Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 

Vítejte na Notabene - Hydepark baptistů
Hledej
 
Je a Ivan   Vytvoření registrace
Článků < 7 dní: 0, článků celkem: 5346, komentáře < 7 dní: 0, komentářů celkem: 5010, adminů: 23, uživatelů: 3184
Orientační tabule
· Vstupní brána
· Cestičky
· Zákoutí
· Základy
· Kořeny
· Počteníčko
· Lavičky
· Kompost
· Altánek
· Pozvat do parku
· Parkové úpravy
· Máš slovo
· Cvrkot
· Na výsluní
 

Petr Chelčický

Martin Luther King

Povzbuzení


Přihlásit se
Přezdívka

Heslo

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Například posílání komentářu pod jménem, nastavení komentářů, manažer témat atd.

Hudba
Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Publikace

Počítadlo
Zaznamenali jsme

8 778 503

přístupů od leden 2004


Kdo je Online
Právě je 22 návštěvník(ů) a 1 uživatel(ů) online.
EsperanzaD

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Fundamentalisti
Na jedné výplatní listině - Philippian Fellowship

Misionáři, dealeři, donátoři a kongregacionalismus

fundamentální vs. fundamentalistický

Jak se dívat na křesťanský fundamentalismus?

Evangelikalismus jako globální náboženský fenomén II.

Baptismus mezi evangelikalismem, liberalismem a fundamentalismem

Americký evangelikalismus a fundamentalismus

Radikalismus a fundamentalismus


Kořeny
Kdo jsou baptisté?
Zřízení BJB 1930

Zásady BJB z r. 1929

VZNIK A ZÁSADY 1929
Vyznání víry z r. 1886
Apoštolské vyznání víry

Kořeny baptistického hnutí


Okno
www stránky evropských a světových baptistů

Základy

Základní dokumenty BJB v ČR


Všeobecné: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE
Posted on Neděle, 27. květen 2018 @ 17:36:21 CEST Vložil: Mainstream

Studie poslal BohemianAnonymus

Zde v kostce uvedu vztahy nejjednodušší, které lze z Písma odvodit.

(1) Spasitel byl počat z Ducha svatého, který byl za tím účelem vyslán s nebe na zem

Mt. 1:18 "S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Jeho matka Marie byla zasnoubena Josefovi. Dříve, než se sešli, zjistilo se, že je těhotná z Ducha svatého." (SP)

(Lk. 1:34,35; Mt. 1:23)

V Písmu je implicitně obsaženo, že se Duch poté vrátil na nebesa.

(2) Kristus je Mesiáš, Boží Syn

J. 4:25,26 "Žena mu řekla: Vím, že má přijít Mesiáš, zvaný Kristus. Až on přijde, oznámí nám všechno. (26) Ježíš jí řekl: Já jsem to - ten, který k tobě mluví." (SP)

Mt. 16:16,17 "Šimon Petr mu odpověděl: Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha. (17) Ježíš mu na to řekl: Blahoslavený jsi, Šimone bar-Jona, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec, který je v nebesích." (SP)


(3) Poté, co byl Spasitel pokřtěn Janem, sestoupil na Spasitele Duch svatý

Lk. 3:21,22 "I stalo se, když byl křtěn všechen lid, a když Ježíš byl pokřtěn a modlil se, že se otevřelo nebe (22) a sestoupil na něho Duch Svatý v tělesné podobě jako holubice a z nebe zazněl hlas: Ty jsi ten můj Syn, Milovaný, v tobě jsem nalezl zalíbení." (SP)

Duch svatý byl tedy vyslán Otcem.


(4) Následně byl Spasitel naplněn Duchem svatým, kterého vyslal Otec

Lk. 4:1 "Ježíš pak PLNÝ Ducha svatého se vrátil od Jordánu . . ." (SP)


(5) Rouhání proti Duchu svatému má za následek neodpustitelný hřích, ačkoli rouhání proti Synu takové následky nemá

Mt. 12:24 "Když to uslyšeli farizeové, řekli: Ten člověk vyhání démony jen v moci Belzebula, vládce démonů." (SP)

Mt. 12:31 "Proto vám pravím: Každý hřích i rouhání bude odpuštěno lidem, ale rouhání proti Duchu svatému odpuštěno nebude."

