A všichni budou mít možnost vidět a slyšet Spasitele, jako měli apoštolé. On zodpoví všechny naše otázky a všechna nás přijme, neboť platilo a stále bude platit: 
 
J. 6:37 „Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně; a kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven.“
 
TOTO OBDOBÍ BYCH CHARAKTERIZOVAL TAKTO: EXPANZE LÁSKY K BOHU A JEHO POZNÁNÍ, COŽ BUDE ZEJMÉNA PLATIT PRO VŠECHNY, KTEŘÍ BUDOU S KRISTEM KRALOVAT. 
 
Židy přestálé utrpení přetaví v nadšené Kristovy misionáře, a půjdou svědčit mezi národy o tom, jaké milosti se jim od Boha dostalo. Bude to nadšení pro Krista, jako za dob apoštolských. Zde půjde o druhou a poslední misii, která bude vycházet z Izraele.

Iz. 44:3 „Já vyleji svého ducha na  tvé potomstvo a své požehnání na ty, kteří z tebe vzejdou.“
 
Zach. 8:23 „Toto praví Hospodin zástupů: v oněch dnech se chopí deset mužů z pronárodů všech jazyků pevně cípu jednoho Judejce a řeknou: Půjdeme s vámi. Slyšeli jsme, že s vámi je Bůh.“

Apoštolské poslání Židů bude mít úspěch, i když nezakoření pevně u těch, kteří na konci 1000-letého království podlehnou Satanovým štváčům a pod osobním vedením Satana provedou poslední (a marný)  útok proti Spasiteli a Jeho věrným. Na druhé straně ale štafetu víry židovských misionářů převezmou i pohané. 
 
Jl. 3:1 ( 2:28) „I stane se potom, vyleji svého ducha na každé tělo. Vaši synové i vaše dcery  budou prorokovat, vaši starci budou míti sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění.“

Sk. 2:17 „A stane se v posledních dnech, praví Bůh, sešlu svého Ducha na všechny lidi, synové vaši a vaše dcery budou mluvit v prorockém vytržení, vaši mládenci budou mít vidění a vaši starci budou mít sny.“
 
Kristovo království s centrem v Jeruzalémě (Ž. 2:6; Iz. 2:2-4) bude viditelné a celý svět se bude nacházet pod Kristovou pravomocí. (Dn. 2:44, 45; Zj. 11:15).
 
Jeruzalém se stane náboženským střediskem nejen Židů, ale i národů; chrám bude znovu postaven (Zach. 6:12,13), při stavbě budou pomáhat i národy (Zach. 6:15).

Bohem budou darovány celému světu příznivé klimatické podmínky (Iz. 30:23, 24); nastane prosperita a skutečná bezpečnost (Ez. 34:25-28), neboť On je Knížetem Pokoje (Iz. 9:6). Nastane všeobecná fyzická regenerace lidstva a  šelmy ztratí svou dravost (Iz. 65:20-25). Toto idylické období překrásně vyjádřil svým obrazem i český malíř Max Švabinský obrazem „V zemi míru“ z r. 1922.
 
Mám za to, že ti lidé, kteří přijali antikristovo znamení na čelo a pravou ruku, nebudou mít toto znamení aktivní, neboť Satan byl svázán na 1000 let. (Zj. 20:3).

Ale lidí, kteří si neváží Božího dobrodiní, Krista do svého srdce nepřijmou. Bohužel i v tak požehnané době jako je tisícileté království se objeví známky neposlušnosti, někteří budou odmítat putovat do Jeruzaléma, aby tam dle Hospodinova příkazu slavili novou slavnost stánků.
 
Zach. 14:16,17Všichni pak, kdo zbyli ze všech pronárodů, které vytáhly proti Jeruzalému, budou každoročně putovat, aby se klaněli Králi, Hospodinu zástupů a slavili slavnost stánků. Jestliže některá z čeledí země nebude putovat do Jeruzaléma a klanět se Králi, Hospodinu zástupů, nedostaví se jim déšť.“

Už zde je možné pozorovat zárodky budoucí konečné  vzpoury proti Hospodinu.
 
