Reakce Pavla Coufala na dopis Topolky z 3. září 2017
Datum: Sobota, 28. říjen 2017 @ 15:22:07 CEST
Téma: Spolupráce mezi sbory


Každé království vnitřně rozdělené pustne a žádná obec ani dům vnitřně rozdělený nemůže obstát. Mt 12:25

Milí bratři a sestry ze sboru BJB v Praze 4 Na Topolce,

tento dopis posílám vám a v kopii i ostatním sborů Bratrské jednoty baptistů. Je to reakce na dopis, který jsme dostali od vás mailovou poštou dne 6. 9. 2017.

Nemohu a nechci se dotýkat všech věcí, které ve svém dopise zmiňujete. Budeme o nich přemýšlet, hovořit ve Výkonném výboru, hovořit ve svých sborech, jistě také na modlitbách s Pánem Ježíšem. Nechci předjímat jednání Výkonného výboru ani jednání sborů na podzimní RZS, resp. na SD 2018. Dovolte mi však několik poznámek.

V bodě (2) zmiňujete, že se cítíte ohroženi usnesením SD 2017, co se týče členství v BJB i vaší právní subjektivity. Obáváte se, že já, jako předseda VV BJB, zneužiji situaci a bez vašeho souhlasu provedu právní úkony ke zrušení právní subjektivity vašeho sboru.

Velmi mě mrzí, že vnášíte do našich řad toto podezírání z možného nečestného jednání mé osoby. Že bych snad chtěl jednat za zády vašeho sboru, za zády Výkonného výboru a Sjezdu delegátů?

Dobře znáte naše řády, rádi je připomínáte ostatním. Také chci něco připomenout:

Organizační řád, který stanovuje kompetence jednotlivých orgánů BJB říká (bod B Orgány BJB, I. Sjezd delegátů, 6k), že je pravomocí Sjezdu delegátů rozhodovat o přijetí nových sborů, případně o vyloučení sborů z BJB (při dosažení souhlasu 2/3 stanoveného počtu delegátů ze všech sborů). Základní dokument BJB, v bodě III/1. Výkonný výbor je výkonným nástrojem BJB, je povinen respektovat usnesení Sjezdu delegátů a jedná-li s orgány státní správy ve věcech týkajících se jednotlivého sboru, je povinen respektovat stanovisko sboru, pokud není v rozporu s rozhodnutím Sjezdu delegátů (takto také Organizační řád, bod III, 3b).

Takže, pokud by došlo k vyloučení jakéhokoli sboru z BJB, bylo by to rozhodnutí Sjezdu delegátů, které je Výkonný výbor a potažmo jeho předseda povinen respektovat. Nemůže jednat dřív (bez tohoto rozhodnutí), tj. svévolně, ale také nemůže nejednat, pokud to rozhodne SD BJB.

Ve zmíněném Základním dokumentu, bod XI, c) se majetkoprávní otázky řeší takto: Sbor je povinen ke dni ukončení tohoto členství nebo ve lhůtě stanovené Sjezdem delegátů vrátit BJB všechny nesplacené půjčky. O naložení s případným likvidačním zůstatkem sboru rozhodne na návrh sboru Sjezd delegátů. Pokud by likvidační zůstatek sboru z jakýchkoliv důvodů přešel na BJB, je BJB povinna jej převést na osobu, kterou určí sbor končící členství ve svazku BJB. Vyžadují-li to obecně závazné předpisy k provedení likvidace takového sboru, navrhne odpovědný zástupce sboru osobu likvidátora sboru.

Jakkoli se nám tyto řádky mohou číst velmi nesnadno, je zřejmé, že pokud dojde rozhodnutím SD BJB k ukončení členství sboru v BJB, sbor dá návrh na řešení majetkových záležitostí a Sjezd delegátů o tom rozhodne. BJB je povinna převést majetek sboru na osobu, kterou určí daný sbor.

V osobním rozhovoru s tajemníkem VV BJB i předchozím VV byli vaši kazatelé ujištěni o tom, že pokud by došlo opravdu k vyloučení sboru, navrhnul by VV ukončení k 31. 12. daného roku, aby mohlo dojít právě ke vzájemnému vypořádání majetkových vztahů ve prospěch sboru a majetek se nemusel složitě převádět na BJB a pak zpět na sbor.

Tímto sáhodlouhým vypisováním chci říct jediné: naprosto nechápu, že mě jako předsedu podezíráte z možného ohrožení existence vašeho sboru. Nebo snad jako kazatel brněnského sboru (který vás vyzval, abyste, pokud nebudete chtít respektovat napomenutí ze strany sborů BJB, ukončili své členství ve svazku sborů BJB), budu rychle spěchat na ministerstvo, abych rušil vaši právní subjektivitu? To jsme už ztratili elementární vzájemnou důvěru?!!

Co se týče vašich úvah a plánů na založení nové náboženské společnosti (bod 4). Z právního hlediska to není nutné, jak jsem výše popsal procesy ukončení členství sboru v BJB, které mohou (ale nemusí) nastat. Postupy jsou nastaveny jasně, není třeba šířit pocit ohrožení (jakéhokoli) sboru z možného nečestného jednání ze strany VV BJB. Nevím, jaké větší záruky jednání ze strany VV BJB chcete, než ty, které jsou jasně dané našimi řády?

Nabízíte možnost proces zakládání náboženské společnosti odložit, příp. zastavit, pokud SD 2018 revokuje usnesení SD 2017 týkající se vašeho sboru. Nemohu předjímat, co bude za 8 měsíců, ale tato usnesení byla přijata pro vaše nejednoznačné a vyhýbavé postoje a (ne)vyjádření k otázce praktikované homosexuality. Ano, i mně se nelíbil způsob, jakým se tato problematika v BJB na začátku rozvířila (viz RZS 2016 v Brně). Ale většina sborů tuto otázku nepovažuje za podružnou. Ukazuje se, že nesoulad a nejednota v této otázce podkopává další, již tak křehké soužití našich sborů. Očekávali jsme jednoznačnější postoje a vyjádření, kterým se soustavně vyhýbáte.

Z mého osobního pohledu je založení nové náboženské společnosti jen krokem, kterým vyjadřujete nedůvěru ostatním sborům, vzbuzujete obavy z jednání bratrů a sester proti vám, ukazujete, že jste se uzavřeli vůči napomenutí, které bylo míněno v lásce. Ve svém důsledku toto povede k dalšímu rozklížení našich vztahů. Nehledě na to, že tuto náboženskou společnost již předem otevíráte dalším sborům a jednotlivcům (Jako útočiště? Před čím/před kým?). Kam půjdete dál? Quo vadis, BJB? Dvojí členství, dvojkolejnost v praxi? Mezikrok k vytvoření nové "denominace" (chcete-li - nového/lepšího/bezpečnějšího uskupení baptistů v ČR)?

Končím tím, že jsem opravdu hluboce znepokojen. Byl jsem znepokojen již v dubnu na volebním Sjezdu delegátů. Měl jsem pro shromážděné delegáty připravený biblický verš, který vidíte v záhlaví tohoto dopisu. Nic, co je vnitřně rozdělené, neobstojí. Berme to vážně.

S úctou a modlitbou

Pavel Coufal
Předseda VV BJB

PS. Budeme domlouvat termín společného jednání VV BJB a vašeho staršovstva.

V Brně dne 6. 9. 2017

Tento článek najdete na Notabene - Hydepark baptistů
http://notabene.granosalis.cz/

Adresa tohoto článku je:
http://notabene.granosalis.cz//modules.php?name=News&file=article&sid=4522