Vyjádření staršovstva Sboru BJB v Brně k současnému dění v BJB
Datum: Středa, 17. květen 2017 @ 17:31:25 CEST
Téma: Principy


Milí bratři, milé sestry ve sborech BJB,  

již delší období probíhají v našich sborech, na RZS a SD diskuse na některá opakující se témata. 

Chceme Vás stručně seznámit s našimi pohledy. Proto Vám v příloze posíláme naše vyjádření, pro lepší vzájemnou informovanost.   

Pavel Coufal, 
kazatel 

Staršovstvo Sboru BJB v Brně


  Vyjádření staršovstva Sboru BJB v Brně k současnému dění v Bratrské jednotě baptistů


Protože v posledních letech probíhají v BJB nekončící diskuse o některých tématech, chceme se za nás vyjádřit k některým bodům, které jsou příčinou kontroverzí.

Věříme, že Písmo svaté je Božím slovem, inspirovaným Duchem svatým, a je nám autoritou v otázkách víry a života. Věříme, že každé slovo Písma je inspirované Duchem, a také, že Duch svatý používal osobnosti a vzdělání jednotlivých lidských pisatelů a hovořil do jejich kontextu. Proto je třeba Písmo vykládat ve správném kontextu (literárním, historickém, kulturním) a vždy s prosbou o světlo Ducha svatého.

  • Máme za to, že častým problémem sporů mezi námi v těchto otázkách nebývá to, že jedni či druzí nerespektujeme Písmo, ale že máme rozdílné pochopení a přístupy k jeho výkladu a aplikaci. Stále věříme, že v základních otázkách (např. ohledně zjevení trojjediného Boha, nebo ohledně naší spásy v Kristu apod.) musíme mít stejný výklad. Přesto mezi námi jsou a mohou být rozdíly v porozumění některým částem Písma (např. eschatologie).


Věříme, že jsme součástí Kristovy církve, která přesahuje hranice různých denominací. Jako baptisté máme určité důrazy, kterými můžeme obohatit křesťany v jiných církvích, a naopak můžeme být jinými křesťany sami obohacováni. Naše vztahy bychom měli vytvářet v milosti a pravdě. Souhlasíme s usneseními Sjezdů delegátů BJB z posledních let, které potvrdily, že jako BJB setrváváme v Ekumenické radě církví. ERC nevnímáme jako nástroj vytvoření jedné formální církve, ale primárně jako organizaci, která umožňuje spolupráci mezi jednotlivými církvemi a službu občanům naší země (vděčně přijímáme např. možnost rozhlasových přenosů našich bohoslužeb do veřejnoprávního rozhlasu, službu nemocničních, vězeňských, vojenských kaplanů, účast na Noci kostelů apod.). Jako sbor jsme také členem České evangelikální aliance, která je nám teologicky bližší.

  • Chceme mít nadále svobodu k tomu, abychom sami zvažovali, do jakých společných akcí nebo setkání s jinými církvemi se budeme či nebudeme zapojovat. Přejeme si, aby některé sbory přestaly zatěžovat naše sjezdy či naše vzájemné vztahy svým odmítáním ekumenických vztahů, zvláště tedy odmítáním ERC. Přejeme si, aby naše mládež vyrůstala ve zdravém chápání našich (baptistických) důrazů, ale také v atmosféře bratrské lásky vůči křesťanům z jiných církví. Toto se týká i regionálních či celostátních konferencí mládeže a dalších programů, které naši mládež formují.


Věříme, že Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, jako muže a ženu, a že muž i žena mají v Božích očích stejnou hodnotu a důstojnost. Věříme, že se muži a ženy jedinečně doplňují jak v manželství, tak i ve službě v církvi. Muži i ženy mají stejný přístup k Bohu skrze Krista. Věříme, že muži i ženy slouží v církvi podle svého obdarování a podle povolání od Pána. Společně jsou zapojeni do evangelizace, misie, diakonie, výchovy, nebo pastorace. V novozákonní církvi vidíme ženy při modlitbě a proroctví (přinášení aktuálního Božího poselství), ženy při zvěstování zprávy o vzkříšeném Pánu, ženy v diakonii, vyučování apod. Zároveň věříme, že muž a žena mají v manželství jinou roli a poslání. Muž je volán k zodpovědnosti před Bohem (muž je hlavou ženy, tak jako Kristus je hlavou církve). Také věříme, že v novozákonní církvi Pán svěřil službu duchovní správy sboru mužům, na jejichž výběr klade Písmo stanovené požadavky.Co se týče služby žen ve staršovstvu, která je v posledních letech také předmětem častých diskusí: věříme, že zodpovědnost za duchovní vedení a správu sboru mají povolaní a potvrzení presbyteři (starší). Kromě dalších úkolů dohlíží na duchovní směřování sboru i na obsah vyučování ve sboru. Ve své službě pastýřů se zodpovídají Pánu, jako nejvyššímu Pastýři, a zároveň i sboru, který je do této služby ustanovil. Máme za to, že staršími mají být povolaní a připravení muži, pokud je sbor má.

