Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 

Vítejte na Notabene - Hydepark baptistů
Hledej
 
Je a Anežka   Vytvoření registrace
Článků < 7 dní: 0, článků celkem: 5346, komentáře < 7 dní: 1, komentářů celkem: 5001, adminů: 23, uživatelů: 2912
Orientační tabule
· Vstupní brána
· Cestičky
· Zákoutí
· Základy
· Kořeny
· Počteníčko
· Lavičky
· Kompost
· Altánek
· Pozvat do parku
· Parkové úpravy
· Máš slovo
· Cvrkot
· Na výsluní
 

Petr Chelčický

Martin Luther King

Povzbuzení


Přihlásit se
Přezdívka

Heslo

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Například posílání komentářu pod jménem, nastavení komentářů, manažer témat atd.

Hudba
Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Publikace

Počítadlo
Zaznamenali jsme

8 678 112

přístupů od leden 2004


Kdo je Online
Právě je 14 návštěvník(ů) a 0 uživatel(ů) online.

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Fundamentalisti
Na jedné výplatní listině - Philippian Fellowship

Misionáři, dealeři, donátoři a kongregacionalismus

fundamentální vs. fundamentalistický

Jak se dívat na křesťanský fundamentalismus?

Evangelikalismus jako globální náboženský fenomén II.

Baptismus mezi evangelikalismem, liberalismem a fundamentalismem

Americký evangelikalismus a fundamentalismus

Radikalismus a fundamentalismus


Kořeny
Kdo jsou baptisté?
Zřízení BJB 1930

Zásady BJB z r. 1929

VZNIK A ZÁSADY 1929
Vyznání víry z r. 1886
Apoštolské vyznání víry

Kořeny baptistického hnutí


Okno
www stránky evropských a světových baptistů

Základy

Základní dokumenty BJB v ČR


Všeobecné: PODOBENSTVÍ O FÍKOVNÍKU
Posted on Neděle, 13. leden 2019 @ 21:46:33 CET Vložil: Mainstream

Zamyšlení poslal BohemianAnonymus

V Písmu máme dva obrazy fíkovníku: suchý a živý, který vyhání listy s nadějí na sklizeň. Fíkovník je obrazem izraelského národa; Izrael ale zavrhl Krista (Ž. 118:22; Mt. 21:42; Mk. 12:10), nepřinesl ovoce (Mt. 21:18-20)  a proto byl odsouzen. Proto bylo Izraeli Boží království odňato a dáno národu, který přináší úrodu (Mt. 21:43). A tak byl Izrael rozptýlen mezi národy,  (např. Jr. 9: 14-16), mezi nimiž se stal kletbou (Zach. 8:13), ale po přijetí Krista se stane požehnáním (Iz. 19:24; Zach. 8:13-17).

Výklad podobenství o fíkovníku


Mt. 24:32-34 "Od fíkovníku se naučte podobenství: Když již jeho větev změkne a vyhání listy, víte, že léto je blízko. (33) Tak i vy, až to všechno uvidíte, vězte, že je to blízko, přede dveřmi. (34) Amen, amen, pravím vám, že určitě nepomine toto pokolení, dokud se to všechno nestane."
Podobně Mk. 13:30; Lk. 21:32.

Všechna podobenství o fíkovníku se vztahují na jednu generaci

Ve všech evangeliích jde o proroctví druhého příchodu Páně se zvláštním zaměřením na Izrael. Komentovat budu evangelium Matoušovo; ostatní jsou obdobná.

Mt. 24:1,2 se týkají blízké budoucnosti, tedy vyvrácení Jeruzaléma římským císařem Titem v r. 70.
Mt. 24:3-31 hovoří o znameních, která budou předcházet druhému příchodu Spasitele
Mt. 24:32-35 hovoří o zvláštní roli Izraele při Spasitelově druhém příchodu; Izrael je indikátorem blízkosti Spasitelova příchodu
Mt. 24:36-44 hovoří o tom, že ani andělé, dokonce ani Syn - ale jedině Otec zná den a hodinu Synova druhého příchodu

Existují dva příchody Spasitele: jeden příchod pro církev, druhý pro svět

Poprvé přijde do oblaků (nikoli tedy na zem), aby zachránil svou církev (Mt. 24:40-42; 1Tes. 4:15-17)
Podruhé sestoupí na tuto zem k soudu nad světem (Oz. 10:8; Mt. 24:29-31)

