Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Notabene - Hydepark baptistů
Hledej
 
Je a Vratislav   Vytvoření registrace
Článků < 7 dní: 4, článků celkem: 4776, komentáře < 7 dní: 9, komentářů celkem: 4427, adminů: 23, uživatelů: 2366
Orientační tabule
· Vstupní brána
· Cestičky
· Zákoutí
· Základy
· Kořeny
· Počteníčko
· Lavičky
· Kompost
· Altánek
· Pozvat do parku
· Parkové úpravy
· Máš slovo
· Cvrkot
· Na výsluní
 

Petr Chelčický

Martin Luther King

Hesla Jednoty bratrské

Hesla Jednoty bratrské


Přihlásit se
Přezdívka

Heslo

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Například posílání komentářu pod jménem, nastavení komentářů, manažer témat atd.

Hudba
Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Publikace

Počítadlo
Zaznamenali jsme

6 671 544

přístupů od leden 2004


Kdo je Online
Právě je 19 návštěvník(ů) a 2 uživatel(ů) online.
informator
rakato

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Fundamentalisti
Na jedné výplatní listině - Philippian Fellowship

Misionáři, dealeři, donátoři a kongregacionalismus

fundamentální vs. fundamentalistický

Jak se dívat na křesťanský fundamentalismus?

Evangelikalismus jako globální náboženský fenomén II.

Baptismus mezi evangelikalismem, liberalismem a fundamentalismem

Americký evangelikalismus a fundamentalismus

Radikalismus a fundamentalismus


Kořeny
Kdo jsou baptisté?
Zřízení BJB 1930

Zásady BJB z r. 1929

VZNIK A ZÁSADY 1929
Vyznání víry z r. 1886
Apoštolské vyznání víry

Kořeny baptistického hnutí


Okno
www stránky evropských a světových baptistů

Základy

Základní dokumenty BJB v ČR


Texty: Petr Chelčický: O nejvyšším biskupu Pánu Kristu
Posted on Čtvrtek, 28. říjen 2010 @ 23:45:32 CEST Vložil: Mainstream

Principy poslal Nepřihlášený

O nejvyšším biskupu Pánu Kristu, abychom k němu největší zření měli nade všecky svaté

Ale že jest čas chudoby, zámutku, uzkosti, roztrhání, rozdělení a opuštění, kteréž jest přistihlo lid Boží, kterýžto lid nemá pastýře1 a jiné učitele na zemi, lid sirý těžkostí a ukor2 naplněný, pastýři mnozí sú a není pastýře; pastýři pasú se sami a stádo dali sú na roztrhání všeliké zvěři polní,3 bez obrany a bez pomoci postavivše je uprostřed smrtedlných osidel, aby všudy stádo z smrti v smrt pospíchalo nemaje strážce ani učitele opatrnostem božským, v nichž by stádo život zachovati mohlo.

Nebo pastýři sami umění Božího nemají, protož nevědí, kterak pasou a koho pasou. Pastýři svět milují a s světem sú se sjednali a pasou svět na jeho zabití. Neb zabití světa jest v jeho smrtedlných bludech. A pastýři slepí s těmi bludy a na ty bludy spasení světu podávají, protož učiněni sú s těmi bludy světu smrt. Neb sú lotr k zabití takovú služebností nepravú, zabíjejíce a mordujíce svět smrtí sladkou, jíž říkají spasení, pokání, náboženství a služba Bohu, kterúžťo všecku v jedu smrtedlném lotr a zloděj postavil jest, aby těmi věcmi, v nichž se svět spasením domnívá, tím jej zabil a zatratil, lotr, jenž jest dveřmi nevšel mezi ovce4 a má v nenávisti maličké stádce Kristovo.


