Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 

Vítejte na Notabene - Hydepark baptistů
Hledej
 
Je a Prokop   Vytvoření registrace
Článků < 7 dní: 0, článků celkem: 5346, komentáře < 7 dní: 0, komentářů celkem: 4991, adminů: 23, uživatelů: 2423
Orientační tabule
· Vstupní brána
· Cestičky
· Zákoutí
· Základy
· Kořeny
· Počteníčko
· Lavičky
· Kompost
· Altánek
· Pozvat do parku
· Parkové úpravy
· Máš slovo
· Cvrkot
· Na výsluní
 

Petr Chelčický

Martin Luther King

Povzbuzení


Přihlásit se
Přezdívka

Heslo

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Například posílání komentářu pod jménem, nastavení komentářů, manažer témat atd.

Hudba
Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Publikace

Počítadlo
Zaznamenali jsme

7 978 530

přístupů od leden 2004


Kdo je Online
Právě je 7 návštěvník(ů) a 0 uživatel(ů) online.

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Fundamentalisti
Na jedné výplatní listině - Philippian Fellowship

Misionáři, dealeři, donátoři a kongregacionalismus

fundamentální vs. fundamentalistický

Jak se dívat na křesťanský fundamentalismus?

Evangelikalismus jako globální náboženský fenomén II.

Baptismus mezi evangelikalismem, liberalismem a fundamentalismem

Americký evangelikalismus a fundamentalismus

Radikalismus a fundamentalismus


Kořeny
Kdo jsou baptisté?
Zřízení BJB 1930

Zásady BJB z r. 1929

VZNIK A ZÁSADY 1929
Vyznání víry z r. 1886
Apoštolské vyznání víry

Kořeny baptistického hnutí


Okno
www stránky evropských a světových baptistů

Základy

Základní dokumenty BJB v ČR


Všeobecné: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z VÍRY
Posted on Pondělí, 02. červenec 2018 @ 15:19:25 CEST Vložil: Mainstream

Zamyšlení poslal BohemianAnonymus

Cílem této práce je ukázat ve zkratce na rozličné cesty spasení v různých dobách, v dobách Zákona, v době pozemského působení Spasitelova a konečně i po jeho smrti na kříži.

A. Spasení Izraele v SZ

1) 3M. 18:5 "Zachovávejte má ustanovení a nařízení, když je člověk plní, bude skrze ně žít. Já jsem Hospodin."

2) Iz. 55:3 "Nakloňte ucho a pojďte ke mně, poslouchejte a vaše duše ožije."


B. Spasení v Izraeli za Spasitelova pozemského působení

3) J. 14:6 "Ježíš mu řekl: Já jsem ta Cesta, Pravda i Život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne."
4) Ř. 10:5 "Mojžíš píše o spravedlnosti, která je (založena na Zákonu): Člověk, který je bude činit, bude v nich živ."

5) Lk. 10:25-28 "A hle, jeden zákoník povstal a zkoušel ho: Učiteli, co mám učinit, abych získal věčný život? (26) On mu řekl: Co je napsáno v Zákoně? Jak to tam čteš? (27) On odpověděl: Budeš milovat Pána, svého Boha, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí, a svého bližního jako sebe samého. (28) Řekl mu: Správně jsi odpověděl. To čiň a budeš živ."

Tento text je zajímavý tím, že náš Spasitel:

a) potvrdil možnost být spasen na základě zachovávání Zákona
b) nevyzval tohoto zákoníka k následování jako učedníky a např. bohatého mladíka (Mt. 19:20-22) - protože zákoník k Němu nepřišel s čistými úmysly
c) ale vzdor tomu zákoníka neodsoudil - jen ho zanechal na úrovni jeho dosavadního poznání, nevzal mu možnost Záchrany skrze Zákon - k jehož zachovávání ho dokonce vyzval! Jaká velkorysost a milost!!!

Z těchto textů je zřejmé, že až do Spasitelovy smrti existovalo v Izraeli spasení jak přijetím Spasitele, tak i dodržováním Zákona.

C. Nevěrný Izrael (farizeové a saduceové) žádají znamení

6) Mt. 16:4 "Pokolení zlé a cizoložné vyhledává znamení, ale znamení mu nebude dáno, kromě znamení /proroka/ Jonáše."  (Lk. 11:29)


D. Úpadek bohoslužby v chrámu

7) Lk. 19:46 "a říkal jim: Je napsáno: A můj dům bude domem modlitby, vy však jste z něj udělali jeskyni lupičů."