Mám za to, že urážka proti Duchu sv. má takové následky proto, že zde nebyl obecně uražen Hospodin - ale naprosto cíleně jeden z Jeho atributů - Boží svatost!!! Hospodin je třikrát svatý (Iz. 6:3; Zj. 4:8)!!!

Každý, kdo pokládá Božího Syna za čaroděje, se nachází v hříchu proti Duchu svatému. To je problém rabínských judaistů (talmudistů), kteří se dosud nacházejí na teologické platformě farizeů, Spasitelových současníků. (6) Na Golgatě Spasitel umíral zcela opuštěn, což znamená, že Ho spolu s Otcem opustil i Duch svatý

Mt. 27:46 " . . . Můj Bože, můj Bože, proč jsi mě opustil? (SP)

(Ž. 22:2; Mk. 15:34)

V Písmu je implicitně obsaženo, že spolu s Otcem Spasitele opustil i Duch svatý. Přerušení spojení Otec - Syn, byla Otcova vůle - a Duch svatý nemůže být s NIKDY Otcem v rozporu!!
Synovo utrpení spočívalo v tom, že  ve fázi umírání, tj. největší tělesné tísně byl zbaven spojení s Otcem, musel tedy Satanovým útokům odolávat jen v lidské síle a tím Satanovy útoky společně s hříchy od počátku až do konce existence lidstva (J.1:29; 2Kor. 5:21; Gal. 1:4; Žd. 9:26-28; 1Pt. 2:24, aj.) dolehly na Něj plnou vahou. A to dává Spasitelově oběti nekonečný, vpravdě Boží rozměr a hodnotu vymykající se všem lidským měřítkům. 

Spasitel byl tak ve své smrti bez jakékoli útěchy. Duch svatý byl tedy dočasně ze země vzat a byl o Letnicích znovu seslán. 

Blíže viz:  
VELIKONOČNÍ ÚVAHA 2017   Část 4,5
Vesmírný význam oběti Spasitelovy   Část 4
ZNAMENÍ PROROKA JONÁŠE


(7) Kdyby Spasitel neodešel, Duch svatý by znovu nepřišel - zůstal by omezen jen na osobu Spasitelovu

J. 16:7 "Ale říkám vám pravdu: Je pro vás užitečné, abych odešel. Neboť neodejdu-li, Zastánce k vám nepřijde; odejdu-li, pošlu ho k vám." (SP)


(8) O letnicích byl Duch sv. znovu seslán

Sk. 2:1-4 "Když nastal den Letnic, byli všichni spolu na jednom místě. (2) Náhle se ozval zvuk z nebe, jako když se žene prudký vítr. A naplnil celý dům, kde seděli. (3) A ukázaly se jim jazyky jakoby z ohně, které se rozdělovaly, a na každém z nich se usadil jeden. (4) Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat." (SP) 


(9) Duch svatý byl následně seslán i na pohany

Sk. 10:44,45 "Ještě když Petr říkal tato slova, padl Duch Svatý na všechny, kteří tu řeč slyšeli. (45) A věřící ze Židů, kteří přišli s Petrem, byli ohromeni tím, že i na pohany byl vylit dar Ducha Svatého." (SP)


(10) Vztah mezi Osobami Boží Trojice

J. 14:28 " . . neboť Otec je větší než já. " (SP)

(J. 10:29)

Z Písma tedy víme, že Otec je větší nežli Syn. O velikosti Ducha svatého nás Písmo neinformuje. Osobně jsem přesvědčen o tom, že Duch svatý je v jistém smyslu větší než Syn, avšak v jiném smyslu je menší než Syn. Zde mohu jen žasnout.

Ke vztahu Otce a Syna: NĚKTERÉ VZTAHY OTCE A SYNA

V Písmu platí princip (aspoň pokud jde o Otce a Syna), že větší, tedy Otec (J. 14:28), vysílá menšího, tj. Syna (J. 8:42). Otec vysílá Ducha svatého ve jménu Syna (J. 14:26), ale i Syn vysílá Ducha svatého (J. 16:7). Duch svatý se v Písmu jeví jako Duch, uvádějící nás do veškeré pravdy (J. 16:13), neboť "Duch je pravda." (1J. 5:6). 

