Evangelizace muslimů
Datum: Pátek, 05. leden 2018 @ 12:25:47 CET
Téma: Humor


V roce 2020 muslimští imigranti, žijící na území ČR již v řádu jednoho milionu, začali mít podivné sny, kdy se jim zjevovala bytost z Koránu, kterou považovali za Isu ibn Marjam. Ta jim řekla, že mají hledat radu u českých církví. Na tuto žádost reagovali představitelé některých denominací a sešli se, aby se dohodli, jaké evangelium jim předloží. Začali dle abecedního pořádku.

První promluvil delegát adventistů. Uvedl, že je třeba nalézt styčné plochy a na nich stavět. Muslimové zachovávají sobotu, يوم السَّبْت, správně se drží čistého a nečistého, což znamená, že nejedí vepřové a také se vystříhají alkoholu. Velmi ctí svého proroka. Usoudil přitom, že pokud by muslimům bylo vyloženo, že tím pravým prorokem je Ellen Whitová a nikoliv Mohamed, byli by z nich později velmi dobří adventisté. Vždyť i oni očekávají Harmagedon, jsou chiliasty a poctivě se připravují na příchod mesiáše. V tom jsou adventistům velice podobni, a proto se budou snažit o rozvoj misie skrze zdravou životosprávu a budou je zvát na jejich nejrůznější kurzy.

Po něm vystoupil delegát letničních, který prohlásil, že i jemu se líbí některé prvky islámu. Především to, že islám zachovává striktní poslušnost svým duchovním a sekulárním autoritám a žena je zde podrobena muži. Ženy si pak vezmou obvykle toho, koho jim vyberou rodiče, což může být obrazným příkladem následováníhodné poslušnosti autority rodičů. Muslimové, stejně jako oni, pak z duše nenávidí demokracii. Také to nepřehání se vzděláním a mnoho z nich nemá ani výuční list, což jim umožní nespoléhat se na lidskou moudrost, ale jen na přímé boží vedení a možná stejně tak skromné autority. Poukázal dále na video, kde se pod mocí ducha kroutili a padali na zem účastníci bohoslužby v mešitě, z čehož vyvodil, že by mohli být později otevření na vylití pozdního deště na všeliké tělo při probuzení poslední doby. Rovněž vyjádřil své politování nad tím, že se muslimové nepřihlásili o svůj nezpochybnitelně právoplatný podíl v církevních restitucích. Usoudil nakonec, že by bylo dobré muslimy začlenit do systému domácích skupinek a mohli by z nich být později dobří letniční.

Jako třetí promluvil delegát Církve bratrské. Nenalezl sice tolik styčných ploch jako předchozí bratři, zato se mu velice líbilo, že muslimové berou svojí víru vážně a chtějí měnit společnost. Rovněž shledal velkou shodu s politiky, jimž islám imponuje a kteří učinili vše proto, aby zde bylo muslimů co nejvíce. Přislíbil, že jeho církev bude podporovat společná setkávání abrahámovských náboženství a bude podporovat mezináboženský dialog, jak se o to upřímně snaží někteří jejich religionisté. Uvedl, že mají s muslimy rovněž společné nepřátele, a to bývalého prezidenta Klause a současného prezidenta Zemana. Zdůraznil i historický význam své církve v tom, že Česká televize je dnes vysoce objektivní i proto, že svého času CB pomohla zvítězit ve vzpouře zaměstnancům ČT proti demokratické kontrole lidmi zvolených zástupců. Jejich pomoc tedy bude spíše praktická. Mohou například muslimy učit, jak se správně mediálně prezentovat a správně ovlivňovat chod médií.

Jako další si vzal slovo delegát evangelíků. Sdělil, že jeho církev je otevřena přijmout muslimy do svých řad, bude-li to třeba. Vždyť mají společné abrahámovské kořeny. Zároveň zdůraznil, že je třeba je vést k toleranci k homosexuálům a k tomu, aby byly voleny ženy do funkcí imámů. Vidí jako dobré, aby se mezi duchovními objevovali lidé nezávisle na svém pohlaví a sexuální orientaci.

Dále promluvil delegát husitů. Prohlásil, že husité od počátku preferovali úplnou svobodu svědomí, a proto v jejich řadách může být každý, kdo alespoň něčemu věří. Povšiml si, že muslimové odmítají trojici a zmrtvýchvstání, přičemž zdůraznil, že ačkoliv to někteří jejich současní teologové popírají, zakladatelé husitů odmítali obojí již od počátku. Vzpomněl přitom na starý nápis na jednom husitském kostele, kde se psalo: „Ačkoli tvé tělo leží v hrobě, tvé myšlenky žijí dále“. Proto i on v Koránu vidí ducha Kristova, který se neomezuje jen na Bibli, ale přesahuje a prostupuje veškeré stvořené dílo. U nich muslimové, se svojí až ortodoxní úctou k Isovi, neshledají žádná věroučná omezení.

Nejstručněji se vyjádřil kalvinista. Ten sdělil, že je úplně jedno, co se muslimům předloží, protože buďto jsou mezi nimi lidé předurčení ke spáse nebo ne. Ti předurčení stejně již patří k božímu lidu a je úplně lhostejné, co se bude duchovně mrtvým lidem sdělovat, protože duchovně mrtvý stejně není schopen reagovat na evangelium a nemůže se svobodně rozhodnout, protože neodolatelně inklinuje ke zlému. Nakonec celé sejíti prohlásil za ekumenicko-charismatické odpadlictví s tím, že obrácení muslimové nakonec budou kalvinisty, protože jedině kalvinismus je to pravé biblické křesťanství. Kdo není kalvinista, dělá kompromisy s pravdou a toho se on rozhodně nebude účastnit. Následně vytřepal prach ze svých podrážek a odešel.

Nakonec dorazil i představitel římských katolíků, který především ocenil obětní halal praxi a předeslal, že by mohla být nazvána zpřítomněním. Poté by měla být plně nahrazena eucharistií, která je základem jednoty všech věřících. Silně vyzvedl, že muslimové mají ve velké vážnosti Marii a je proto třeba je dále vést k tomu, aby jejich adorace byla zaměřena i k její osobě. Biskupská konference prý má již připraveny speciální ekumenické breviáře a růžence s verši z Koránu i z Bible.

Poté došlo k poradě. Delegaci muslimů bylo předloženo, že pravým prorokem je Ellen Whiteová; dále, že mají mešity organizovat do domácích skupinek a dosadit nad sebou jejich vedoucí. Mají se scházet na společných shromážděních s křesťany a pořádat společná kolokvia a školit se jak ovlivnit českou společnost a naučit se psát blogy. Jako vedoucí skupinek mají mít alespoň čtyřicet procent žen a alespoň pět procent z vedoucích by mělo být LBGT orientace. Dále jim bylo vysvětleno, že se mají nadále držet Koránu, jen je třeba jej liberálně interpretovat a zavést výuku jeho historické kritiky. Jejich obětní praxe by od této chvíle měla být nekrvavá a do liturgie by měla být zařazena adorace Marie. Jako suvenýr dostal každý delegát breviář a růženec s verši z Koránu.

Když se delegace muslimů vrátila do své mešity, přítomní shromáždění imámové se nakonec jako jeden muž rozhodli, že raději zůstanou u své staleté praxe.

apologet.cz


Tento článek najdete na Notabene - Hydepark baptistů
http://notabene.granosalis.cz/

Adresa tohoto článku je:
http://notabene.granosalis.cz//modules.php?name=News&file=article&sid=4568