Příspěvek brnišťského kazatele do restituční diskuse
Datum: Úterý, 12. březen 2013 @ 12:02:31 CET
Téma: Diskuse o odluceDrazí přátelé ve sborech BJB,
jako mnozí z Vás, také již od lednového MSD pozorně sleduji diskuse a mnohé reakce lidí ať již ze světa nebo z naší jednoty ohledně "restitucí"...

Náš sbor v Brništi velkou většinou (23:7) hlasoval pro přijetí a doposavad s tímto rozhodnutím nemáme problém. Staršovstvo sboru též podporuje v této věci brněnské. Samozřejmě vnímáme tuto situaci i možnost přijmout finance ne zaslouženě ani si to nenárokujeme, ale jako nabídku ostatních církví sdružených v ERC. Zároveň v tom nevidíme žádné vazalství nebo jakési "držhubné" vůči katolické církvi, jak jsem již někde zaslechl. Od státu ani od jiných církví si nechceme nechat diktovat řády a pravidla do našeho brnišťského společenství. A jsou to také peníze, které pokud nepřijmeme, chybět nebudou, ale pokud bychom je přijali, mohli bychom s nimi více udělat pro lidi v nouzi, v sociálních, fyzických i psychických problémech. Nechceme je na svůj provoz. Chceme jimi sloužit druhým, kteří neřeší, odkud máme finance, protože řeší mnohem důležitější životní problémy. A těch je víc než si myslíme, víc než všech diskutujících, kteří vyjadřují souhlas s lednovým rozhodnutím MSD, tyto peníze odmítnout.

Jsem vděčný za brnišťský sbor a jeho vydanost ve službě sboru i v misii i ve financích. Když jsme v roce 2005 dostavěli modlitebnu, 80-90% jsme pokryli z vlastních finančních darů. I teď lidé ve sboru štědře dávají. A kdybych měl zaevidovat "dary a půjčky", kteří někteří členové sboru poskytují nevěřícím lidem v jejich nouzi v našem okolí, tak to jde do statisíců. Opravdu chceme sloužit (i přijatými penězmi) ne nám, ale druhým.

Plně se ztotožňuji s postoji bratra Pavla Coufala i bratra Pavla Novosada. Jsem vděčný za konkrétní věcnou diskusi ze strany bratra Marka Titěry a nyní i bratra Ivana Stanka. Dovolte mi také pár podnětů k přemýšlení.

Jde rozdělovat finance na „státní a naše“? Všechny peníze jsou státu. Vytiskla je ČNB a podléhají jejímu dohledu. Podívám-li se na to s duchovního pohledu, tak to co je naše, máme dát Bohu, takže našeho není nic. A státní finance jsou mimo Boží majetek? Ne. V Písmu čtu, že Bohu náleží vše, celá země, veškeré tvorstvo, vše…a má nad vším svůj dohled (a nerozlišuje v tomto židy nebo pohany, církev nebo státní moc).

Samozřejmě ne všichni Mu ve své svobodě (nebo spíše ve svém otroctví hříchu) dávají to, co Mu patří, zpět. Všechno i peníze. Žijeme ve státě, který hodně bere na daních a jak říkají některé nezávislé organizace, až 100miliard ročně jde na úplatky, a jiné netransparentní výdaje, nebo prostě zmizí v nezasloužených odměnách mnohých členů dozorčích rad, v poslaneckých náhradách,…A všude tam ve větší části zmizí i ty peníze, které jsme odmítli. Pokud bychom je přijali, můžeme jimi více posloužit.

Ano je potřeba být v tom transparentní a velmi vykazatelní. Pokud nepoužijeme všechny peníze pro diakonii, kterou dělají naše sbory, můžeme tu část vrátit tomu, komu opravdu patří. Ne státu, ale Bohu a případně římskokatolické církvi, která nám je poskytla. Případně jimi podpořit diakonii církví, které nejsou sdruženi v ERC.

