Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 

Vítejte na Notabene - Hydepark baptistů
Hledej
 
Je a Radoslav   Vytvoření registrace
Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 5285, komentáře < 7 dní: 0, komentářů celkem: 4981, adminů: 23, uživatelů: 2408
Orientační tabule
· Vstupní brána
· Cestičky
· Zákoutí
· Základy
· Kořeny
· Počteníčko
· Lavičky
· Kompost
· Altánek
· Pozvat do parku
· Parkové úpravy
· Máš slovo
· Cvrkot
· Na výsluní
 

Petr Chelčický

Martin Luther King

Povzbuzení


Přihlásit se
Přezdívka

Heslo

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Například posílání komentářu pod jménem, nastavení komentářů, manažer témat atd.

Hudba
Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Publikace

Počítadlo
Zaznamenali jsme

7 558 343

přístupů od leden 2004


Kdo je Online
Právě je 8 návštěvník(ů) a 0 uživatel(ů) online.

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Fundamentalisti
Na jedné výplatní listině - Philippian Fellowship

Misionáři, dealeři, donátoři a kongregacionalismus

fundamentální vs. fundamentalistický

Jak se dívat na křesťanský fundamentalismus?

Evangelikalismus jako globální náboženský fenomén II.

Baptismus mezi evangelikalismem, liberalismem a fundamentalismem

Americký evangelikalismus a fundamentalismus

Radikalismus a fundamentalismus


Kořeny
Kdo jsou baptisté?
Zřízení BJB 1930

Zásady BJB z r. 1929

VZNIK A ZÁSADY 1929
Vyznání víry z r. 1886
Apoštolské vyznání víry

Kořeny baptistického hnutí


Okno
www stránky evropských a světových baptistů

Základy

Základní dokumenty BJB v ČR


Fundamentalisti: V USA vyšla novokalvinistická Bible
Posted on Pondělí, 04. leden 2021 @ 10:10:11 CET Vložil: Mainstream

Teologie poslal Nepřihlášený

Profesor New Orleans Baptist Theological Seminary (NOBTS) zjistil kalvinistický důraz ve studijních poznámkách k nové Bibli LifeWay Christian Standard Bible (CSB).

Známý vědec zveřejnil soustředěné hodnocení studijních poznámek v nově vydané Christian Standard Bible (CSB) a uvedl, že nekalvinisté „budou zklamaní“ kvůli silnému kalvinistickému sklonu v některých jejích komentářích k pasážím, které se zabývají spasením. Adam Harwood, docent teologie v New Orleans Baptist Theological Seminary, popsal skutečný překlad Bible jako „teologicky konzervativní zdroj“, ale měl problém s „teologickou interpretací“ některých studijních poznámek uvedených na konci stránek a řekl: „Ti, kteří tvrdí, že Bůh miluje každého člověka, Kristus zemřel za každého člověka a Bůh si přeje každého člověka zachránit, budou zklamáni.“

Novokalvinismus v USA se dále radikalizuje. Článek LifeWay Christian Resources mluví o Bibli Calvinist Standard Version (CSB), ve které by se kalvinistické učení o předurčení vkládalo přímo do veršů Bible.

Podle kalvinistického pěti bodového učení TULIP Bůh nepodmíněně a „suverénně“ rozhodl, kdo bude spasen, a tato volba nemá nic společného s ničím, co hříšník udělá, včetně toho, že projevuje víru v evangelium. Ti, kdo jsou Bohem suverénně vyvoleni, budou neodolatelně vybráni a zachráněni, a ti, kteří nejsou vyvoleni, nemohou být zachráněni.

V kalvinistickém Westminsterském vyznání se tvrdí: „Podle Božího dekretu jsou někteří lidé a andělé pro projev Boží slávy předurčeni k věčnému životu a jiní předurčeni k věčné smrti. Tito andělé a lidé, takto předurčení a předzvědění, jsou zvláštně a neměnně vytvořeni; a jejich počet je tak jistý a určitý, že jej nelze zvýšit ani snížit. … Zbytek lidstva byl Bohem odsouzen k svému potěšení podle neprozkoumatelné rady své vlastní vůle, podle níž prodlužuje nebo zadržuje milosrdenství, jak se mu zlíbí, pro slávu jeho svrchované moci nad jeho stvořeními, pro zneuctění a rozhněvání se pro jejich hřích, pro chválu jeho slavné spravedlnosti.“

Jan Kalvín vyjádřil učení o bezpodmínečném vyvolení těmito slovy: „Předurčení nazýváme Božím nařízením, kterým sám v sobě určil, co se má stát každému jednotlivci lidstva. Ne všichni jsou stvořeni s podobným osudem: ale pro někoho je předurčen věčný život a pro druhé věčné zatracení” (Instituce křesťanského náboženství, kniha III, kap. 21).

