STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ
Datum: Pondělí, 08. prosinec 2014 @ 19:57:42 CET
Téma: Zprávy


I když jsem se článkem  Vesmírný význam oběti Spasitelovy se čtenáři NB již rozloučil, musím reagovat na aktuální události, které na Evropu přicházejí. 

V neděli 30. 11. 2014 bylo v pořadu "Otázky Václava Moravce" uvedeno, že sousední Německo má přijmout asi 140 000 muslimů ze Sýrie, z nichž 10 000 zřejmě skončí i u nás. Ministr Chovanec alibisticky prohlásil, že by toto mělo rozhodnout referendum. Musím konstatovat, že přijímaní muslimských imigrantů do Evropy je sebevražednou záležitostí. Po krátké době bude imigranty vše neislámské urážet a s ohledem na svoji vysokou porodnost budou hostitelské společnosti omezovat stejně, jako to již činí v Británii, Francii, či v Německu. ZDE SE JASNĚ UKAZUJE, ŽE NÁŠ VSTUP DO EU BYL FATÁLNÍ CHYBOU. Za jednu z příčin pokládám destabilizaci blízkovýchodního regionu ze strany USA, které pod vylhanou záminkou, že Saddám vlastní zbraně hromadného ničení, napadly se svými spojenci Irák. Nyní se ukazuje, že USA i se svými evropskými spojenci nejsou schopny udržet tento region v klidu - tedy nedokáží to, co dokázal s podstatně menšími prostředky diktátor Saddám!!! Jejich zmatek lze vidět i v tom, že v Sýrii nedávno chtěly USA bombardovat vládní vojska prezidenta Asada (čemuž zabránilo díky Pánu, Rusko) - aby nyní bombardovaly jeho odpůrce!!! A to se USA holedbají tím, že plánují politiku na 50 let dopředu!

Nejsem samozřejmě proti pomoci nebohým obětem náboženského běsnění, ale jsem rozhodně proti jejich migraci do Evropy. Především by jim měly pomoci USA, které krizi vyvolaly, dále pak bohaté muslimské státy, při respektování rozdílů mezi sunnity a šíity. Utrpení svých souvěrců přece nemohou ignorovat!!!

Jak jsem již napsal, migrace muslimů do Evropy s následnou expanzí jejich práv na úkor (zatím!!!) většinové společnosti, přinese Evropě CHUDOBU, a to proto, že takový postoj NEMŮŽE být Bohem POŽEHNÁN - a to právě pro protiizraelské postoje, které zde vznikají a ještě vzniknou. Kdo Izraeli žehná, bude Bohem požehnán, kdo mu zlořečí, bude Bohem proklet - viz 1M. 27:29. A sbližování ŘKC s islámem ve mně budí ty nejčernější obavy. Že v muslimské Evropě dojde k pronásledování následovníků Kristových, je jasné. Evropa se před islámem sklání, zatím odolává jen Rusko. Budeme snad i tam utíkat před pronásledováním???

Bůh bude od Krista odpadlou Evropu trestat skrze muslimy - podobně jako trestal nevěrného Izraele skrze asyrské a babylónské. Je pouze otázkou nedlouhého času, kdy muslimové Evropu ovládnou. Což bude mít za následek válku proti Izraeli - se zlým koncem pro Evropu. (Ez. 38; 39). TO, CO NYNÍ  DĚLAJÍ MUSLIMOVÉ V OKOLÍ IZRAELE V MALÉM, PROVEDOU PAK VE VELKÉM. Na muslimskou Evropu se pak budou vztahovat tato Boží slova:

Zach. 2:12 "Toto praví Hospodin zástupů, který mě poslal pro svoji slávu k pronárodům, které vás plenily: Kdo se vás dotkne, dotkne se zřítelnice mého oka."

Dále viz: Poslední dnové lidstva. Část 1  část 3.

Kořeny tzv. euroatlantické civilizace jsou židovsko-křesťanské. A tyto kořeny jsou následkem odpadnutí od Krista již mrtvé. Muslimové tedy odstraní jen to, co je nefunkční, mrtvé, zahnívající, tedy čehož již není žádná škoda. Evropa se svými protiizraelskými postoji intenzivně pracuje na svém zničení - sama odřízla od těchto kořenů a tím nad sebou vynesla soud. 

Jaká bude v budoucnu role křesťanských církví? ŘKC velmi dobře ví, že v soutěži s islámem nemůže obstát. Proto se s ním sbližuje. A aby se vyhnula pronásledování, musí se zřeknout Krista - Božího Syna a uznávat Ho (stejně jako muslimové), jen jako proroka. Tím se stane pro islám samozřejmě akceptovatelnou, ale za cenu odmítnutí Kristovy oběti a následného zavržení od Boha. 