Vztah Otec - Syn - Duch svatý, je lidským rozumem neuchopitelný, neboť stvoření nemůže obsáhnout Stvořitele (Iz. 29:16; Ř. 9:20,21); např. ani Syn neví o konci světa, jen Otec (Mt. 24:36); na druhé straně Otec nesoudí, ale veškerý soud dal do rukou Synu (J.5:22), přičemž Syn a Otec jsou jedno (J. 10:30). Otec je větší než Syn (J. 14:28), nicméně Otec a Syn jsou jedno (J. 10:30). Kdo viděl Syna, viděl Otce (J. 14:8-11). Viz link výše.

Dále např. Syn a Otec jsou jedno (J.10:30) a přesto Syn odchází k Otci (J.13:3; 17:11). Příkladů je možné uvést více. Tajemství ráje, tedy třetího nebe, o němž hovoří apoštol Pavel ve (2Kor. 12:2-4) je ještě velmi daleko od velebného tajemství Boží koexistence - a přesto jsou nevyslovitelná. Syn byl zde na zemi spojen s Otcem tím, že svou vůli DOBROVOLNĚ odevzdal Otci (Mt. 26:42; Lk. 22:42). Tím byl Spasitel se svým nebeským Otcem DOKONALE spojen, též i s Duchem svatým v nebesích. Po naplnění Spasitele Duchem svatým (Lk. 4:1), spojení s Otcem zůstalo zachováno, nicméně zde šlo o jiný druh spojení.
 
A protože byl Spasitel NAPLNĚN Duchem svatým  můžeme SMĚLE říci, že zde na zemi přebýval Bůh ve své plnosti:

Kol. 2:9 "Neboť v něm tělesně přebývá veškerá plnost Božství." (SP)
J. 1:1 "Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh." (SP)
J. 1:14 "A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, jakou má od Otce jediný Syn, plný milosti a pravdy. (SP)

Spojení Spasitele s Otcem bylo dočasně přerušeno na kříži, kde Otec Spasitele opustil (Mt. 27:46 Ž. 22:2; Mk. 15:34). Duch svatý nutně odešel s Otcem, protože přerušení spojení Otec - Syn, byla Otcova vůle a Duch svatý nikdy nemůže být s Otcem v rozporu!!

Spasitelova oběť byla bez hranic - spolehlivě vyvážila hříchy od počátku až do konce existence lidstva. Kristus je Spasitelem světa (J. 3:16,17; J. 4:42; 1J. 4:14; 1Tm. 1:15) - nikoli jen jeho části!!! On dokonce vykoupil i falešné proroky, kteří pak jeho obětí pohrdli:

2Pt. 2:1 "V lidu se však také objevovali falešní proroci, jako i mezi vámi budou lživí učitelé, kteří budou tajně zavádět zhoubná kacířství a Panovníka, který je vykoupil, budou zapírat."  (SP)

(11) Závěr

Boží "osoby" jsou vzájemně integrovány, koexistují v dokonalé jednotě, tedy neexistuje u nich vztah nadřízenosti a podřízenosti. To, že mají různé pravomoci, svědčí o nám nepochopitelné provázanosti Božích "osob", které, ač jsou tři, přesto jsou jedním a týmž Bohem (1J. 5:6; 1J. 5:8). Boží Syn je Bůh (J. 1:1,2; J. 1:14). Duch svatý je Bůh (Sk. 5:3,4).

Já osobně chápu Božího Syna i Ducha svatého jako dvě specifické, od sebe odlišné emanace Stvořitele, tj. našeho nebeského Otce. 

BA


 
Příbuzné odkazy
· Více o Studie
· Novinky od Mainstream


Nejčtenější článka o Studie:
Základní rozdíly mezi Koránem a Biblí. Část 2.