„Všichni pak, kdo zbyli ze všech pronárodů, které vytáhly proti Jeruzalému, - tj. ti, kteří ještě měli na těle instalováno antikristovo znamení, které v té době nebude aktivní díky tomu, že Satan byl svázán na 1000 let (Zj. 20:3), budou projevovat nevděčnost a neposlušnost vůči Bohu, takže ten je za to bude muset trestat. Mám za to, že lidé z národů, kteří upřímně chtějí klanět Králi, mohou se od Něho dočkat té milosti, že budou tohoto znamení zbaveni.

Na konci tohoto požehnaného období však bude Satan rozvázán (Zj. 20:3) a jeho znamení na rukou a čelech lidí budou náhle aktivní.
 
 
11. Poslední Satanův útok na Izrael a poslední soud
 
Vzpoura proti Bohu dokumentuje naprosté zatemnění mysli celého světa. Jestliže lidé bez vlastního přičinění dosáhli všeobecného blahobytu, míru a fyzického zdraví - za co by ještě bojovali, co ještě více by chtěli???
 
Mám za to, že Satan bude lidstvo ovládat pomocí čipů, které od něho přijalo, a které po Satanově propuštění z propasti bude Satan aktivovat. Je možné, že bude Satan pomocí svých čipů ovlivňovat i lidské myšlení??

 
Konečný útok  na Izrael bude veden ze všech stran.
 
Zj. 20:9,10 „Viděl jsem jak vystoupili po celé šíři země a obklíčili tábor svatých a město, které miluje Bůh. Ale sestoupil oheň s nebe a pohltil je. Jejich svůdce ďábel byl uvržen do jezera, kde hoří síra a kde je již dravá šelma i falešný prorok. 

Zj. 6:7,8 „A když Beránek rozlomil čtvrtou pečeť, slyšel jsem hlas čtvrté bytosti: „Pojď!“ A hle, kůň sinavý, a jméno  jeho jezdce Smrt a svět mrtvých zůstával za ním.“
 
svět mrtvých zůstával za ním.“ Za Satanovým vojskem táhnoucím na Jeruzalém zůstanou jen mrtví. Ti, kteří nebudou chtít sloužit v jeho vojsku, tedy zůstanou na polovině cesty, budou vojsky Satanovými zabiti.

Viděl jsem jak vystoupili po celé šíři země a obklíčili tábor svatých a město, které miluje Bůh. Ale sestoupil oheň s nebe a pohltil je.“ (Zj. 20:9,10).
 
Z tohoto textu vyvozuji závěr, že Satan do své války proti Bohu zatáhne celé lidstvo; Satan ví, že tato války bude poslední a rozhodující – proto nikdo nebude moci zůstat stranou, půjde o válku TOTÁLNÍ A SATAN VSADÍ VŠE NA JEDNU KARTU – protože jeho vojska vystoupí  „po celé šíři země“ budou Satanovými bojovníky všichni lidé na zemi.

„sestoupil oheň s nebe a pohltil je.“  To znamená to, že Bůh vyhladí celé lidstvo, které bude bojovat za Satana. BUDE TO TOTÁLNÍ KONEC LIDSTVA. 
 
TEN, KDO VYTVOŘIL ZÁKONY NEBESKÉ MECHANIKY JE MŮŽE I ZMĚNIT!!! Ti pak, kteří kralovali s Kristem v Jeruzalémě, budou před kolapsem vesmíru (2Pt. 3:10; Žd. 1:10-12; Iz. 51:6), přesunuti Bohem do nebeského Jeruzaléma.
 
 
Potom dojde k zničení země i vesmíru.
 
Zj. 20:11 „A viděl jsem bělostný trůn a toho, kdo na něm seděl;  před jeho pohledem  zmizela země i nebe a už pro ně nebylo místa.“
 
2Pt. 3:7 „Týmž slovem jsou udržována nynější nebesa a země, dokud nebudou zničena ohněm; Bůh je ponechal jen do dne soudu a záhuby bezbožných lidí.
 