Od Krista odpadlé křesťanské církve však budou muset v muslimské Evropě svoji roli dohrát - v nedůstojném postavení užitečných idiotů. Bude jim zřejmě svěřena "ideologická" práce. Útok na Izrael nenastane dříve, než bude Evropa ideologicky stmelena. Avšak po porážce intervenčních vojsk (Ez. 39), se hněv muslimů obrátí proti těmto kdysi křesťanským církvím, které budou jako cizorodé těleso v muslimském světě následně zničeny. Tyto církve jsou předobrazem nevěstky ze Zjevení. 

Je zvláštní, že celá řada světských lidí vidí v islamizaci Evropy hrozbu - zatímco křesťanské církve, až na výjimky, nikoliv. V klidu se církevníci vyžívají ve svých ekumenických, či charto-ekumenických aktivitách, teologických disputací, jejichž "ovocem" jsou pak "objevy", jako např. teze, že Bůh Židů, křesťanů a muslimů je jeden a týž - že jde o "abrahámovská náboženství", jak bylo hojně diskutováno na sousedním GS.

Jak dopadli Baalovi kněží na Karmeli je z 1Kr. 18 známo. Ale tyto Baalovy kněze ani ve snu nenapadlo, aby ztotožnili svého Baala s Hospodinem!!! Jak asi dopadnou ti, kteří ztotožňují Hospodina s kýmkoli jiným??? Tady už musí přijít jen SOUD. . . A SOUD UŽ JE PŘEDE DVEŘMI!!! Jsem toho názoru, že od Krista odpadlých církví není a nebude žádná škoda. Co se solí, která je znehodnocená?

Mt. 5:13 "Vy jste sůl země; jestliže pak sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali."

Pro nás, kteří se nenecháme strhnout ekumenickým proudem platí:

Ž. 122:6,7 "Vyprošujte Jeruzalému pokoj: Kéž v klidu žijí ti, kdo tě milují! Kéž je na tvých valech pokoj, kéž se tvé paláce těší klidu!"

Teď, když je Jeruzalém opět v židovských rukou, je žalmistova výzva zase aktuální.

Islamizace Evropy bude něco stát:

Poslankyně PČR Mgr. Jana Černochová ve svém článku "Nacionalistka? Ne! Jsem Evropanka-realistka" na adrese:
http://www.parlamentnilisty.cz/profily/Mgr-Jana-Cernochova-1952/clanek/Nacionalistka-Ne-Jsem-Evropanka-realistka-18332  praví, cituji:

" . . ale můžeme se podívat třeba do Dánska, kde muslimové v počtu 5% obyvatel Dánska pobírají 40% výdajů na sociální pomoc."

"Nechci v naší zemi mešity, protože křesťanská civilizace prostě z principu nesmí ustupovat islámu. Nikdy jsme muslimskou zemí nebyli, proč se tak má stát nyní? Navíc v době, kdy hrozba terorismu přechází z organizovaných útoků na individuální a kdy lidé, kteří v hostitelské zemi žijí a dosáhnou patřičného vzdělání se přesto následně dokáží přiklonit k terorismu."

"V dlouhodobé perspektivě však vítězství náleží islámu. Křesťanství se totiž šíří primárně konverzí, zatímco islám konverzí a reprodukcí."

Příprava na válku proti Izraeli bude též něco stát:

Ez. 38:4 ". . . odvleču tebe, i celé tvé vojsko, koně i jezdce, všechny dokonale vystrojené, velké shromáždění s pavézami a štíty . ."

Z toho plyne, že před válkou s Izraelem se musí Evropa ENORMNĚ ZADLUŽIT. A po prohrané válce (Ez. 39) bude muset svůj dluh ZAPLATIT!!! Pak již Evropa nebude patřit Evropanům, ale věřitelům Evropy, kterým budou generace našich potomků splácet dluh. A to bude Boží zlořečení, avizované již v 1M. 27:29.

Jinak řečeno,vyčerpaná Evropa, zbavená svých židovsko-křesťanských kořenů, nebude schopna odolat tlaku z Východu. A to bude definitivní konec tzv. euroatlantické civilizace. Tím bude připravena scéna pro poslední události světových dějin.

BA


Tento článek najdete na Notabene - Hydepark baptistů
http://notabene.granosalis.cz/

Adresa tohoto článku je:
http://notabene.granosalis.cz//modules.php?name=News&file=article&sid=3579