E. Spasitelova smrt na kříži - nejdůležitější událost lidských dějin

Vesmírný význam oběti Spasitelovy
Po dokonané oběti Spasitelově se podmínky spásy radikálně mění. Spasitelova oběť která vstupuje do procesu spasení, je nekonečná a spolehlivě vyváží hříchy lidstva od počátku, až do konce jeho existence - viz část I. A protože je tato oběť nekonečná, nelze ji žádným způsobem obejít. A kdo tuto oběť odmítá, pak touto obětí nutně POHRDÁ.Apoštol Pavel tuto skutečnost vyjádřil např. v  Gal. 2:21 "Neodmítám milost Boží, neboť jestliže spravedlnost je ze Zákona, potom Kristus zemřel nadarmo."

F. Dopady Spasitelovy smrti na Jeruzalém

8) Mt. 27:51-53 "A hle, opona svatyně se roztrhla ve dví odshora až dolů a země se zatřásla a skály se roztrhly (52) a hroby se otevřely a mnohá těla zesnulých svatých byla vzkříšena; (53) když vyšli z hrobů po jeho vzkříšení, vstoupili do svatého města a ukázali se mnohým."

Roztržení opony znamená, že od této chvíle máme skrze Kristovu oběť přímý přístup k Otci. (Mk. 15:38; Lk. 23:45).

9) Žd. 10:19,20 "Když tedy bratři, máme smělou důvěru, že smíme vstoupit do svatyně Ježíšovou krví (20) cestou novou a živou, kterou nám otevřel skrze oponu, to jest skrze své tělo."

G. Starozákonní bohoslužba je jednou provždy ukončena, když Kristus, Boží Syn, obětoval sebe sama

10) Žd. 7:27 "a který nemusí jako tamti velekněží denně přinášet oběti napřed za vlastní hříchy a potom za hříchy lidu, neboť to učinil jednou provždy, když obětoval sebe sama."

11) Žd. 9:28 "tak i Kristus, když byl jednou obětován, aby vynesl hříchy mnohých, . ."

Roztržením opony odešla z chrámu šechina (přítomnost, přebývání, sláva) Hospodinova. Bohoslužba sice vnějšně probíhala dále, avšak změnila se v bezduchý rituál, Boha popouzející, který již ztratil smysl. Tuto skutečnost vyjádřil Spasitel slovy:

12) Mt. 23:37,38 "Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kteří jsou k tobě posláni, kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti tak jako slepice shromažďuje svá kuřata pod křídla, ale nechtěli jste. (38) HLE, VÁŠ DŮM SE VÁM ZANECHÁVÁ PUSTÝ."

Pozn. "DŮM" (Lk. 19:46)

Bohužel, duch tohoto rituálu přežívá v rabínském judaismu dodnes. Současně s Kristem přišel na svět i duch anti-kristův, který se neustále snaží dílo spásy ničit. Tento duch byl přítomen např. v Herodesovi, který se snažil Spasitele už jako malé Dítě zavraždit (Mt. 2:13). Byl přítomen v zákonících a farizeích, kladoucích Spasiteli všemožné nástrahy, a (s výjimkou Nikodéma), i v Sanhedrinu, který poslal Spasitele na smrt. První židovská válka v jejímž průběhu byl dobyt Jeruzalém  v r. 70 nevznikla náhodou. Byl to Boží trest za ukřižování Spasitele (Lk. 19:44)

13) Mt. 23:34-36 "Hle, proto já k vám posílám proroky a moudré muže i učitele Zákona; některé z nich zabijete a ukřižujete, některé z nich budete bičovat ve svých synagogách a pronásledovat od města k městu, (35) aby na vás padla všechna spravedlivá krev vylévaná na zemi, od krve spravedlivého Ábela až po krev Zachariáše, syna Barachiášova, kterého jste zavraždili mezi svatyní a oltářem. (36) Amen, pravím vám, to všechno přijde na toto pokolení."

Negativní postoj Sanhedrinu ke Spasiteli našel své pokračování v Talmudu palestinském, později babylónském. Antikristovský duch je v Talmudu nepochybný: v traktátu Sanhedrin 43a je náš Spasitel označen za čaroděje, hodného smrti. Spasitelovu matku pak pokládá traktát Sanhedrin 106a za smilnici - viz link níže.


