Exekutiva Evropské baptistické federace o manželství
Datum: Pátek, 03. listopad 2017 @ 09:16:30 CET
Téma: Principy


NOVÉ POTVRZENÍ REZOLUCE O KŘESŤANSKÉM MANŽELSTVÍ

Podklady k návrhu a návrh rezoluce z Exekutivního výboru EBF

Stanovisko Světového svazu baptistů o baptistické identitě z roku 2005 přijaté Evropskou baptistickou federací obsahuje větu, která říká, že „stvrzujeme křesťanské manželství a rodinný život“.

Koncil EBF dal na svém zasedání v roce 2010 tomuto stanovisku následující rozšířenou podobu, která jím byla přijata:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Koncil Evropské baptistické federace:

Se raduje ze vzájemného láskyplného a sebevydávájícího vztahu mezi Bohem Otcem, Synem a Duchem Svatým a z jeho vyjádření v životě, smrti a vzkříšení Ježíše Krista.

Vzdává díky Bohu, že stvořil muže a ženu ke svému obrazu, a v jakémkoliv vyjádření lidské sexuality chce následovat svědectví a učení Písma.

Vybízí baptisty, aby byli vzorem, vážili si manželství a učili, že manželství je stvořitelské a biblické uspořádání jakýchkoli sexuálních vztahů mezi mužem a ženou, tak jak je to vyjádřeno v Genesis 2,24:

Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem.

Nese spolu s ostatními poškozené lidské vztahy a bere na vědomí bolest a těžkosti, které tyto narušené vztahy způsobují v našich sborech a ve společnosti.

Potvrzuje naši zodpovědnost za sdílení dobré zprávy o Ježíši Kristu slovem i skutkem všem lidem bez ohledu na jejich způsob života nebo přesvědčení.

Rozpoznává nutnost povzbuzovat a podporovat manžele a modlit se za ně. Rozpoznává také potřebu nabízet jim pastorační a duchovní péči, čímž budou posílena zdravá a živá křesťanská společenství ve vztahu s Ježíšem Kristem a jeden s druhým.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Během několika posledních let došlo v některých zemích, v nichž jsou přítomny baptistické Jednoty EBF, k uzákonění manželství osob stejného pohlaví. Jsou to tyto země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko, Spojené království a nejnověji Německo a Malta. Manželství osob stejného pohlaví uznávají rovněž Spojené státy a Kanada. Izrael a Arménie v některých případech uznávají tato manželství uzavřená v zahraničí.

Jiné země uznávají jako zákonnou formu pro stejnopohlavní páry „registrované partnerství“ (nikoli manželství): Rakousko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Estonsko, Řecko, Maďarsko, Itálie, Slovinsko a Švýcarsko.

Ve většině zemí se církve všech denominací stavějí proti zavedení manželství osob stejného pohlaví. Proti určité formě registrovaného partnerství ovšem nemívají obvykle námitek. V žádném případě však nejsou církve ani kazatelé zákonem nuceni k tomu, aby oddávali páry stejného pohlaví.

V uplynulých měsících vyjádřily některé baptistické Jednoty sdružené v EBF velké znepokojení nad manželstvím osob stejného pohlaví a skutečností, že některé baptistické sbory (ve velmi nepatrném počtu), které patří k Jednotám sdruženým v EBF nebo k denominacím v Severní Americe, jenž jsou k EBF v nějakém partnerském vztahu, uzavírání takových manželství poskytují a uskutečňují.

Členové Exekutivního výboru EBF chápou toto znepokojení a hodlají podporovat, co vidíme z hlediska otázky manželství stejnopohlavních párů jako jasné biblické a křesťanské učení. Jsme si rovněž vědomi, jakou bolest může přístup k otázce manželství osob stejného pohlaví vnést do vztahů uvnitř jednotlivých baptistických Jednot i mezi nimi.

Jak víme, EBF sama o sobě není „Jednotou“ ani „Jednotou Jednot“, nýbrž „Federací“, jejíž členové jsou smluvně zavázáni k tomu, aby si navzájem pomáhali v určitých aspektech našeho společného života jako baptistické Jednoty v Evropě a na Blízkém východě, přičemž usilujeme podílet se na přinášení Boží zvěsti do našich krajin. EBF není institucí, která by jménem svých Jednot či Svazů mohla vydávat závazná rozhodnutí a ustanovení týkající se etických otázek či otázek učení.

Může však nabídnout vedení v otázkách, které se týkají nás všech. O to usilujeme v otázce křesťanského manželství, a proto předkládáme Koncilu tento návrh rezoluce

Koncil EBF znovu potvrzuje svou Rezoluci o manželství z roku 2010. Přeje si výslovně vyjádřit, že křesťanské manželství založené na biblických principech je manželstvím mezi mužem a ženou, a doporučuje toto stanovisko svým členským Jednotám.


Je třeba poznamenat:

1. V rámci EBF existuje různost výkladů baptistické eklesiologie, i různost jednání v případě nesouhlasu a disentu místního sboru od náhledu své Jednoty. Někdy sem lze zařadit i otázky právní povahy týkající se postavení místních sborů a Jednot. Je to záležitost každého jednotlivého Svazu. Podle našeho názoru je toto ten hlavní rozdíl mezi námi při řešení otázky stejnopohlavního manželství, spíše než široký nesoulad v otázce samotné. Některé Jednoty sdružené v EBF rozhodují o mravních a etických otázkách na úrovni Jednoty a pak očekávají nebo požadují od svých sborů, že se těmto rozhodnutím podřídí, zatímco jiné Jednoty nechávají rozhodnutí takových otázek na místním sboru, neboť v tom vidí základní princip baptismu. Na základě svého rozpoznání mysle Kristovy místní sbory pak mohou nebo nemusejí přijmout nabízenou radu/doporučení své Jednoty.

2. Status rezolucí koncilu EBF je takový, že jsou pouze tím, čím říkají, že jsou – tedy rezolucemi koncilu/rady (angl. council = rada). Předkládají Evropské baptistické federaci určité nasměrování a pohled, který pak všichni, kteří nějakým způsobem EBF reprezentují, doporučí a podepřou. Rezoluce však nemohou být pro baptistické Jednoty nijak závazné, ačkoli doufáme, že členské Jednoty EBF je nebudou ignorovat a využijí jich ve svém vlastním životě. Pokud se jedná o Rezoluci o křesťanském manželství z roku 2010, v některých případech se tak skutečně stalo.

Členové Exekutivního výboru EBF se v této záležitosti modlí, aby Duch svatý ve věci této rezoluce vedl Koncil k jednotě. Pro vedení EBF bude velmi přínosné jasné vyjádření pohledu EBF jako celku. A konečně, modlíme se za to, abychom všichni při debatách na toto téma, které může vést k silným projevům vlastních přesvědčení a emocí, usilovali ve vzájemném jednání o připodobnění se Kristu, o to, abychom si navzájem dobře naslouchali a společně vyhlíželi ke Kristu a jeho vedení.

Jednomyslně předkládá Exekutivní výbor EBF

Září 2017


Tento článek najdete na Notabene - Hydepark baptistů
http://notabene.granosalis.cz/

Adresa tohoto článku je:
http://notabene.granosalis.cz//modules.php?name=News&file=article&sid=4530