Návrh sboru BJB ve Vikýřovicích pro jednání SD ohledně J. Plevy
Datum: Úterý, 06. duben 2010 @ 17:49:15 CEST
Téma: Dokumenty


Návrh sboru BJB ve Vikýřovicích pro jednání SD dne 24. dubna 2010 v Praze 3 – návrh č. 14

Sbor BJB ve Vikýřovicích, znepokojen děním ve sboru BJB v Litoměřicích, navrhuje následující usnesení:

a) Sjezd delegátů vyzývá sbor BJB v Litoměřicích, aby přehodnotil svou volbu emeritního biskupa Jednoty bratrské Jaroslava Plevy za kazatele baptistického sboru a již provedenou volbu zrušil. Dále žádá sbor BJB v Litoměřicích, aby o svém dalším postupu v této záležitosti informoval všechny sbory BJB cestou VV.

b) Současně SD žádá, aby litoměřický sbor při hledání a volbě nového kazatele postupoval v souladu s požadavky Písma svatého na kazatele i v souladu s řády BJB a aby v souladu s Písmem sv. , ústavou BJB a řády BJB postupovaly všechny sbory BJB.

c) SD žádá VV, aby sborům doporučoval řešení jejich situací v souladu s Písmem svatým, ústavou a řády BJB a aby průběžně informoval všechny sbory o závažném porušování Písma a řádů jednotlivými sbory, nebezpečí pronikání falešných učení a podobně a předkládal takovéto záležitosti k řešení RZS a SD.Zdůvodnění:

Náš sbor BJB ve Vikýřovicích se při návštěvě bratra tajemníka Šípa na základě našeho dotazu na obsazení sborů kazateli a možnostech jejich přesunů dověděl, že Sbor BJB v Litoměřicích si zvolil za svého kazatele Jaroslava Plevu z Jednoty bratrské. Takovouto volbu nepovažujeme pouze za vnitřní záležitost sboru, ale za závažnou záležitost, týkající se celé BJB, poněvadž dochází k několikanásobnému porušení řádů BJB, ale zejména k nerespektování biblických požadavků na pracovníky církve.

Nakolik je nám známo, Jaroslav Pleva patří k hlavním aktérům rozkolu v Jednotě bratrské asi před 10 lety. Zasadil se o vyloučení řady sborů z JB -ty pak utvořily Ochranovský seniorát ČCE a zůstaly součástí Kontinentální provincie Jednoty Bratrské (obdoba EBF).

Pracovníci hierarchicky řízené Jednoty bratrské po nástupu J. Plevy jako předsedy Úzké rady se vloupali do kanceláře pražského sboru JB v Hálkově ulici v Praze v době nepřítomnosti kazatele B. Kejře a zabavili razítko a sborové písemnosti. Úzká rada obestavila účty několika sborů a na nějakou dobu zastavila platy několika kazatelů. Po soudních tahanicích vyhodila pražský sbor na ulici a komerčně modlitebnu se sborovým domem v centru Prahy prodala. Ostatní vyloučené sbory musely nejdříve platit nájem, později si mohly postupně své vlastní modlitebny od JB, vedené J. Plevou, odkoupit. Tohle vše neuniklo veřejnosti a sdělovacím prostředkům.

Ekumenická rada církví po řadě neúspěšných jednání byla připravena JB vedenou J. Plevou vyloučit ze svazku ERC. Proti se postavily pouze dvě církve. Vzhledem k tomu, že zde nebyla naprostá jednomyslnost, k vyloučení nedošlo.

Ještě na podzim roku 2009 převzal J. Pleva záštitu nad mezinárodní konferenci MORAVIAN jako emeritní biskup Jednoty bratrské a také tam přednášel.

Je proto pro nás nepochopitelné, jak je možné, že takovýto muž se má stát kazatelem BJB. J. Pleva nyní údajně JB opustil a prý některých svých činů lituje. Pokud opravdu činí pokání, nechť to dokáže svým jednáním vůči těm, kterým ublížil, snese jejich kázeň a nese ovoce pokání. To, že se označuje za emeritního biskupa JB, o pokání nesvědčí. Vždyť není "vysloužilým biskupem", který odešel do důchodu vzhledem k věku nebo zdravotnímu stavu. Je tedy biskupem zasloužilým. Některé z jeho zásluh jsou uvedeny výše.

Postup Sboru BJB v Litoměřicích odporuje jak Písmu, tak řádům BJB - základním podmínkám volitelnosti kazatele, mezi které patří:

- povolání Pánem církve a obdarování Duchem svatým k této službě

- rozpoznání obdarování církví

- život v souladu s Písmem svatým

- zpravidla nejméně pětileté členství ve sboru BJB.

Tak tomu je, pokud se jedná o členy sborů BJB. Pokud jde o někoho z jiné církve, pak tyto nároky zejména pokud jde o délku členství, nemohou být menší.

Jsme si vědomi toho, že z každého hříchu lze činit pokání a každý hřích (kromě rouhání se Duchu svatému) může být odpuštěn. To však neruší požadavky Písma na pracovníky ani neruší řády -viz Mt 7, 15-23; 1Tm 3, 1-13; 1Tm 5, 22; 2Tm 2, 24-26. 

Zatím se tento emeritní biskup neměl příležitost osvědčit ani jako "řadový" člen kteréhokoliv sboru BJB. Má litoměřický sbor BJB alespoň svědectví o vyrovnání si vztahů? Jde vůbec o znovuzrozeného člověka? Proč není schopen žít jako řádný člen v systému, který sám prosadil? To dokáže jen být v čele? A jak se staví k zřízení, zásadám a řádům BJB?

Hierarchické pojetí církve a křest nemluvňat patří k charakteristickým znakům Jednoty bratrské. BJB je denominací kongregační, ne však svazem nezávislých sborů. Litoměřické staršovstvo připravilo (pouze pro zájemce) prohlášení, v němž je uvedeno: "Rozhodně nechceme do řad BJB přivést kazatele, který by nebyl celou BJB přijatý." Máme naději, že se tímto svým prohlášením bude řídit jak staršovstvo, tak sbor.

Shromáždění členů sboru BJB ve Vikýřovicích dne 21.3.2010Tento článek najdete na Notabene - Hydepark baptistů
http://notabene.granosalis.cz/

Adresa tohoto článku je:
http://notabene.granosalis.cz//modules.php?name=News&file=article&sid=1959