TAJEMSTVÍ NEPRAVOSTI
Datum: Pondělí, 10. srpen 2015 @ 07:21:21 CEST
Téma: Zamyšlení


Za všemi událostmi, kterými dnes procházíme, stojí "Tajemství nepravosti". Toto "Tajemství" existovalo již v novozákonní době v Izraeli. A lze ho ztotožnit se satanským, antikristovským duchem. To, že všechna království světa patří Satanovi, je zřejmé z Lk. 4:5,6.

2Tes. 2:7 "Nebo již tajemství nepravosti působí, toliko až by ten, kterýž jej zdržuje nyní, z prostředku byl vytržen."

"Toliko až by ten, kterýž jej zdržuje nyní, z prostředku byl vytržen." - tedy Duch svatý, který svou přítomností na zemi blokuje nástup Antikrista, který se zjeví až tehdy, až Duch svatý bude ze světa vzat.


2Tes. 2:8 "A tehdáž zjeven bude bezbožník, kteréhož Pán zabije duchem úst svých a zkazí zjevením jasné přítomnosti své."

Tedy už v novozákonním Izraeli existovaly síly, které se snažily následovníky Kristovy zničit - a tyto síly existují dodnes a zviditelní se příchodem osoby Antikrista.

1J. 4:3 "Ale všeliký duch, kterýž nevyznává Jezukrista v těle přišlého, není z Boha; nýbrž toť jest ten duch antikristův o kterémž jste slýchali, že přijíti má, a jižť jest nyní na světě."

Všude tam, kde se realizuje dílo Boží, je Satan v okamžitém protiútoku a snaží se dílo Boží zmařit - viz např. útoky farizeů na Spasitele, a pokud jde o církev, tak třeba podobenství o pšenici a koukolu (Mt. 13:25-30; 36-40).

Satan působil ve světě  již před Spasitelovým příchodem (viz např. Job). Ale od Spasitelova příchodu na svět se Satan prezentuje výhradně antikristovsky - o antikristovském duchu farizeů útočících na Spasitele, nebo židovské velerady (s výjimkou Nikodéma ovšem), nelze pochybovat.

Satan se nezdráhal pokoušet Spasitele (Mt. 4:3-11; Lk. 4:3-13). A své dílo dokončil zosnováním Spasitelovy náboženské vraždy.

Toto "Tajemství nepravosti" má tedy původ v Izraeli, což je logické - neboť v Izraeli se zjevil Syn Boží. Tedy nejen kristovci, ale i antikristovci mají svůj původ v Izraeli.

Tak, jak se z původního křesťanství časem vyvinula deformace zvaná katolicismus, který usiluje o nadvládu nad světem prostřednictvím duchovní nadvlády (papež nadřazený světským panovníkům, křížové výpravy, inkvizice, antisemitismus), tak z  judaismu - Spasitelových nepřátel, vznikla jiná deformace, nazvěme ji pracovně antichristianismus, který usiluje v podstatě o totéž, jenomže jinými prostředky - prostřednictvím peněz. K tomuto závěru mne vede fakt, že Satan užívá vždy nejúčinnějších zbraní. Písmo označuje milování peněz za kořen všeho zla (1Tm. 6:10) - takže na peníze lze člověka nejsnáze nachytat. Ale protože nelze současně sloužit Bohu i mamonu (Mt. 6:24) je jasné, že Bohu, nebo mamonu se slouží cele. Tím rozhodně nechci říci, že by to byli JEN Židé - nositelem antikristovských myšlenek a postojů může být kdokoli.

Tak jako je svobodné zednářství nezávislé na rase, národnosti, náboženství, politické a státní příslušnosti, je tomu analogicky i v tomto antichristianismu. Nezáleží tedy na rase, ale na vrozených vlohách (hlupák se světovým finančníkem, či "tvůrcem osudu národů" rozhodně nestane), ale zejména na ochotě dát se určitým silám ZCELA k dispozici.

Peníze, ač neživé, přece jen svou pouhou existencí tíhnou k jejich užití, neboť jen tak nabývají svůj smysl. 