2Pt. 3:10 „Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud.“

Žd. 1:10-12 „Ty Pane, jsi na počátku založil zemi, i nebesa jsou dílem tvých rukou. Ona pominou, ty však zůstáváš; nebesa zvetšejí jako oděv, svineš je jako plášť a jako šat se změní, ta jsi však stále týž a tvá léta nikdy neustanou.“
 
Iz. 51:6 „nebesa se rozplynu jako dým a země zvetší jako roucho, rovněž tak její obyvatelé pomřou.“
 
Zj. 20:12-15 „Viděl jsem mrtvé, mocné i prosté, jak stojí před trůnem a byla otevřeny knihy. Ještě jedna kniha byla otevřena, kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých činů, zapsaných v těch knihách. Moře vydalo své mrtvé, smrt i její říše vydaly své mrtvé, a všichni byli souzeni podle svých činů. Pak smrt i její říše byly uvrženy do hořícího jezera. To je druhá smrt: hořící jezero. A kdo nebyl zapsán v knize života, byl uvržen do hořícího jezera.“
 
Viděl jsem mrtvé, mocné i prosté, jak stojí před trůnem a byla otevřeny knihy. Ještě jedna kniha byla otevřena, kniha života.“

Z tohoto textu je zřejmé, že před posledním soudem budou stát lidé mrtví, tj, bez fyzických těl. A mrtví budou souzeni podle činů, zapsaných v těch knihách. Je zvláštní, že soud podle knih, nebude rozhodující – zřejmě proto, že mrtví udělali i skutky dobré. Ovšem i dobré skutky nemají moc nás vytrhnout ze smrti – tu moc má jen Spasitel.  Soudy podle těchto knih určí jen intenzitu utrpení v jejich zatracení. (Kap. 5 „Odměna věřících, část 1). Rozhodující bude ale to, zda jejich jména budou zapsána v Knize života. Mrtví se až do konce budou upínat k naději, že jejich jméno nakonec zazní. Avšak nestane se to ani jednomu. Proto budou uvrženi spolu se smrtí  do hořícího jezera.
 
Písmo sv. rozlišuje dle J. 5:28,29 jen dvojí vzkříšení: vzkříšení k životu a vzkříšení k soudu. Je zajímavé, že při prvním vzkříšení byla vzkříšena i těla těch, kdož budou vládnout s Kristem v Izraeli 1000 let, (kap. 4, části 1),  při druhém vzkříšení, tedy vzkříšení k soudu, již těla vzkříšena nebudou (Zj. 20-12-15).

 
A OD TÉTO CHVÍLE BUDOU EXISTOVAT POUZE DVĚ ENTITY: HOŘÍCÍ JEZERO A NEBESKÝ JERUZALÉM, INTEGROVANÝ S NEBESKÝMI SVĚTY. 
 
 
12. Nebeský Jeruzalém
 
Zj. 21:1-4 „A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly a moře již vůbec nebylo. A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: „Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi a setře jim každou slzu s očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku a bolesti už nebude – neboť to, co bylo, pominulo.“

a setře jim každou slzu s očí.“ Proč jim Bůh setře slzu, když tam nářku a bolesti již nebude? Protože vykoupené duše vidouce Boží nádheru budou zpočátku lkát nad tím, že tam s nimi nejsou JEJICH BLÍZCÍ!!!
 
Zj. 7:17 „neboť Beránek, který je před trůnem, je bude pást a povede je k pramenům vod života. A Bůh jim setře každou slzu s očí.“

Pán Ježíš nám o nebi říká toto:
 
J. 14:2 „V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo.“
 
V domě mého Otce je mnoho příbytků

Zde nás Pán ujišťuje o dvou věcech: předně o tom, že místa pro nás je v nebi dost.
 
Jdu, abych vám připravil místo.“

Zde tedy jde o změnu stavu: z místa nepřipraveného, v místo připravené. Pán tedy provede v nebeských světech takové změny, aby mohly se slávou přijmout Církev, Nevěstu Beránkovu. (Ef. 5:22-27; Zj. 19:7,9).
 
Tato napohled nevýznamná věta Spasitelova nám signalizuje zásadní změnu v nebeských sférách. Tuto změnu, kterou v nich Spasitel vytvořil, nazývá Písmo svaté nebeským Jeruzalémem, který bude integrován s nebeskými světy; půjde o místo, kde bude Beránek přebývat uprostřed svého vykoupeného lidu.
 
Zj. 21:9-11 „A přistoupil jeden ze sedmi andělů, kteří měli těch sedm nádob a v nich připraveno sedm posledních pohrom, a řekl mi: „Pojď, ukážu ti nevěstu, choť Beránkovu. Ve vytržení ducha  mě vyvedl na velikou a vysokou horu a ukázal mi svaté město Jeruzalém, jak sestupuje od Boha, zářící Boží slávou; jeho jas jako nejdražší drahokam a jako průzračný křišťál.“

V nebeském Jeruzalémě pak dojde k věčné svatbě Církve s Beránkem (věčnému svatebnímu veselí).
 