Kalvín zdůraznil svou víru v suverénní zavržení Bohem takto: „[Bůh] zničí každého, koho se mu zlíbí … jsou předurčeni k věčné smrti bez jakéhokoli vlastního nedostatku, pouze z jeho svrchované vůle. … nařizuje všechny věci svou radou a nařízením takovým způsobem, aby se někteří lidé narodili oddaní z lůna k jisté smrti, aby jeho jméno bylo oslavováno v jejich zničení. … Bůh si jako své děti vybírá, koho chce … zatímco ostatní odmítá a zavrhuje “ (Instituce křesťanského náboženství, kniha III, kap. 23).

Ukázky z Bible Calvinist Standard Version v porovnání s Biblí Kralickou

Matthew 11:28 – Come unto me, all ye [elect] that labour and are heavy laden, and I will give you rest.
Matouš 11:28 Pojdtež ke mně všickni [vyvolení], kteříž pracujete a obtíženi jste, a já vám odpočinutí dám.

Matthew 15:28
 – Then Jesus answered and said unto her, O woman, great is thy faith [which was sovereignly given to you from God]: be it unto thee even as thou wilt [seeing that you are one of the elect]. And her daughter was made whole from that very hour.
Matouš 15:28 Tedy odpovídaje Ježíš, řekl jí: Ó ženo, veliká jest víra tvá [která ti byla suveréně dána Bohem]. Staniž se tobě, jakž chceš [viz, že jsi jedna z vyvolených]. I uzdravena jest dcera její v tu hodinu.

Matthew 23:37
 – O Jerusalem, Jerusalem, thou that killest the prophets, and stonest them which are sent unto thee, how often would I have gathered thy children together, even as a hen gathereth her chickens under her wings, [but ye were not mine elect so I would not].
Matouš 23:37 Jeruzaléme, Jeruzaléme, mordéři proroků, a kterýž kamenuješ ty, jenž byli k tobě posíláni, kolikrát jsem chtěl shromážditi dítky tvé, tak jako slepice shromažďuje kuřátka svá pod křídla [ale nebyli jste mnou vyvoleni, proto jsem nemohl], a nechtěli jste.

Mark 16:15-16
 – And he said unto them, Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature. He that believeth [of the elect] and is baptized shall be saved; but he that believeth not shall be damned, knowing that they are not the elect.
Marek 16:15-16 A řekl jim: Jdouce po všem světě, kažte evangelium všemu stvoření. 16 Kdož uvěří [vyvolený] a pokřtí se, spasen bude; kdož pak neuvěří, budeť zatracen [vědouce, že nebyli vyvoleni].

Luke 8:50
 – But when Jesus heard it, he answered him, saying, Fear not: believe only [which you can do because you are one of the elect and God has sovereignly given you faith], and she shall be made whole.
Lukáš 8:50 Ale Ježíš uslyšav to, odpověděl jemu: Nebojž se, věř toliko [což můžeš udělat, protože jsi jeden z vyvolených a Bůh ti suveréně dal víru], a zdrávať bude.

John 1:11-12
 – He came unto his own, and his own received him not. But as many [of the elect] as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them [of the elect] that believe on his name.
Jan 1, 11-12 Do svého vlastního přišel, a vlastní jeho nepřijali ho. 12 Kteříž pak koli přijali jej [vyvolení], dal jim moc syny Božími býti, totiž těm [vyvoleným], kteříž věří ve jméno jeho,

John 1:29 – The next day John seeth Jesus coming unto him, and saith, Behold the Lamb of God, which taketh away the sin of [some of] the world.
Jan 1:29 Druhého pak dne uzřel Jan Ježíše, an jde k němu. I dí: Aj, Beránek Boží, kterýž snímá hřích [některých ze] světa.