1. Příchod Spasitele pro církev

Před druhým Spasitelovým příchodem se bude celý svět nacházet ve strašlivé morální a duchovní krizi; křesťanské církve odpadlé od Krista se už dnes stále více přetvářejí v jedinou, globální církev Satanovu (zlehčování, či popírání Spasitele, rouhavé bludy, sňatky homosexuálů a pod.), které lze už dnes velmi dobře pozorovat. Proto se Spasitel ptá, zda při svém příchodu ještě nalezne víru na zemi (Lk. 18:8). V protikladu k této krizi, před druhým Spasitelovým příchodem, Ho začnou přijímat Židé (Mt. 24:32-35; Ř. 11:15,16). Izrael se tedy stane indikátorem blízkosti Spasitelova příchodu.

Ti, kdo toto budou moci pozorovat, nechť mají za jisté, že Spasitel v průběhu jedné generace opravdu přijde - i když přesně to neví nikdo, ani Syn, jedině Otec (Mt. 24:36). Víme jen, že Spasitelův příchod bude NEČEKANÝ (Mt. 24:38,39). 
Vytržení Církve: (Mt. 24: 40-42; 1Tes. 4:15-17).

Mt. 24:40-42 "Tehdy budou dva na poli, jeden bude vzat, druhý bude zanechán. (41) Dvě budou mlít na obilním mlýnku, jedna bude vzata, druhá zanechána. (42) Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde."
Mt. 24:31 "A pošle své anděly s mohutným zvukem polnice a ti shromáždí jeho vyvolené ze čtyř větrů, od jednoho nejzazšího konce nebes až k jejich druhému nejzazšímu konci."
1Tes. 4:15-17 "Neboť toto vám říkáme slovem Pánovým: My živí, kteří jsme tu ponecháni až do příchodu Pána, jistě nepředejdeme ty, kteří zesnuli, (16) protože za zvuku přikazujícího zvolání, hlasu archanděla a Boží polnice sám Pán sestoupí z nebe a mrtví v Kristu vstanou nejdříve. (17) Potom my živí, kteří tu budeme ponecháni, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích do vzduchu k setkání s Pánem. A tak už navždy budeme s Pánem."

Písmo praví o židovském národu v této souvislosti toto:

Ř. 11:15,16 "Neboť jestliže jejich zavržení znamenalo smíření světa, co jiného bude znamenat jejich přijetí než život po zmrtvýchvstání? (16) Jsou-li prvotiny svaté, je svaté i těsto; je-li kořen svatý, jsou svaté i větve."

Jakmile Izrael začne přijímat Krista, dejme velký pozor, protože k vytržení Církve může dojít kdykoli! Zvolání archanděla a zvuk Boží polnice zřejmě nebudou na zemi pozorovatelné - lidé zmizí naráz a potichu - jakoby se najednou vypařili!!! Bude to nečekané!!!

V některých sborech první církve nebylo jasno ohledně druhého Spasitelova příchodu, protože proroctví o vyvrácení Jeruzaléma římským císařem Titem jsou umístěna vedle (někde i uvnitř) proroctví o druhém Spasitelově příchodu (Mt. 24; Mk. 13; Lk. 21:5-36; Lk. 23:28-31) a další.

Problém pak upřesnil apoštol Pavel:

2Tes. 2:1-4 "Pokud jde o příchod našeho Pána Ježíše Krista a naše shromáždění k němu, žádáme vás, bratři, (2) abyste se nenechali snadno otřást ve svém poznání ani vylekat buď skrze ducha, nebo skrze slovo nebo skrze dopis, vydávaný za náš, jakoby den Pánův již  nastal. (3) Ať vás nikdo žádným způsobem nesvede, protože nenastane, dokud napřed nepřijde odpadnutí a nebude zjeven ten člověk bezzákonnosti, syn záhuby(4) který se staví na odpor proti všemu a pyšně se pozvedá nade všecko, čemu se říká Bůh nebo co se uctívá, takže sám usedne jako Bůh do Boží svatyně a bude se vydávat za Boha."

2. Příchod Spasitele pro svět

Stane se na konci vlády Antikristovy, trvající celkem 7 let. V době panování Antikrista bude Církev již vytržena. Ale někteří zde zůstanou jako např. dva svědkové Boží (Zj. 11); dále ti, kteří nepoklekli před šelmou a nepřijali její znamení (Zj. 20:4) a další. někteří svatí se budou bránit, ale budou přemoženi (Zj. 13:7). Možná se bude na zemi nacházet pro svaté útočiště, které sám Bůh bude bránit (Zj. 12:15n).