  • Tímto nechceme říct, že ženy musí ve shromáždění mlčet. I ženy mají přinášet povzbuzení či napomenutí z Písma, měly by však přijímat zodpovědnost kazatele a staršovstva za vedení sboru. Také si uvědomujeme, že jsou sbory, které mají tradičně ženy ve staršovstvech. Výše uvedený postoj nás nevede k tomu, abychom tyto sbory z tohoto důvodu odmítali. Věříme, že se máme přijímat v lásce a vzájemném respektu.


Věříme, že službu kazatelů, tj. těch, kteří duchovně spravují sbory, formují je a vedou je skrze kázání a vyučování Božího slova, mají podle Písma zastávat povolaní muži.

Přáli bychom si, aby tato praxe povolávání mužů do služby kazatelů v našich baptistických sborech zůstávala. Co se týče jiných církví, přestože nejsme zastánci služby žen jako kazatelek (farářek), chceme nést tuto rozdílnost pohledů ve vzájemné úctě.
Věříme, že podle Božího stvořitelského řádu, tak jak o něm svědčí Bible, je manželstvím svazek muže a ženy, do kterého se vstupuje sňatkem. Jakékoli mimomanželské sexuální vztahy mezi osobami opačného nebo stejného pohlaví jsou porušením tohoto Božího řádu a jsou tedy dle Božího slova jednoznačně hříchem. Pro ty, kteří z jakéhokoli důvodu nemohou či nechtějí vstoupit do manželství, Boží slovo ukazuje cestu života v celibátu. Věříme, že Boží vůlí je, abychom milovali naše bližní, a tedy i homosexuálně orientované bližní, ale to neznamená, že smíme schvalovat homosexuální chování.

  • Není pro nás představitelné, že by mezi baptistickým sbory v naší BJB mohly být sbory, které odmítají, že homosexuální pohlavní styk je podle Písma hřích. Takový postoj je znevážením Božího slova. S takovými postoji nechceme být spojováni.

Závěrem chceme říct: v podstatných věcech hledejme jednotu, v nepodstatných věcech mějme svobodu a ve všech věcech mějme lásku. Soustřeďme se na Pána Ježíše Krista. Psané Boží slovo a živé Slovo, Kristus, byli, jsou a zůstanou ve vzájemné jednotě.


Přejeme si, aby mezi baptistickými sbory ustal nesoulad a vyřešily se vzájemné spory. Přejeme si, abychom se mohli plně soustředit na poslání, které na této zemi máme: zvěstovat Pána Ježíše Krista a činit z lidí jemu oddané učedníky. Žádný dům vnitřně rozdělený nebude moci obstát (Mk 3,25). Neustálé rozdmýchávání sporů povede k rozpadu BJB. My chceme obstát před naším Pánem, chceme obstát uprostřed tlaků dnešní doby jako Kristovi svědkové a chceme nést srozumitelné svědectví lidem o Boží lásce, milosti i svatosti. Chceme věnovat svoji energii a čas, který nám byl svěřen, službě Pánu Bohu i lidem, ne neustálým sporům. Čas se krátí. Modlíme se za záchranu lidí pro věčnost. Toužíme zakládat nová společenství na nových místech. Modlíme se, aby mezi námi a v nás skutečně mohl přebývat Duch svatý ve své plnosti.

Staršovstvo Sboru BJB v Brně

V Brně dne 3. 5. 2017


Tento článek najdete na Notabene - Hydepark baptistů
http://notabene.granosalis.cz/

Adresa tohoto článku je:
http://notabene.granosalis.cz//modules.php?name=News&file=article&sid=4413