A řeč Kristova v nich jest k slyšení lotru a popuzení hotově k hněvu proti maličkým stáda Kristova, lotr vždy s uptaním žaloby zbírá proti maličkým stáda Kristova, aby je zlými nařčeními kacířskými zkydal a nenávisti nepravých lidí proti nim aby vzbudil. Protož nejsiřejší5 sou ti, kteří by se Krista a jeho pravdy přidrželi, jakožto o pokušeních času tohoto Pán Ježíš svým učedlníkům řekl: "Budete v nenávisti všem pro jméno mé." (Mt 10,22)

A protož pak takovým opuštěným od světa pro jméno Kristovo svatý Pavel k velikému utěšení oznamuje kněze velikého syna Božího, aby v zámutcích svých nezhynuli, ale s doufáním a s velikým utěšením  přistúpili k němu, súce potupeni a vyobcováni skrze falešné kněží, aby v tom věrném biskupu a pastýři duší pravé a živé své spasení nalezli.

Protož dí svatý Pavel: "Majíce biskupa velikého, jenž jest pronikl nebesa, Pána Ježíše, syna Božího, držmež naději našeho vyznání. Neb nemáme biskupa, jenž by nemohl slitování míti v nemocech našich a zkušeného ve všem podle podobenství kromě hříchu, přistupmež tedy s doufáním k stolici milosti jeho, abychom milosrdenství došli a milost nalezli v spomožení potřebném." (Žd 4, 14-16)

Potom dí: "Neb poněvadž,zustává na věky knězem, tehdyť má věčné kněžství, pro něžto také spasiti muž na věky přistoupíc skrze se samého k Bohu vždycky sa živ k orodování za nás. Nebo slušelo jest, aby nám takový biskup byl, svatý, nevinný, nepoškvrněný, odlúčený od hříšníkův a vyzší nebes." (Žd 7, 24-26) Taková slova veliká jsú utěšení tomu, komuž by mohla právě k srdci přijíti.

Nebo svatý Pavel psal jest takové věci - k utěšení novým křestanům o tom velikém knězi, ješto v něm stojí plné spasení všech lidí, kteříž sú spaseni a kteříž konečně mají spaseni bejti, ti z moci toho kněze spaseni budou; a psal jest těm lidem, ješto sú k spasení a k dobrému ty lidi vedli, a však jim utěšení a naději konečného spasení v tomto knězi Pánu Kristu oznamuje, neb kněží věrní, kteří sú služebníci Kristovi, ti z příčiny služebné lidsky prospívají jiným k spasení, toliko svú prací, učením a příklady posluhují onomu knězi velkému, aby skrze jich služebnost věrní mocně kněžství došli, těm, kdož sú uvěřili v něho.

Protož tito kněží na zemi nic sebe nemají předkládati s plností spasení, aby všecko zření měli o své spasení k onomu knězi,"v němž všecka plnost Božství tělesně přebývá" (Ko 2, 9) a "není jiného jména pod nebem, v něm by bylo dáno spasení lidem," (Sk 4, 12) než toliko v Kristu Ježíši, Pánu našem; biskupu velikém a pastýř duší lidských. Protož majíť se klásti lidu za pomocníky služebné toho spasení,6 kteréž sám Kristus má v své moci a dává je podle vůle své věřícím v se a povolujícím sobě.

A pakli kněží nynější a povýšení v světě jinak myslíce sobě moc spasení lidského budú přičítati, a posvěcování mnohá, rozhřešování, hříchuv všech odpuštění a muk zbavení, rozdávání let milostivých, v nichž jistí lidi spasením, takoví loupí Krista z jeho plné moci, kterúž má od Boha Otce, aby dokonale mohl spasiti vše. A což na těch bohatých kněžích jest, již sú vyvrhli Pána Ježíše s jeho spasením,aby jeho nemohl dělati v lidech, než komu oni budou chtíti, protože oni napřed stojíce dělají spasení světu skrze i svú moc a skrze svůj duch lživý, Pánu Kristu odporný.