Na svatbu je třeba být náležitě oděn, abychom nedopadli jako ten, o němž mluví Pán v podobenství:
 
Mt. 22:11,12 „Když král vstoupil mezi stolovníky, spatřil tam člověka, který nebyl oblečen na svatbu. Řekl mu: Příteli, jak ses sem dostal, když nejsi oblečen na svatbu? On se nezmohl ani na slovo.“
 
Díky Pánu nám toto nebude hrozit, totiž těm, kteří vybílili svá roucha v krvi Beránkově  (Zj. 7:14), tedy i těm, kdo přijali Jeho oběť.  

Zj. 19:7,8 „Radujme se a jásejme a vzdejme mu chválu; přišel den svatby Beránkovy, jeho choť se připravila a byl jí dán zářivě čistý kment, aby se jím oděla. Tím kmentem jsou spravedlivé skutky svatých.“
 
Protože svaté město Jeruzalém je ztotožněno s vykoupenou církví, nevěstou Beránkovou (Ef. 5:22-27; Zj. 19: 7, 9), kde Bůh bude přebývat mezi vykoupenými lidmi (Zj. 21:3), bude společné přebývání Boha s vykoupenými lidmi tak těsné, že se vykoupení s Beránkem doslova ztotožní, budou dokonale „v Kristu.“ A podobně jako v pozemském Jeruzalémě, zde půjde o expanzi lásky k Bohu a Jeho chválení a z něj plynoucí blaženost a poznání v daleko větší míře, než tomu bylo na zemi.
 
Je tedy zřejmé, že odměna věřících viz kap. 5 části 1 bude diferencována; úroveň nebeské blaženosti se bude zřejmě odvíjet od úrovně chválení Krista, které bude vycházet z odměny, kterou věřící od Spasitele obdržel.

Závěr 

Zde moje práce, která je nutně torzem, končí; čtenář jistě postřehne to, že se v řadě míst rozcházím se závěry tzv. eschatologické literatury. Neměl jsem v úmyslu opisovat, či vytvářet jakýsi kompilát. Snažil jsem se konkrétním událostem přiřadit odpovídající biblické texty. V případech, kdy přiřazení biblických textů, či jejich interpretace nemá opory v dalších textech Písma sv., stejně jako pospojování biblických textů úvahami, je mou myšlenkovou konstrukcí, která může spadnout, jako domeček z karet. Základními kameny jsou biblické texty; ty jsou konstantní. Ponechávám zcela na úvaze čtenáře, s jakým výsledkem jsem ze základních kamenů složil obraz, odpovídající biblické skutečnosti.

Orientaci v této knize navíc komplikují procesy, z nichž řada z nich probíhá, či probíhala  paralelně, někdy ve skryté, jindy ve zjevné podobě. 
 
Snažil jsem se alespoň zhruba určit, ve které fázi vývoje se nacházíme. Mám za to, že po poměrně časově  blízkém útoku na Izrael, bude již následovat útok Góga z Magógu, který povede sjednocená Evropa s islámským světem. Důležité je ale to, abychom neschvalovali, ani aktivně nepřipravovali útok na Izrael, i kdyby to byla oficiální linie našich států i církví!!! Dále viz kap. 3. části 1.

Každý si může uvedené skutečnosti dotvořit / přetvořit / doplnit  na základě svého poznání. Ať už je skutečnost jakákoli, se Spasitelem se všichni setkáme v okamžiku své smrti. Kéž bychom pak všichni přešli do Jeho náruče!
 
Jak teď, tak i v budoucnu, půjde o jediné: zda Pána Ježíše Krista uznáme za Božího Syna a jedinou cestu ke spáse. O NIC VÍC!!!

Uznáme-li Ho, bude následkem hněv lidský, možná i fyzická smrt, ale později nebeský Jeruzalém. 
 
Neuznáme-li Ho, bude následkem hněv Boží a zatracení věčné, spolu se světem.

Pakliže nám nevadí masakrování křesťanů v Indonésii, Súdánu i jinde, pak vězme toto: Dojde i na nás!!!Pravdu má Wurmbrand, který v knize „V Božím podzemí“ na otázku studenta, týkající se tématu jeho diplomové práce odpověděl: „Studovat – jak se připravit na oběť a mučednictví.“ (str. 158). 
 
