Na jedné výplatní listině - Philippian Fellowship
Datum: Neděle, 05. únor 2017 @ 18:47:12 CET
Téma: Finance


Co mají společného Radek Kolařík - kuřimský kazatel BJB, Alois Klepáček - kroměřížský kazatel BJB, Mirek Klepáček - vedoucí Word of Life v Černé Hoře či Vláďa Donát - vedoucí Biblického teologického semináře v Pelhřimově? Jsou na jedné výplatní listině: organizace Philippian Fellowship, vlivové fundamentalistické agentury sponzorované z USA.

Deklarovaným účelem Philippian Felowship je poskytování různých forem podpory evangelikálním pastorům, sborům nebo vůdcům jiných služeb (ministry), kteří splňují kritéria pro sponzorství stanovené touto organizací. Tato podpora zahrnuje finanční podporu, modlitební podporu, technickou pomoc, poradenství, vzdělávání, apod., aby pastoři, sbory a vůdci mohli účinněji sloužit v rámci příslušné rozvojové země.

Jak Philippian Felowship podle svých vlastních slov rozumí situaci ve Střední Evropě? 

Po padesáti letech komunistického útisku jsou církve ve východní Evropě konečně svobodny, ale co udělají s touto znovu nalezenou svobodou? Studentů v seminářích ubylo, a protože přehřáté ekonomiky východního bloku se snaží dohonit Evropskou unii, mnoho duchovních je nuceno zvolit si zaměstnání v civilní sféře. Křesťanství, které vzešlo z popele komunismu, ve světle nově nabyté svobody nevzrůstá. Spíše se stalo ostrovem v obavách, že je ještě někdo může sledovat. Je úkolem pastorů, aby povzbudili věřící tváří v tvář skličujícím překážkám všeobecného nedostatku zájmu. Tito bratři a sestry v Kristu zaplatili cenu za svou víru, kterou si většina z nás neumí představit, a oni potřebuji naši pomoc.

Ačkoli vyslání misionářů by mohlo být odpovídající odpovědí na potřeby východoevropské církve, je tam mnoho dobře vycvičených služebníků, kteří mluví jazykem svého národa, rozumí jeho kultuře a jsou již umístěni v klíčových službách ve svých domovských zemích. Za zlomek nákladů na vyslání amerického misionáře do východní Evropy, může být podpořena plnočasová služba místního pastora, vůdce jiné služby nebo misijního pracovníka zakládajícího sbor. 

Tito služebníci již hovoří místním jazykem, mají nějakou formu formálního vzdělání ministerstva, jsou již na místě a připraveni k práci. Jsou to lidé vize. Vedou své sbory a služby (ministry) s těmi malými zdroji, které mají k dispozici. Vstupují do nových oblastí společnosti a jsou nadšení z práce, do kterého je Bůh povolal. Budete-li naslouchat jejich příběhům, nenajdete poražené křesťany, stěžující si na nedostatek zdrojů, ale spíše naleznete průkopníky, zplnomocněné rukou Všemohoucího.

Vztahy vytvořené pomocí tohoto programu poskytují pastorům amerických sesterských sborů velkou příležitost pro službu jejich bratřím a sestrám v zahraničí, včetně manželských seminářů, pastorských setkání, mládežnických konferencí, letních táborů a dalších forem služby. Možnosti jsou nekonečné a vliv je obrovský. To nejlepší, co můžeme udělat, je podporovat tyto věrné služebníky fyzicky, emočně, duchovně i finančně, takže se budou moci věnovat na plný úvazek své službě a budou moci naplnit svou vizi prosperující církve ve východní Evropě.

Roky pronásledování oloupily křesťanství o jeho vitalitu a jeho hlas. Poslední generace slyšela  hlas ateismu, cynismu a pochybností. V současné době méně než jedna desetina procenta populace se označují jako "znovuzrození" (born-again). Jen malé procento populace chodí pravidelně do kostela. Nyní je čas pro vás nebo váš sbor podporovat jednoho z těch pravých vizionářů.  

Kritéria pro podporu

Představenstvo Philippian Fellowship stanovilo následující kritéria, které musí být splněny před rozhodnutím podpořit určitého pastora nebo vůdce služby (ministry):

- Pastor nebo vůdce služby musí mít definovatelnou finanční potřebu.

- Pastor nebo vůdce služby musí být občanem země, kde slouží.

- Pokud jde o pastora, musí to být muž a musí bydlet a kázat v místě jeho celodenního pastýřského závazku a musí plynule mluvit jazykem jeho sboru.

- Uchazeč musí být doporučen k projednání alespoň jedním členem představenstva Philippian Fellowship.

- Pastor nebo vůdce služby musí prokázat silné svědectví jako křesťan a musí vykazavat osobní integritu ve vztazích

- Služba a jeho vůdci musí přijmout a dodržovat vyznání víry stanovené organizací Philippian Fellowship. 

- V případě, že pastor nebo vůdce služby je ochoten přijmout finanční podporu, musí souhlasit, že nese odpovědnost, pokud jde o distribuci finančních prostředků, jak bylo dohodnuto v jejich smluvním sesterském sboru.

- Vůdcové služby musí být ochotni podporovat a rozvíjet vztahy se smluvním sesterským sborem.

Vyznání víry (Statement of Faith) Philippian Felowship

My věříme...

- že Písma Starého a Nového zákona jsou inspirována Bohem a že v originálních textech jsou bezchybná 

- že jsou nejvyšší a konečnou autoritou pro víru a život

- v jednoho Boha, Stvořitele a Udržovatele vesmíru, který věčně existuje ve třech osobách jako Otec, Syn a Duch Svatý

- v Božství Ježíše Krista, Jeho narození z panny, Jeho život bez hříchu, Jeho smrt zaplacenou za naše hříchy, jeho fyzické vzkříšení, jeho vyvýšení po pravici Boží

- že všichni lidé zhřešili a jsou tedy vinni před Bohem a jsou pod jeho odsouzením

- že všichni, kdo z milosti a skrze víru přijmou Ježíše Krista, jsou znovuzrození z Ducha Svatého, tedy stávají se Božími dětmi

- že Duch svatý křtí všechny věřící, aby mohli žít život podle Kristova příkladu

- že Bůh dává duchovní dary všem věřícím pro budování těla Kristova; věříme, že Bůh slyší modlitby svého lidu a naplňuje jejich potřeby podle svého účelu

- v tělesné vzkříšení spasených i nespasených, a vykoupení spasených k věčnému životu s Bohem skrze oběť Krista

- v blízký návrat Krista a vytržení jeho církve

- ve věčné vědomé potrestání zatracených a věčnou vědomou blaženost spravedlivých.

Srovnej s vyznáními víry sponzorovaných sborů a služeb:
Vyznání víry – Křesťané Kuřim
Vyznání víry sboru BJB v Kroměříži
Vyznání víry Word of Life
Vyznání víry Biblického teologického semináře v Pelhřimově

Prezentace Radka a Laury Kolaříkových

Prezentace Lojzy a Marušky Klepáčkových

Prezentace Mirka a Olinky Klepáčkových

Prezentace Vládi a Olinky Donátových

Další podrobnosti viz webové stránky Philippian Fellowship

Tento článek najdete na Notabene - Hydepark baptistů
http://notabene.granosalis.cz/

Adresa tohoto článku je:
http://notabene.granosalis.cz//modules.php?name=News&file=article&sid=4297