Před časem jsem četl, že jeden člověk z Británie, ač měl na kontě několik miliónů liber, zemřel hlady. Jeho peníze pro něj neměly smysl - resp. ho jejich užitím nenabyly. A bez výjimky každý člověk víceméně uvažuje v rámci svých finančních možností - záleží jen na tom, zda se nechá penězi ovládnout, či nikoli. Bezdomovec, maje pár mincí v dlani uvažuje o tom, zda si koupí rohlíky dva, či tři. Bohatší člověk uvažuje např. o koupi auta. Ještě bohatší o koupi bytu, nebo domu. Ještě více bohatší pak o koupi továren, dolů, využívání politiků či zákonodárců ke svým záměrům, apod. Ti nejbohatší jednotlivci kteří toto vše už mají, již uvažují o řízení celého světa k prospěchu svému. 

Blíže viz: 

Aby na světě mohlo vzniknout čistě antikristovské náboženství, musí být všechna náboženství světa zničena. V dnešní době je zřejmě na řadě křesťanství (společně s kristovci) a islám. Mám za to, že záměr antikristovských sil se uskuteční tak, že se nejprve Evropa přeplní běženci, téměř výhradně muslimy.

Proč?

Protože pak bude vyvolán konflikt EU s další křesťanskou mocností - Ruskem.
 
A Satanu jde jen o to, aby ztráty na životech byly co největší (J. 10:10)!!! Jde tedy zřejmě  o to, loď zvanou Evropa co nejvíce naplnit lidmi - a pak ji poslat ke dnu! A není snad lidí na zeměkouli podle "globálních plánovačů" příliš mnoho?

Proto příliv uprchlíků neustává, i když je jasné, že je Evropa nedokáže vstřebat. Jedni masový exodus vyvolali, druzí jej udržují v chodu a konečně třetí vytvářejí právní rámec, který jim umožňuje víceméně bezproblémový azyl. A jde to jako na drátku. A stojí to hromady peněz!!! Čí peněz???

Mám za to že spěch, s nímž je uprchlíky zahlcována Evropa souvisí s očekávaným pádem dolaru v blízké budoucnosti. Po jeho pádu by takovou grandiózní akci šlo realizovat jen velmi obtížně - zda-li vůbec. A těm, kteří zelené papírky za špinavou práci dostanou, brzy zbudou jen oči pro pláč. Kolo dějin, zmíněné v linku níže, se nyní otáčí od USA do oblasti Dálného a Středního východu - USA tedy budou v soutěži s Čínou, Ruskem, Indií a Japonskem stále slabší.

Blíže viz: 
BLÍZKÝ KONEC EU I USA?

Myslím si, že USA v Evropě pouze vystupňují válečnou hysterii - ale před provedením útoku na Rusko se stáhnou. Riskovaly by tím eskalaci konfliktu, totiž to, že by ruské rakety létaly přes oceán k nim. A o to USA nestojí. USA vůbec nestojí o válku na vlastním území, protože by ji nikdy nemohly vyhrát!!! A na provedení útoku na Rusko který bude pro EU sebevraždou, mají své evropské blbečky.

Blíže viz:  

Tak by byl jedním úderem zničen římský katolicismus, pravoslaví a islám - a pokud ne zcela, byla by pak jejich úloha ve světě tak oslabena, že by hráli v celosvětovém měřítku jen podřadnou roli. 

Blíže viz: 

Naplní se tento katastrofický scénář? Pevně věřím, že nikoli. Protože Písmo nehovoří o nějaké katastrofě nebo bitvě mezi královstvími severu (pokud se mýlím, tak mne prosím opravte), ale o útoku království nejzazšího severu proti Izraeli - viz proroctví Ezechielovo, 38 a 39 kapitola. Stane se tedy to, co praví Písmo, a ne to, co chtějí "tvůrci světových dějin."

Blíže viz: 

Rád bych čtenáře i sebe povzbudil v naději, že nikoli lidé sloužící Antikristu, nikoli "globální plánovači", nikoli "tvůrci osudů národů" - ale Bůh sám, bude mít poslední slovo.

Ž. 2:1-4 "Proč se bouří národové, a lidé daremné věci přemyšlují? Sstupují se  králové zemští, a knížata se spolu radí proti Hospodinu, a proti pomazanému jeho. Říkajíce: Roztrhejme svazky jejich a zavrzme od sebe provazy jejich. Ale ten, jenž přebývá v nebesích, směje se, Pán posmívá se jim."
BA

Tento článek najdete na Notabene - Hydepark baptistů
http://notabene.granosalis.cz/

Adresa tohoto článku je:
http://notabene.granosalis.cz//modules.php?name=News&file=article&sid=3786