A tak tudy některý lid hledí na ty odpornosti kněží velikých i malých a sobě volnost tvrdú na nich znamenají, jimžto málo vážno jest spasení lidské. Ten lid uvěřiv v Syna Božího a poznav plnú moc kněžství jeho, že ovšem můž spasiti, ač by pak ten lid neměl žádného kněze věrného na zemi, můžt proto spasen býti skrze moc kněze velikého, 7 Pána Krista, varuje se kněží svatokupeckých, vopilých, lakomých, kuběnařských, šibalských, ješto roty uvodí a ustavují lid proti lidu v nevinnosti, ukaceřujíce jedny, a druzí aby z nich krev vylévali, ješto jich nic jiného nedrží u kosteluv než lakomství nesyté a nestydaté a smilství svobodné a břicho široké a tučné, ješto je pasou hojně na robotu lidskú a tak na bolesti Kristovy.

Protož lid rozumný varuje se zlých kněží, má to pilně znamenati, proč by svatý Pavel kněžství věčné Kristovo oznamoval a moc věrného spasení v jeho kněžství, a to přístupem k stolici milosti jeho, 8 aby i sú se v tom zrodili a vyrostli, nic jiného v tom nevědúce ani slyšíce než ta sklamání. Protož jestliže pro kněze jim ty věci přestanú, aby o posvícení mše neměli, tehdy jako děti nemocné zarmútí se, protože se jim hry zruší. Protož takový lid nedustojný nic nemůž věděti o tomto knězi velikém, Pánu Kristu, než svatokupce čeníchá,9 s nímž smilní skrze svátosti,nejvíce jich žádajíce pro křest a pro oddávání.

Jinak ten lid zoufalý a slepý všech kněží zanedbal by, kdyby jich ta nouze nepřipudila k nim. A to z toho pošlo jest všelikým lidem, že jest před nimi nevěrně zamlčen zákon od mnoho set let a pravda Kristova skrze básně lživé dána jest v zapomenutí, tlachajíce lhali sou lidem hotovým věřiti lžem, ale tomuto nikdá nejsou naučeni o knězi velikém, aniž sú které chvály o něm slyšeli, a byť se tomu byli naučiti mohli, že jediné v něm spasení záleží těm, kdož skrze víru mají k němu přistúpiti.

Protož kdyby byl kněz věrný služebník Kristův, to by za práci měl míti v své služebnosti, aby lidu toho kněze velikého, kterýž sám můž spasiti, oznámil těm lidem nevědomým a tak jeho chválil před nimi, aby k němu všecko zření měli a všeckú naději spasení svého v něm položili. 10 Ale jakož sem prvé řekl, zloděj a lotr, kterýž jest dveřmi nevšel meziovce, ten toho neumí a neučiní, neb on mezi ovce nevejde, jediné proto, aby kradl, mordoval a zatratil, ten užitek ostane lidu s lotrem.

Protož z těchto řečí rozumných lidem toto ostává za pilné naučení, že sluší každému věrnému člověku v takovéto sirobě a v opuštění, kteréž jest přistihlo ten lid, kterýž v Kristu Pánu naději má, znamenitě se opatřiti a hnúti sebú k Bohu srdcem plným k Bohu a žádostí velikú. Ale když sú ty pomoci zevnitř a utěšení duchovní zhynuly pro hříchy v lidech ,aby všecku pilnost o sobě měli v samém Bohu pomoci a utěšení hledajíce,a s věrou živou k tomu knězi přistupujíce velikému, kterýž podle moci života může spasiti člověka věřícího v se, v čemž jeho koli nalezne, ač by i v žaláři byl neb kdežkoli mezi nepřáteli.

Neb on v své veliké nouzi na kříži vise, obětuje se za nás Bohu, spasil jest lotra opozdiléhov pokání a i v každé spravedlnosti zmeškalého. Neb jest plné moci biskupské byl, aby úplně toho lotra rozhřešil a odpuštění jemu všech hříchův dal a s sebú do ráje ten den mocně pojal 11 Protož té víry vždy nám potřebí jest následovati, neb bez pomeškání můžem milost Boží nalézti skrze zasloužení a orodování toho biskupa, přístojícího před Bohem za nás.

Protož tato pravda, o níž se mluví, jest jako voheň zapálený a zjevně a obecně přede všemi připravený, aby komužkoli zima jest ohřálse a vždy u jeho tepla seděl, Protož toliko sám léní12 člověk nedbá a nechce pro lenost přistúpiti k tomu ohni, raději zimu trpí.