Občas se i ptám na základě listu Efezským 5:31-33, proč nemáme problém brát peníze v rámci porodného, rodičovských příspěvků,…a tyto ano? Vždyť Kristus je hlavou církve a tak, jako se On stará o církev a plně ji zaopatřuje, měl by v kontextu těchto veršů i muž zaopatřit svou ženu a děti a veškeré sociální výhody a dávky odmítnout… Myslím však, že to nemá souvislost se snižováním Panství Ježíše Krista, ale v současném státním systému, ve kterém žijeme. Není pro mě tedy problém brát tyto dávky v situacích pro ně určených, stejně tak pro mě není problém přijmout „restituční zákon“, leda v jediném případě, kdyby stát mi začal mluvit do rodinného i církevního života. Vždyť i kolem Ježíše se pohybovalo mnoho lidí, i z královského dvora, a myslím, že každý z nich někdy přispěl do „učednické pokladny“, Ježíš přesto však zůstával sám svůj. Tak můžeme i my.

Co se týče kongregacionalismu. To je opravdu zajímavý „oříšek“ v naší jednotě. Protože vnímám, že pravdu mají svým způsobem všichni čtyři o tom naposledy diskutující (Pavel C., Pavel N., Marek T. i I. Stanko). Těžko teď asi shrnu svůj postoj do srozumitelného, krátkého pojednání. Jsem zastánce kongregačního zřízení, i když je pravda, že někdy bych „využil“ radši kongregačně-presbyterní zřízení. Opravdu, ale teď prožívám to, že našemu sboru a mnoha jiným nebyla dána svoboda v přijetí těchto peněz a jejich správném využití. Jsem v situaci, kdy vím, co je konat dobro, ale neudělal jsem to… nebyla mi k tomu dána právě ta svoboda. Je to svoboda hodna baptismu, baptistické identity a jejího postoje k odluce církve od státu?

Považuji se stále za baptistu a považuji za správnou i odluku církve od státu, a přijmutí těchto peněz nejde proti tomuto mému přesvědčení. Neplatí tu však, že „účel světí prostředky“, ale vychází to z mého chápání pojetí baptistické identity i života pod vládou Kristovou v kontextu mého pozemského života ve státě, ve kterém žiji s jeho současně nastaveným sociálně-demokratickým zřízením.

Bratr Stanko zajímavě reaguje, co všechno se může stát, když si dáme „plnou svobodu“(viz výčet situací v bratrově e-mailu). Pravdou je, že to ale tak je a může to i mít tyto důsledky. Jedna však otázka, zda to je slučitelné s naším současným vyznáním víry. Protože, jak bratr Stanko píše, každý si ten verš, který podpoří jeho názor, může najít. Je tu však pak otázka, zda to je dobrý výklad. A co je dobrý výklad? Téma na další diskusi.

Chápu i proto v této situaci návrh sboru BJB v Jablonci, mít konkrétnější vyznání. Vždyť už teď máme různé postoje k výkladu Písma, jsou mezi námi kreacionisté i evolucionisté, jsou i tací, kteří říkají, že máme správně světit sobotu místo neděle, a mnoho dalších růzností. Jeden čas jsem žil ve sboru, kde lidé byli tak různí, že jeden obdivoval a při shromážděních skoro citoval Tomáše Halíka, druhý zase Bennyho Hyna, jedni uznávají Billyho Grahama jiní v něm vidí nebezpečného vazala katolické církve, a dál bych mohl takto psát, co se u baptistů všechno dá najít.

Otázka je, zda to vyřeší více konkrétní vyznání víry a dělení na ty správné a ty horší,… kdo to posoudí???!!! V našem sboru, dokud budu živ, se bude kázat celé evangelium Kristovo. Na tom chci sbor i stavět. To co říká apoštol Pavel v 1.Korintským 15:3 až do konce, je mi základem. Kdo by jej zpochybnil a napadl, toho budu v lásce napomínat a nedá-li si říct, tak ho i navrhnu k vyloučení ze sboru. V tom ostatním jsem prostě rád baptistou.

V Kristově lásce Miloš Matys, pastor baptistického sboru v Brništi

Tento článek najdete na Notabene - Hydepark baptistů
http://notabene.granosalis.cz/

Adresa tohoto článku je:
http://notabene.granosalis.cz//modules.php?name=News&file=article&sid=2926