14) 1J. 4:3 "A žádný duch, který nevyznává Ježíše Krista, jenž přišel v těle, není z Boha. To je ten duch Antikrista, o němž jste slyšeli, že přichází, a který již nyní je ve světě."

Duch Antikristův byl na světě již 600 let před vznikem islámu!!!

Jeruzalém nepoznal čas svého navštívení. Bůh za exodu ponechal Emorejcům 40 let lhůtu milosti (5M. 29:4), kdy Izrael bloudil po poušti. Přibližně stejnou dobu ponechal Izraeli od smrti Spasitelovy až do zničení Jeruzaléma a druhého chrámu v r. 70. Jak Emorejci, tak i Izrael, tuto dobu milosti nevyužili.

Město nepoznalo čas navštívení svého

15) Lk. 19:44 "Srovnají se zemí tebe i děti tvé v tobě a nenechají v tobě kámen na kameni za to, že jsi nepoznalo čas svého navštívení."

H. Kristus boří hradbu mezi Židy a pohany

Kristus sám je smírnou obětí za hříchy lidstva. Tím navždy ukončil systém SZ obětí

16) Ř. 10:4 "Vždyť Kristus je konec Zákona k spravedlnosti pro každého, kdo věří."

17) Ř. 3:25 "Jeho Bůh ustanovil za prostředek smíření skrze víru v jeho krev, aby ukázal svou spravedlnost s ohledem na prominutí prohřešení, jež byla spáchána již dříve."

Kristus učinil "oboje jedno", Židy i pohany, když zbořil rozdělující hradbu

18) Ef. 2:14-16 "Neboť on je náš pokoj; on oboje učinil jedním a zbořil (rozdělující hradbu), ve svém těle zrušil nepřátelství - (15) (Zákon s jeho příkazy a ustanoveními) - aby v sobě z těch dvou stvořil jednoho nového člověka, učinil pokoj (16) a oba dva usmířil s Bohem v jednom těle skrze kříž, v němž zabil to nepřátelství."

I. Spasitel radikálně překvalifikoval podmínky spásy

19) J. 10:7 " . . já jsem dveře pro ovce."
20) J. 10:9 "Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn; bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu."
21) J. 10:30 "Já a Otec jsme jedno."
22) J. 14:6 "Ježíš mu řekl: Já jsem ta cesta, Pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne."
23) J. 5:23 "aby všichni ctili Syna, jako ctí Otce. Kdo nectí Syna, nectí Otce, který ho poslal."

Tyto verše znamenají to, že Spasitele nelze žádným způsobem obejít. On je jediným Prostředníkem mezi Bohem a lidmi a tudíž stojí mezi Bohem a lidmi

24) 1Tm. 2:5 "Je totiž jeden Bůh, jeden je také prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš,"

Kristus je naším Zastáncem, Přímluvcem u Otce

25) 1J. 2:1 "a jestliže by někdo zhřešil, máme u Otce Zastánce, Ježíše Krista, toho spravedlivého."

Kristova oběť nemá hranic

26) 1J. 2:2 "On je smírčí obětí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za hříchy celého světa."

Obětoval se tedy za všechny - nejen za vyvolené!!!

Nelze již dosáhnout ospravedlnění ze Zákona - ale jen z víry v Krista

27) Ef. 2:8,9 "Neboť jste zachráněni milostí skrze víru; a ta záchrana není z vás - je to Boží dar; (9) není na základě skutků, aby se někdo nechlubil."

28) Gal. 2:16 "když však víme, že člověk není ospravedlňován ze skutků Zákona, nýbrž skrze víru v Ježíše Krista, i my jsme v Krista Ježíše uvěřili, abychom byli ospravedlněni z víry Kristovy, a ne ze skutků Zákona, protože ze skutků Zákona nebude ospravedlněn žádný člověk."

29) Gal. 3:13 "Kristus nás vykoupil z prokletí Zákona tím, že se stal za nás prokletím, neboť je napsáno: Proklet je každý, kdo je pověšen na dřevě."
30) Gal. 2:21 "Neodmítám milost Boží, neboť jestliže spravedlnost je ze Zákona, potom Kristus zemřel nadarmo."

Proč již neexistuje spása ze skutků Zákona?

31) Jk. 2:10 "Kdo by totiž zachoval celý Zákon, ale v jedné věci klopýtl, stal by se vinným ve všech."
32) Gal. 3:10 "Neboť všichni ti, kteří jsou ze skutků Zákona, jsou pod prokletím, neboť je napsáno: Proklet je každý, kdo nezůstává ve všem tom, co je napsáno v knize Zákona, aby to činil." 