A na to vždy mají pomněti ti, kteří! v Kristu naději mají, že nemohou v ničemž zmeškáni býti, obrátí-li se k tomu biskupu, ješto má moc v každú hodinu spasiti a na každém místě uzdraviti i v nemoci. A pro tu dobrotu vděčně mají zpomínati na jeho lásku mnohú a nejvíce na to, že jest ráčil pro nás člověkem chudým býti, pracovitÝm, bolestným, pohaněným a od světa pohrdaným, ustávaje, lačněje až do smrti kříže ukrutného, kdežto bolestně s pláčem platil jest za nás dluh Bohu, oběť dal toliko sám se tím člověčenstvím, kteréž jest z Panny přijal, a v té krvi, kteráž jest vylita z toho těla, aby nás umyl od hříchův našich a tak aby nás s Bohem usmířil. 13

Toť mají mysliti ti, kdož v něho úfají a vždy na něm chtí míti věrného kněze a biskupa duší svých. Neb on jest kámen živý14 od lidu zavržený, ale od Boha zvelebený a poctěný a jest věřícím čest, ale nevěřícím kámen uražení a skála pohoršení, aby se o něj uráželi lidé odporné a zlé vule, strašliví a lehkého srdce a všichní přivázaní k zemským věcem a k ziskům tělesným, jichžto duch nemůž odpočinúti chvátaje a lapaje zemi a práhna

Výkladové poznámky

1 nemá pastýře ... : viz Mt 9, 36 a Mk 6, 34

2 úkor ... : pohanění, posměch, potupa

3 na roztrhání všeliké zvěři polní. .. :viz Ez 34,8: "Stádo mé bývá v loupež, a ovce stáda mého bývají k sežrání všelijaké zvěři polní,nemajíce žádného pastýře, aniž se ptají pastýři moji po stádu mém, ale pasou pastýři sami sebe, stáda pak mého nepasou."

4: dveřmi nevšel mezi ovce ...: viz J 10, 1: "Kdo nevchází dveřmi do ovčince ovcí, ale vcházi jinudy, ten zloděj jest a lotr."

5 nejsiřejší. .. : nejšiřejší - rukopis

6 pomocníky služebné toho spasení. .. : viz 1K 3,9

7 skrze moc kněze velikého ... : Viz Žd 7, 25

8 přístupem k stolici milosti jeho ... : viz Žd 4,16: "Přistupmež s doufáním k trůnu milosti jeho".

9 čeníchá ... : czeniicha - rukopis, ve smyslu cítit, vycítit

10 naději spasení svého v něm položili ... : viz Žd 10, 23

11 do ráje ten den mocně pojal. .. : viz Lk 23, 39-43, končící Ježíšovým výrokem: "Amen pravím tobě, dnes budeš se mnou v ráji".

12 léní. ..: lenivý, zdlouhavý

13 aby nás s Bohem usmířil. .. : viz Ř 5, 10-11

14 on jest kámen živý ... : viz Sk 4, 11 
Příbuzné odkazy
· Více o Principy
· Novinky od Mainstream


Nejčtenější článka o Principy:
Reakce kazatele Blahoše Fajmona na otevřený dopis kazatele Pavla Coufala


Hodnocení článku
Průměrné skóre: 4.5
Hlasů: 4


Prosím, ohodnoť tento článek:

Výborný
Velmi dobrý
Dobrý
Normální
Špatný


Možnosti

 Vytisknout stránku Vytisknout stránku


Sdílej článek | Podělte se o tento článek s přáteli! Doporučte jej stisknutím tlačítka:

"Petr Chelčický: O nejvyšším biskupu Pánu Kristu" | Přihlásit/Vytvořit účet | 0 komentáře
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se


Vedoucí Grano Salis Network - Tomas
E-mail: notabene@granosalis.cz, network@granosalis.cz, granosalis@granosalis.cz, magazin@granosalis.cz, redakce@granosalis.cz
Webmastering a údržbu systému zajišťuje firma ALLTECH, webmaster webmaster@granosalis.cz
Page Generation: 0.17 Seconds