Hermeneutika v každodenním životě
Datum: Sobota, 22. červen 2013 @ 21:02:09 CEST
Téma: Teologie


Představte si, ze jedete do práce a uvidíte značku STOP. Co uděláte? To záleží na exegezi nápisu STOP.

1. Postmodernista provede dekonstrukci značky (srazí ji svým autem). Navždy tak ukončí tyranii severojižní dopravy vůči západovýchodnímu směru.

2. Podobně marxista vidí ve značce STOP nástroj třídního útlaku. Dojde k závěru, ze buržoazie užívá severojižní silnici a brání tak rozvoji dělnické třídy na západovýchodní silnici.

3. Seriózní a vzdělaný katolík věří, ze nemůže porozumět značce STOP bez znalosti jejích uživatelů a jejich tradice. Pozorováním zjistí, že ji nikdo nebere příliš vážně, proto se necítí povinen brát ji příliš vážně ani on.

4. Obyčejný katolík (nebo ortodoxní, nebo kopt, anglikán, metodista, presbyterián nebo kdokoliv jiný) se neobtěžuje čtením nápisu na značce, ale zastaví u ní, když tam zastaví auto, které jede před ním.

5. Fundamentalista bere text doslovně, zastaví u značky a čeká, až se na ní objeví nápis, že má pokračovat.

6. Kazatel si najde slovo STOP ve slovníku a zjistí, že znamená: 1) něco, co brání pohybu, jako zátka v odtoku nebo zarážka dveří; 2) místo, kde vlaky nebo autobusy umožňují výstup cestujících. Hlavním bodem jeho kázání přístí neděli na tento text je: Když uvidíte značku STOP, je to místo, kde je doprava přirozeně zbrzděna, je to tedy vhodné místo pro výstup cestujících z vašeho auta.

7. Ortodoxní Žid udělá jednu ze dvou věcí:
1) Zvolí jinou cestu do práce, kde není žádná značka STOP. Vyhne se tak riziku neuposlechnutí Zakona.
2) Zastaví u značky STOP, řekne: "Požehnán buď Hospodine, náš Bože, králi všehomíra, jenž jsi nám daroval své přikázání, abychom se zastavili", podivá se na hodinky, pocká tři vteřiny a pokračuje v cestě.

Shodou okolností jsou v Talmudu k tomuto textu následující komentáře:

Rabi Meir: Kdo se nezastaví, nebude žít dlouho. Rabi Hilel: Proklet buď ten, kdo nepocitá do tří před další cestou. Rabi Simon ben Juda: Proč do tří? Protože Svaty, budiž požehnán, daroval nám Proroky, Patriarchy a Písmo. Rabi ben Izak: Kvůli třem patriarchům. Rabi Jehuda: Proč chválit Hospodina u značky STOP? Protože říká: "Zastav se a věz, že Já jsem Bůh." Rabi Ezekiel: Když Jefta porazil Amonitské a vracel se domů, Svatý Bůh, budiž požehnán, věděl, že osel vyběhne z domu a předběhne Jeftovu dceru; ale Jefta se nezastavil u značky STOP a osel neměl čas vyběhnout. Proto Jefta uviděl dříve dceru a ztratil ji. Tak byl potrestán za porušení Zákona u značky. Rabi Gamaliel: Rabi Hilel, když byl dítě, nepromluvil jediné slovo, i když se ho rodiče snažili naučit mluvit a číst tim, ze na něj mluvili a ukazovali mu slova na svitcích. Jednoho dne jeho otec projížděl městem a nezastavil u značky. Mladý Hilel zvolal: "Stůj, otče!" Tak se naučil mluvit i číst ve stejný okamžik. Jak je psáno: "Skrze ústa nemluvňátek". Rabi ben Jakob: Odkud značka STOP pochazí? Z nebe, neboť je psáno: "Navěky, Hospodine, je Tvé slovo pevné v nebesích." Rabi ben Natan: Kdy byl značka stvořena? Čtvrtého dne, neboť je psáno: "Sloužiti jako značky budou". Rabi Jehuda: ... (následují další tři stránky)

8. Farizeus udělá totéž, co ortodoxní Žid, ale počká deset vteřin místo tří. Navíc brzdová světla svého vozu nahradí 1000 W reflektory a spojí je s klaksonem, takže zatroubí, kdykoliv sešlápne brzdu.

9. Badatel z Ježíšovského semináře dojde k závěru, že text "STOP" nepochybně Ježíš sám nikdy nevyslovil, ale že zcela jistě patří až do třetí fáze tradování evangelia, kdy byla církev poprvé konfrontována se silniční dopravou na svém parkovišti.

10. Novozákonní badatel si uvědomí, že na Markově třídě není žádná značka STOP, ale že jedna je na Matoušově a jedna na Lukášově ulici. Dojde k závěru, že Matoušova i Lukášova ulice jsou kopie jedné hypotetické ulice "Q". Následuje skvělý třísetstránkový rozbor hypotéz o původu těchto značek a o rozdílech mezi značkami na Matoušove a Lukášově ulici. Naneštěstí je zde jedno opomenutí - autor zjevně zapomněl vysvětlit, co ten text znamená.

11. Starozákonní badatel poukáže na řadu stylistických rozdílů mezi první a druhou polovinou nápisu STOP. Například ST neobsahuje žádnou uzavřenou oblast a má pět zakončení čar, zatímco OP má dvě uzavřené oblasti a jediné zakončení čáry. Dojde k závěru, že autor druhé části nápisu je odlišný od autora první části a žil pravděpodobně o několik set let později. Později na základě podobných stylistických rozdílů mezi O a P badatel určí, že druhá část nápisu byla psána dvěma různými lidmi.

12. Jiný přední starozákonní badatel poznamená ve svém komentáři, že se nápis STOP hodí více do kontextu o tři ulice dříve (naneštěstí nevěnuje pozornost tomu, aby vysvětlil proč). Zcela zřejmě byl tento text přenesen na současné místo pozdějším redaktorem. Křižovatku máme tedy vykládat tak, jako by tam žádná značka STOP nebyla.

13. Kvůli potížím s výkladem jiný starozákonní badatel upravi text změnou T na H. SHOP je v kontextu mnohem srozumitelnějsí než STOP, protože v okolí je mnoho obchodu. K porušení textu došlo pravděpodobně tím, že SHOP se podobá nápisu STOP o několik ulic dříve a je to proto přirozená chyba písaře. Nápis se má proto vykládat jako upozornění na existenci nákupního střediska.

David D. Danneberger
John Heckewelder Memorial Moravian Church
Gnadenhutten, OH 44629

hermeneutika: věda a metodologie interpretace, zejména Bible.

exegese: kritický výklad nebo interpretace, zejména textu.

Ježíšovský seminář: skupina badatelů kteří se pravidelně scházejí k diskusím o historické pravdivosti evangelií.

Zdroj: http://www.fzu.cz/~sipr/documents/hermeneut_cs.html

Tento článek najdete na Notabene - Hydepark baptistů
http://notabene.granosalis.cz/

Adresa tohoto článku je:
http://notabene.granosalis.cz//modules.php?name=News&file=article&sid=3158