Hodnocení článku
Průměrné skóre: 5
Hlasů: 1


Prosím, ohodnoť tento článek:

Výborný
Velmi dobrý
Dobrý
Normální
Špatný


Možnosti

 Vytisknout stránku Vytisknout stránku


Sdílej článek | Podělte se o tento článek s přáteli! Doporučte jej stisknutím tlačítka:

"ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE" | Přihlásit/Vytvořit účet | 2 komentáře | Hledat v diskusi
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se


Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Středa, 12. červen 2024 @ 12:29:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
TĚM, KTEŘÍ EXISTENCI BOŽÍ TROJICE POPÍRAJÍ

1. BIBLE MLUVÍ O TROJICI PRÁVĚ ZDE !

Lukáš 3, 22 [www.biblenet.cz]  Duch svatý sestoupil na něj v tělesné podobě jako holubice a z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil.“

Svatá Trojice v akci:

Otec: Hlas z nebe
Syn: Zde, na zemi
Duch svatý: V tělesné podobě sestoupil na Syna

Není zde sice užito termín "Trojice", což je jen pomocný název vytvořený lidmi. 

Máme poslouchat Syna, bytost zplozenou, nestvořenou - tedy Boha:

Žalmy 2, 7 [www.biblenet.cz]  Přednesu Hospodinovo rozhodnutí. On mi řekl: „Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil.

Matouš 3, 16 [www.biblenet.cz]  Když byl Ježíš pokřtěn, hned vystoupil z vody, a hle, otevřela se nebesa a spatřil Ducha Božího, jak sestupuje jako holubice a přichází na něho.

Matouš 3, 17 [www.biblenet.cz]  A z nebe promluvil hlas: „Toto je můj milovaný Syn, jehož jsem si vyvolil.“

Matouš 17, 5 [www.biblenet.cz]  Ještě nedomluvil, a hle, světlý oblak je zastínil a z oblaku promluvil hlas: „To jest můj milovaný Syn, kterého jsem si vyvolil; toho poslouchejte.“

Bůh Otec je třikrát svatý:

Izajáš 6, 3 [www.biblenet.cz]   Volali jeden k druhému: „Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy.“

Zjevení Janovo 4, 8 [www.biblenet.cz]   Všechny čtyři bytosti jedna jako druhá měly po šesti křídlech a plno očí hledících ven i dovnitř. A bez ustání dnem i nocí volají: „Svatý, svatý, svatý Hospodin, Bůh všemohoucí, ten, který byl a který jest a který přichází.“

Pokud jde o křest:

Matouš 28, 19 [www.biblenet.cz]  Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého

Tuto formuli obsahují všechny překlady, jimiž disponuji. Důležitý je křest ve/pro jméno Boha.

Křest ve/pro/ jméno člověka je nesmysl.

Jan 10, 30 [www.biblenet.cz]  Já a Otec jsme jedno.“

Matouš 28, 19 [www.biblenet.cz]  Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého

Skutky apoštolů 19, 5 [www.biblenet.cz]   Když to uslyšeli, dali se pokřtít ve jméno Pána Ježíše.

V tomto případě neznáme křestní formuli. Co je ale důležité je to, že se dali pokřtít ve jméno Boha. Výše uvedený text dosvědčuje, že Pán Ježíš byl /a stále je/ Bohem. 

Znovu opakuji, křest ve jméno člověka je nesmysl. Ten, kdo popírá Synovo božství, tím popírá i Boha - Otce, neboť Otec a Syn jsou jedno!!! 
Ten, kdo popírá Synovo božství, tak nemůže činit v Duchu svatém - ale proti Němu!!!

A to je na velmi pováženou!!!


Bůh Otec se nám lidem zjevil v osobě Syna:

Jan 12, 45 [www.biblenet.cz]  A kdo vidí mne, vidí toho, který mě poslal.

Jan 14, 9 [www.biblenet.cz]   Ježíš mu odpověděl: „Tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě neznáš? Kdo vidí mne, vidí Otce. Jak tedy můžeš říkat: Ukaž nám Otce?

Bůh se nám tedy zjevuje ve třech osobách - viz výše (L. 3,22). 
A proto křest ve/pro/ jméno všech zjevených Božích Osob, nemůže obsahovat chybu. 