Zachovat, tedy naplnit Zákon, není v lidských silách - to dokáže jen Kristus

33) Mt. 5:17 "Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky, nepřišel jsem je zrušit, nýbrž naplnit."

J. Zákon víry - Sola fide

34) Ř. 3:27,28 "Kde je tedy chlouba? Byla vyloučena! Jakým zákonem? Zákonem skutků? Nikoli, nýbrž zákonem víry. (28) Soudíme totiž, že člověk je ospravedlňován vírou bez skutků Zákona."

Abrahamův skutek víry

35) Jk. 2:23 "I naplnilo se Písmo, které praví: Uvěřil Abraham Bohu, a bylo mu to počteno za spravedlnost na byl nazván Božím přítelem."

Víra ve Spasitele je skutkem, ze kterého vyrůstají skutky další

36) J. 6:29 "Ježíš jim odpověděl: Toto je ten Boží skutekabyste věřili v toho, kterého on poslal."

Víra neexistuje bez skutků víry

37) Jk. 2:26 "Neboť jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je i mrtvá i víra bez skutků."

K. Jsme služebníky nové Smlouvy

38) 2Kor. 3:6 "On nás také učinil způsobilými k tomu, abychom byli služebníky Nové smlouvy, ne litery, nýbrž Ducha; neboť litera zabíjí, ale Duch obživuje."

39) Gal. 6:2 "Neste břemena jedni druhých, a tak naplňte zákon Kristův."

Tolik jen letem-světem. Ke Spasiteli je možné přijít jen s prázdnýma rukama . . . Tak jakýž jsem, ač nemám nic . . . Žádný jiný způsob je nepřípustný . . . 

Všechny texty vzaty ze SP.

Dílko je nutně torzem, toto téma je na knihu.

Psáno ve vzpomínce na moji zesnulou ženu Věrušku, kterou mi Spasitel dal a zachránil.
BA


 
Příbuzné odkazy
· Více o Zamyšlení
· Novinky od Mainstream


Nejčtenější článka o Zamyšlení:
Ekologické otázky z teologické perspektivy


Hodnocení článku
Průměrné skóre: 0
Hlasů: 0

Prosím, ohodnoť tento článek:

Výborný
Velmi dobrý
Dobrý
Normální
Špatný


Možnosti

 Vytisknout stránku Vytisknout stránku


Sdílej článek | Podělte se o tento článek s přáteli! Doporučte jej stisknutím tlačítka:

"SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z VÍRY" | Přihlásit/Vytvořit účet | 5 komentáře | Hledat v diskusi
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se


Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z VÍRY (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rakato v Středa, 04. červenec 2018 @ 01:21:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Proč by Nota Bene mělo dávat prostor takovýmto nebiblickým slátaninám ? Naprosté nepochopení a manipulace Písma. Galatským 3,6-18 jen například . . . Buď je jen jedna cesta ke spasení - od věčnosti a pro věčnost - anebo není. 
Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z VÍRY (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: bask v Čtvrtek, 12. červenec 2018 @ 23:47:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pavel napsal: "Kdybychom mohli dosáhnout spravedlnosti skrze zákon, byla by Kristova smrt zbytečná." (Ga 2,21)

Ve světle tohoto verše (a mnoha dalších) nemohu dojít k jiným závěrům, než jsou následující dva:

1. Buď Pavel nechápal cestu spasení v historii Izraele (jak ji chápete Vy), nebo 2. ji nechápete Vy, když tvrdíte, že skrze zákon bylo možné dosáhnout spravedlnosti. Osobně mám za to, že druhá možnost odpovídá pravdě. 

A jestli Kristus svou obětí zaplatil za všechny, jak tvrdíte, potom musí nutně být všichni spaseni. Jediná další možnost je, že Bůh je nespravedlivý a bude chtít zaplatit za některé hříchy dvakrát (Kristus zaplatil jednou a ti, kdo neuvěřili, budou muset zaplatit znovu), což také mimo jiné znamená, že není nic takového jako spasení z milosti, ale jenom spasení ze skutků. Vedoucí Grano Salis Network - Tomas
E-mail: notabene@granosalis.cz, network@granosalis.cz, granosalis@granosalis.cz, magazin@granosalis.cz, redakce@granosalis.cz
Webmastering a údržbu systému zajišťuje firma ALLTECH, webmaster webmaster@granosalis.cz
Page Generation: 0.15 Seconds