Sk. 4:11,12 „Ježíš je ten kámen, který jste vy stavitelé odmítli, ale on se stal kamenem úhelným. V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni.“

Ju. 24,25 „Tomu pak, který má moc uchránit vás před pádem a postavit neposkvrněné a v radosti před tvář své slávy, jedinému Bohu, který nás spasil skrze Ježíše Krista, našeho Pána, buď sláva, velebnost, vláda i moc přede vším časem i nyní i po všecky věky. Amen. 
 
 
Konec poslední části

 
BohemianAnonymus

 


 
Příbuzné odkazy
· Více o Zamyšlení
· Novinky od Mainstream


Nejčtenější článka o Zamyšlení:
Ekologické otázky z teologické perspektivy


Hodnocení článku
Průměrné skóre: 4.5
Hlasů: 2


Prosím, ohodnoť tento článek:

Výborný
Velmi dobrý
Dobrý
Normální
Špatný


Možnosti

 Vytisknout stránku Vytisknout stránku


Sdílej článek | Podělte se o tento článek s přáteli! Doporučte jej stisknutím tlačítka:

"Poslední dnové lidstva. Část 4" | Přihlásit/Vytvořit účet | 1 komentář | Hledat v diskusi
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se


Re: Poslední dnové lidstva. Část 4 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Sobota, 23. leden 2010 @ 19:59:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rád bych doplnil kapitolu 10, protože v tisíciletém království dojde též k naplnění počtu spasených pohanů.

Prožité soužení (Zach. 8:23; Zach. 14:1-3; Zj.13:10), z kterého Izraele vytrhne Spasitel svým druhým příchodem, je přetaví v nadšené Kristovy misionáře, kteří budou požehnáním celému světu. Tedy národ, který Ho kdysi odmítl, bude pro něj doslova hořet!  Zde půjde o druhou a poslední misii, která bude vycházet z Izraele.
 
A tento blahý stav měl zřejmě na mysli apoštol Pavel, když napsal:

Ř. 11:25,26 „Část Izraele propadla zatvrzení, avšak jen do té doby, dokud nevejde plný počet pohanů. Pak bude spasen všechen Izrael, jak je psáno: ,Přijde ze Sióna vysvoboditel, odvrátí od Jákoba bezbožnost; to bude má smlouva s nimi, až sejmu jejich hříchy.“

Iz. 44:3 „Já vyleji svého ducha na  tvé potomstvo a své požehnání na ty, kteří z tebe vzejdou.“

Štafetu víry židovských misionářů převezmou i pohané. 
 
Jl. 3:1 ( 2:28) „I stane se potom, vyleji svého ducha na každé tělo. Vaši synové i vaše dcery  budou prorokovat, vaši starci budou míti sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění.“

Sk. 2:17 „A stane se v posledních dnech, praví Bůh, sešlu svého Ducha na všechny lidi, synové vaši a vaše dcery budou mluvit v prorockém vytržení, vaši mládenci budou mít vidění a vaši starci budou mít sny.“
 
Zach. 8:13 „Jako jste byli zlořečením mezi pronárody, dome judský a dome izraelský, tak budete požehnáním, až vás zachráním. Nebojte se! Jednejte rozhodně.“

Zach. 8:23 „Toto praví Hospodin zástupů: v oněch dnech se chopí deset mužů z pronárodů všech jazyků pevně cípu jednoho Judejce a řeknou: Půjdeme s vámi. Slyšeli jsme, že s vámi je Bůh.“
 
Tedy na konci tisíciletého království se naplní počet spasených pohanů. Jejich počet se tím definitivně uzavře. Pak bude spasen celý Izrael – což znamená to, že Krista přijme celý národ!!! A to bude při druhém Spasitelově příchodu, jak praví Ř. 11:25,26.  Ti, kteří Krista do konce milénia nepřijmou, budou náležet Satanu a s ním také skončí.

BAVedoucí Grano Salis Network - Tomas
E-mail: notabene@granosalis.cz, network@granosalis.cz, granosalis@granosalis.cz, magazin@granosalis.cz, redakce@granosalis.cz
Webmastering a údržbu systému zajišťuje firma ALLTECH, webmaster webmaster@granosalis.cz
Page Generation: 0.10 Seconds