Ale hlavně se zde bude nacházet Izrael, který přijme Antikrista, přicházejícího ve svém vlastním jménu (J. 5:43). A na základě smlouvy s ním (Iz. 28:14,15; Dn. 9:27) bude moci Izrael v znovupostaveném třetím chrámu konat svoji bohoslužbu. Antikrist se v tomto chrámu prohlásí za Boha (2Tes. 2:3,4). nechá vytvořit mluvící obraz (Zj. 13:15), kterému se pod trestem smrti musí všichni poklonit. Tomuto příkazu se vzepřou Židé, neboť jde o porušení druhého přikázání (2M. 20:4,5). A Antikrist, ač Žid rodem (jinak by ho Židé za Mesiáše nikdy nepřijali), spustí proti Židům globální genocidu (Mt. 24:21). Dvě třetiny Izraele zahynou (Zach. 13:8,9); z národa zbude jen třetina, kterou Hospodin provede ohněm (Zach. 13:9) - ta se pak stane Jeho lidem. Před totálním vyhlazením zachrání Izrael druhý Spasitelův příchod v moci, který celý svět předěsí:

Mt. 24:30 "Potom se ukáže znamení Syna člověka na nebi, a tehdy se budou bít v prsa všechny kmeny země. A uvidí Syna člověka přicházejícího na nebeských oblacích s mocí a velikou slávou" (Mar. 14:62)

Lk. 23:30 "Tehdy začnou říkat horám: padněte na nás, a pahrbkům: Přikryjte nás!"

Zj. 6:15-17 "Králové země i velmoži a vojevůdci, boháči i mocní, každý otrok i svobodný se ukryli do jeskyň a do horských skal (16) a říkali těm horám a skalám: padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu, a před hněvem Beránka! (17) Neboť přišel veliký den jejich hněvu; kdo bude moci obstát?"

Jak je z uvedeného zřejmé, zavržení Krista izraelským národem (Ž. 118:22; Mt. 21:42; Mk. 12:10; 1Pt. 2:7), má tragické následky. Proto apoštol Pavel píše, že i kdyby bylo synů Izraele jako písku v moři, jen ostatek bude zachráněn (Ř. 9:27). Suma společenství Izraele v době od Spasitelova zavržení (Ž. 118:22; Mt. 21:42; Mk. 12:10; 1Pt. 2:7) až do Jeho druhého příchodu je přirovnána k písku mořskému (Ř. 9:27).  Mezi nimi jsou ti, kteří přijali Krista individuálně - tedy ostatek (Ř. 9:27,29). Ostatní budou zavrženi. A k tomuto ostatku se při druhém Spasitelově příchodu připojí celý (přítomný) Izrael, (Ř. 11:26), tedy jedna třetina národa, kterou Hospodin přečistí ohněm (Zach. 13:9).  Izrael pak bude požehnáním celému světu (Zach. 8:13; 8:23) a stane se mezi národy rosou od Hospodina (Mich. 5:6).


Třetina Izraele, která se stane Hospodinovým lidem i všichni křesťané, kteří vytrvají až do konce, mají slavnou budoucnost!!!  
BA


 
Příbuzné odkazy
· Více o Zamyšlení
· Novinky od Mainstream


Nejčtenější článka o Zamyšlení:
Ekologické otázky z teologické perspektivy


Hodnocení článku
Průměrné skóre: 0
Hlasů: 0

Prosím, ohodnoť tento článek:

Výborný
Velmi dobrý
Dobrý
Normální
Špatný


Možnosti

 Vytisknout stránku Vytisknout stránku


Sdílej článek | Podělte se o tento článek s přáteli! Doporučte jej stisknutím tlačítka:

"PODOBENSTVÍ O FÍKOVNÍKU" | Přihlásit/Vytvořit účet | 0 komentáře
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se


Vedoucí Grano Salis Network - Tomas
E-mail: notabene@granosalis.cz, network@granosalis.cz, granosalis@granosalis.cz, magazin@granosalis.cz, redakce@granosalis.cz
Webmastering a údržbu systému zajišťuje firma ALLTECH, webmaster webmaster@granosalis.cz
Page Generation: 0.10 Seconds