Teologická komise EBF: Prohlášení z konzultace o homosexualitě
Datum: Středa, 06. září 2017 @ 23:57:27 CEST
Téma: Etika


Komise Evropské baptistické federace (EBF) pro teologii a vzdělávání

Konzultace ve Smidstrup Strand v Dánsku, konaná 16.—18. listopadu 2016

Patnáct lidí z devíti různých baptistických jednot se 16. až 18. listopadu 2016 sešlo v Smidstrup Strand v Dánsku k rozhovoru nad homosexualitou a našimi sbory. Ve velmi dobré atmosféře se modlili, mluvili a sdíleli své zkušenosti a zdroje. Těm, kteří touží mít podobné rozhovory ve svých baptistických jednotách a sborech, vydala tato skupina společné prohlášení a také odsouhlasila, že dá k dispozici zdroje a materiály, jenž by mohly pomoci.¨

Prohlášení z konzultace o homosexualitě

Cílem této konzultace nutně nebylo navrhnout nějaká formální doporučení pro EBF. Na koncilu EBF v roce 2010 proběhlo neformální setkání týkající se manželství stejnopohlavních párů. Po tomto setkání vzešla rezoluce (k dispozici na internetových stránkách), kterou schválil koncil EBF, v němž stvrdil tradiční chápání křesťanského manželství jako svazku, který je mezi mužem a ženou. Tato rezoluce je nadále vodítkem pro naše další přemýšlení.

Nynější konzultace se konala v reakci na obavy některých jednot EBF, že v misii a pastoraci církve jsme často bezradní a nejistí v tom, jak se stavět k lidem s homosexuální orientací, kteří by se nějakým způsobem mohli zapojit se do společenství našich místních sborů.

Při naší konzultaci jsme se snažili držet se baptistické praxe „rozpoznávání ve společenství“. Tím rozumíme, že se ke složitým nebo kontroverzním otázkám shromažďujeme, abychom otevřeně naslouchali jeden druhému a společně hledali v našem přemýšlení a jednání mysl Kristovu. A tak v našem společném čase jsme naslouchali Písmu, chválili Boha a spolu se modlili. Při sdílení našich pohledů s ohledem na Písmo, teologii a naší praxi jsme naslouchali jeden druhému.

Sdíleli jsme také svoje zkušenosti, jak se s touto situací v několika jednotách vyrovnáváme. Ty nás upozornily na velké obtíže zakoušené všemi našimi jednotami a sbory v každém regionu EBF, všude tam, kde se toto téma objeví, neboť vyvolává velmi silné emoce a často velkou nevraživost. Přesto cítíme, že mnoho sborů má touhu překonat tyto nepřátelské konfrontace a chce dále vést dialog o tom, jak zůstat v této otázce, stejně jako ve všech aspektech života a misie církve, věrní Bohu a jeho Slovu.

Proto předkládáme tato usnesení, od nichž se domníváme, by se měla odvíjet debata, ať je pozice jednotlivých baptistických jednot a sborů v této otázce jakákoliv.

1. Věříme, že přítomnost mužů a žen s homosexuální orientací v naší společnosti a našich sborech je výzvou, která nás všechny jako Boží lid nějakým způsobem ovlivňuje. Proto podporujeme členské jednoty EBF a místní sbory, aby nacházeli dobré, vhodné a nekonfrontační způsoby, jak při společném hledání mysle Kristovy a vedení Písmem o těchto věcech diskutovat.

2. Jsme znepokojeni násilným a nestřídmým jazykem, který někdy křesťané používají, když spolu mluví o všech aspektech homosexuality. Ať jsou naše názory jakkoliv rozdílné, chceme hledat způsob, jakým vést navzájem mezi sebou laskavý a uctivý dialog při rozpoznání, že celistvá Boží pravda je mimo pochopení kohokoli z nás.

3. Věříme, že baptisté, kteří mají v této otázce různé názory, chtějí být věrni Kristu. I když ve svých závěrech ze čtení Písma nemusíme jeden s druhým souhlasit, měli bychom se v touze být věrnými Kristu navzájem respektovat. To je možné za předpokladu, že budeme chtít z našich odlišných perspektiv spolu diskutovat a hovořit o tom, jakým způsobem Písmo interpretovat, aby jeho význam a poselství bylo pro naše současné poměry relevantní.

4. Jako sbory chceme být vstřícní ke všem, kteří potřebují Boží milost a spásu vydobytou Ježíšem Kristem na kříži a v jeho zmrtvýchvstání. Měli bychom milovat každého způsobem, jakým jej miluje Kristus. Věříme, že musíme nadále zkoumat, jak mohou do evangelizace a misie našich sborů spadat „všichni lidé“, jak o tom čteme v Matoušově evangeliu (Mt 28,16—20), včetně lidí s homosexuální orientací. Pokládali jsme si následující otázku: „Jak zní zvěst evangelia člověku s homosexuální orientací, tak jak ji zakouší v křesťanech a/nebo církvích, s kterými se potkává?“

5. V pastoraci církve jsme inspirováni příkladem Ježíše, který přijímal muže a ženy, kteří k němu přicházeli, každý ve své nouzi a potřebě uzdravení, smíření a naději pro svůj život. Sdílíme vědomí, že jsme všichni zlomenými lidmi a potřebujeme zakoušet uzdravení a změnu v našich vztazích. Toto uzdravení a změna pochází od Krista a často se děje prostřednictvím společenství církve.

Při těchto pěti usneseních chceme zdůraznit, že je to pro nás teprve začátek širší diskuse, které jak doufáme se ujmou další. Zcela jistě nebylo naším záměrem poskytnout EBF definitivní slovo v této otázce. Taková rozhodnutí náležejí jednoznačně baptistickým jednotám a/nebo místním sborům, nikoliv EBF jako celku. Nadále očekáváme mezi námi různorodé odpovědi k této tak kontroverzní a složité otázce.

Chceme spíše povzbudit všechny z nás, abychom v této věci vzhlíželi na modlitbách a při společném setkávání v první řadě ke Kristu, nám zjeveném v Písmu.

Milost a pokoj,

Teun van der Leer
předseda Komise EBF pro teologii a vzdělávání 

zdroj: www.ebf.org/resources-theology-and-education

Teologické dokumenty různých národních baptistických Jednot, které byly užity při konzultaci a které jsou předloženy pro Jednoty a sbory, které chtějí vést rozhovor o problematice homosexuality:Tento článek najdete na Notabene - Hydepark baptistů
http://notabene.granosalis.cz/

Adresa tohoto článku je:
http://notabene.granosalis.cz//modules.php?name=News&file=article&sid=4484