Na závěr uvádím komentář Jeruzalémské Bible k Mt. 28,19.

Je možné, že na této formuli je znát v přesnosti jejího znění stopa liturgických zvyklostí, jak byly později zavedeny v prvotní komunitě. 
Víme, že Skutky mluví o tom, že se křtí "ve jménu Ježíšově", srv. Sk. 1 5+; 38+. 
Později bude výslovně vyjadřováno, že se křtěnec přimyká ke všem třem osobám Trojice. Ať soudíme o těchto možných variantách jakkoli, podstatná a hluboká skutečnost tu zůstává táž. 

Křest spojuje s osobou Spasitele Ježíše a veškeré jeho spasitelské dílo přece vychází z lásky Otce a dovršuje se vylitím Ducha


2. BOŽÍ TROJICE V PRVNÍM PŘIBLÍŽENÍ

Existence Boží Trojice nemusí být naprosto nepředstavitelná, a stojící a priori proti zdravému rozumu. 

Každý si může představit třeba trojúhelník, tedy nejjednodušší plošný útvar, který má 3 strany, úhly a vrcholy a přesto tvoří jeden celek. 

Nebo mnohem zajímavější příklad z fyziky: Nám všem dobře známá voda, chemicky H2O existuje ve třech skupenstvích : pevném, kapalném a plynném. 
A teď pozor: existuje stav, kdy je voda na parametrech tzv. Trojného bodu (tlak 0,61 kPa; teplota 273,16 K – čti kilopaskalů, Kelvinů), kdy vedle sebe v prostoru existují v rovnováze současně všechna 3 skupenství, tedy led, voda i pára. Tyto skutečnosti jsou známy dnes každému, kdo se trochu zabývá odvětvím fyziky zvaném termodynamika, resp. termomechanika.

Trojný bod je tak důležitý, že od něj, a od absolutní nuly (teploty vesmírného prostoru) byla odvozena jednotka teplotního rozdílu, již zmíněný Kelvin (K).

A já se ptám: Když může existovat voda jako malá část díla Božího současně ve třech aspektech – proč by nemohl Stvořitel??? Nechce nám tou trojností Stvořitel něco naznačit? Třeba trojrozměrným prostorem v němž všichni žijeme?

Samozřejmě, že existenci Boží Trojice nelze dokázat eukleidovskou geometrií nebo termodynamikou, ale jako pomůcka pro základní představu tyto příklady alespoň v prvním přiblížení postačí.

BA


Re: ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Středa, 12. červen 2024 @ 15:29:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
3. Pokus o syntézu veršů J. 14,28 a Fp. 2,6 s přihlédnutím k J. 10,30

Otec je větší než Syn - nicméně Syn je rovný Otci, je jedno s Otcem

Stvoření nikdy nevystihne Stvořitele:

Římanům 11, 33   Jak nesmírná je hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti i vědění! Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy a nevystopovatelné jeho cesty!

Výše zmíněné verše 

Jan 14, 28   Slyšeli jste, že jsem vám řekl: Odcházím – a přijdu k vám. Jestliže mě milujete, měli byste se radovat, že jdu k Otci; neboť Otec je větší než já

Filipským 2, 6   Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl,

Jan 10, 30   Já a Otec jsme jedno.“


Protože Písmo je z principu bezrozporné, nabízím toto lidské, nedokonalé vysvětlení – jen pro naši představu: Představme si, že se nebeský Otec se Synem nacházejí v jedné a téže rovině – tedy na stejné úrovni. Otec tedy není nadřazen Synu. Nicméně Otec je větší než Syn. I když je toto vysvětlené extrémně nedokonalé (Boží entitu nelze vystihnout – viz úvod), tak pro základní představu snad toto vysvětlení postačí.


BAVedoucí Grano Salis Network - Tomas
E-mail: notabene@granosalis.cz, network@granosalis.cz, granosalis@granosalis.cz, magazin@granosalis.cz, redakce@granosalis.cz
Webmastering a údržbu systému zajišťuje firma ALLTECH, webmaster webmaster@granosalis.cz
Page Generation: 0.54 Seconds