John 3:14-18
 – And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of man be lifted up: That whosoever [of the elect] believeth in him should not perish, but have eternal life. For God so loved [some of] the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever [of the elect] believeth in him should not perish, but have everlasting life.  For God sent not his Son into the world to condemn the world; but that the world through him might be saved. He that believeth on him [being sovereignly elected] is not condemned: but he that believeth not is condemned already, because [he is not one of the elect and therefore] hath not believed in the name of the only begotten Son of God.
Jan 3:14-18 A jakož jest Mojžíš povýšil hada na poušti, takť musí povýšen býti Syn člověka, 15 Aby každý [z vyvolených], kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. 16 Nebo tak Bůh miloval [některé ze] svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. 17 Neboť jest neposlal Bůh Syna svého na svět, aby odsoudil svět, ale aby spasen byl svět skrze něho. 18 Kdož věří v něho [byv suveréně vyvolen], nebude odsouzen, ale kdož nevěří, jižť jest odsouzen; nebo [není jeden z vyvolených a proto] neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího.

John 5:40 
– And ye [cannot] come to me, that ye might have life [because you are not elect].
Jan 5:40 A nechcete [nemůžete] přijíti ke mně, abyste život měli [protože nejste vyvoleni].

John 12:46
 – I am come a light into the world, that whosoever believeth on me [of the elect] should not abide in darkness.
Jan 12:46 Já Světlo na svět jsem přišel, aby žádný [z vyvolených], kdož věří ve mne, ve tmě nezůstal.

Co dodat? Snad jen to, že v souvislosti s úpravou např. verše z knihy Zjevení:

Revelation 22:17 – And the Spirit and the bride say, Come. And let him that heareth say, Come. And let him that is athirst come. And whosoever [is made willing, of the elect], let him take the water of life freely.

Překlad:

Zjevení 22:17 – A Duch a nevěsta říkají: Pojď. A kdo slyší, ať řekne: Pojď. A ať přijde ten, kdo má žízeň. A kdokoli [je učiněn toužícím z vyvolených], ať si svobodně vezme vodu života.

– nelze nevzpomenout na verš následující, osmnáctý ve 22 kapitole tamtéž:

Já dosvědčuji každému, kdo slyší slova proroctví této knihy: Kdo k nim něco přidá, tomu přidá Bůh ran popsaných v této knize.
Zjevení 22:18


Zdroje:


https://www.wayoflife.org/reports/calvinist-standard-version.php

https://baptistmessage.com/nobts-professor-exposes-calvinistic-tilt-study-notes-lifeways-new-bible-csb/Citováno z  webu Síť víry


Problematika kalvinismu již více než 20 let rozděluje Jižní baptistickou konvenci:

Prof’s attack on Calvinism renews debate among Baptists

Patterson, Mohler: Calvinism shouldn’t divide SBC

Barna study shows apparent divide between SBC, other denominations on Calvinism

Calvinism examined in its Baptist context

Calvinism & Southern Baptists

Evangelists lament Calvinism, SBC trends

Southern Baptist leaders: Calvinism should not divide SBC

SBC pastors polled on Calvinism and its effect 
Příbuzné odkazy
· Více o Teologie
· Novinky od Mainstream


Nejčtenější článka o Teologie:
Chudoba baptistické teologie (J. McClendon)


Hodnocení článku
Průměrné skóre: 0
Hlasů: 0

Prosím, ohodnoť tento článek:

Výborný
Velmi dobrý
Dobrý
Normální
Špatný


Možnosti

 Vytisknout stránku Vytisknout stránku


Sdílej článek | Podělte se o tento článek s přáteli! Doporučte jej stisknutím tlačítka:

"V USA vyšla novokalvinistická Bible" | Přihlásit/Vytvořit účet | 1 komentář | Hledat v diskusi
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se


Re: V USA vyšla novokalvinistická Bible (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: martyria v Sobota, 09. leden 2021 @ 10:13:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
evidentně jste naletěli.

na https://www.wayoflife.org/reports/calvinist-standard-version.php je uvedeno?

"In light of this theology, we believe it is fair to say that a Calvinist Standard Version would read as follows: "

"Ve světle této teologie věříme, že je spravedlivé říci, že kalvinistická standardní verze by zněla takto:"

To nic nemění nato, že kalvinisté skutečně věří v takového Boha, který odpovídá tomuto popisu.
Jen se zdráhají to sdělit otevřeně.Vedoucí Grano Salis Network - Tomas
E-mail: notabene@granosalis.cz, network@granosalis.cz, granosalis@granosalis.cz, magazin@granosalis.cz, redakce@granosalis.cz
Webmastering a údržbu systému zajišťuje firma ALLTECH, webmaster webmaster@granosalis.cz
Page Generation: 0.11 Seconds