MŮŽEME AKCEPTOVAT NICEJSKO-CAŘIHRADSKÉ VYZNÁNÍ VÍRY?
Datum: Pondělí, 13. leden 2020 @ 08:15:51 CET
Téma: Teologie


Tento článek je určen pro nás nekatolíky, kteří jsme v rámci ekumenického procesu vtahováni do Římskokatolické církve. Nekatolické církve již dnes přejímají římskokatolickou liturgii. V tom snad nejdále pokročila ČCE. Ale u toho rozhodně nezůstane a dříve či později, bude otevřena otázka vyznání víry. Zřejmě bude vytvořen tlak směřující k opuštění apoštolského vyznání víry, které bude nahrazeno vyznáním nicejsko-cařihradským.

Z čistě biblického hlediska jsou v tomto vyznání obsaženy některé omyly, které je nutno uvésti na pravou míru. Jde zejména o toto:

I. Bezhříšnost a přisouzení titulu Bohorodičky matce Páně 
II. Problém Spasitelova zrození


I. Bezhříšnost a přisouzení titulu Bohorodičky matce Páně

Na adrese  http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=1694 [revue.theofil.cz]  se lze dočíst toto:

"Sv. Efrém [revue.theofil.cz] nazývá Marii nejkrásnější a neposkvrněnou a soudí, že jen ona a Kristus byli zcela bez poskvrny hříchu. Sv. Ambrož se vyjadřuje o blahoslavené Panně Marii, že je ušetřena každé poskvrny hříchu (ab omni integra labe peccati)."

Zde je Marii, tedy člověku, přisuzována bezhříšnost, stejně jako Kristu - což je rouhání, neboť platí (Ř. 3:23). I Marie, matka Pána, potřebuje Spasitele, což i sama vyznává (Lk. 1:47). Zde jde jasně o zbožštění člověka - tedy o modlu!!! Stvoření ani nemůže disponovat kvalitou, kterou má jen Bůh, Stvořitel!!! 

Podobně je to s titulem Bohorodičky, přisouzený Marii koncilem v Efesu.

Římští katolíci tvrdí:
Významově je to jedno a to samé.."
Pravil jeden římský katolík na sousedním GS. 

První část výroku je biblická, tedy platná (Lk. 1:43). Naproti tomu druhá, nijak nelimitovaná část tohoto výroku je nejen nebiblická - ale i rouhavá. Tento výrok by NUTNĚ znamenal to, že by  Marie NUTNĚ existovala dříve nežli Bůh, což je nejen rouhání, ale i nesmysl. 

Kol. 1:15,16 "On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření, (16) neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi - svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti - a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho." (EP)

Kol. 2:3 "v něm jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání." (EP)

Protože v Kristu bylo vše stvořeno, pak Marie, tedy stvoření, nemohla existovat před Kristem!!!
 
J.  2:4 "A Ježíš jí řekl: Co mi chceš ženo? Ještě nepřišla má hodina." (Studijní překlad)
J.  19:26 "Když Ježíš uviděl svou matku a učedníka, kterého miloval, jak tu stojí, řekl matce: "Ženo, hle, tvůj syn." (Studijní překlad)

Písmo nás nevyzývá k jalovým úvahám o povaze Boží a lidské přirozenosti v osobě Spasitelově, která je a zůstane pro nás lidi tajemstvím - ale k tomu, abychom Krista následovali (Mt. 10:38; Mt. 16:24; Lk. 9:23). POUHÉ POZNÁNÍ NÁS NESPASÍ! Je zřejmé, že církev v této době už sešla na scestí - poznání nadřadila následování Krista. Církev nepochopila skutečnost, že následujeme-li Krista, pak se poznání dostaví automaticky v míře, kterou určí Pán.

Kol. 2:3 "v něm jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání." (EP)

K čemu byly zákoníkům, farizeům a veleradě skvělé znalosti Zákona, když neztotožnili Pána Ježíše Krista se Synem Božím? K ODSOUZENÍ!!! Zůstali pouhými bezduchými teoretiky a to je zoufale málo! Duch Písem SZ jim naprosto unikal. Proto nerozuměli proroctvím o Spasiteli!!!

2Kor. 3:6 "který nás učinil způsobilými sloužit nové smlouvě, jež není založena na liteře, nýbrž na Duchu: Litera zabíjí, ale Duch dává život." (EP)

PŘIJÍMEJME TEDY PÍSMO S POKOROU TAK, JAK JE NÁM PŘEDKLÁDÁNO!!!
Marie, matka Páně, tedy není "Bohorodička" (Cyril), či "Kristorodička" (Nestorios) - ale matka mého Pána (Lk. 1:43), jak praví Písmo. 


I.A Velikost Marie

Mt. 11:11 "Amen pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nevystoupil nikdo větší než Jan Křtitel; avšak i ten nejmenší v království nebeském je větší nežli on." (EP)

Vzdor tomu, že Jan byl větší, než Panna Marie, nenacházíme v Písmu zmínky o tom, že by měl být námi blahoslaven. Předivné jsou cesty Páně!I.B. Míra milosti, kterou byla obdařena Panna Marie

Lk. 1:28 "Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou." (Ekumenický překlad)
Lk. 1:28 "Buď zdráva, přízní obdařená, Pán s tebou." (Pavlík)
Lk. 1:28 "Zdráva buď milostí obdařená, Pán s tebou . . ." (Bible kralická)
Lk. 1:28 "Buď zdráva, milostí obdařená, Pán s tebou . . . (Studijní překlad)

Pouze katolické překlady užívají termín, či titul "milostiplná". 


I.C Milosti plný je pouze Kristus! 

J. 1:14 "A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy." (EP)

Lk. 4:1"Plný Ducha svatého vrátil se Ježíš od Jordánu; Duch ho vodil po poušti" (EP)

Kol. 1:19 "Plnost sama se rozhodla v něm přebývat," (EP)

Kol. 2:9 "V něm je přece vtělena všechna plnost božství;" (EP)

J. 1:16,17 "Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí(17) Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista." (EP)

Z uvedených textů je zřejmé, že Spasitel byl ztělesněnou Boží milostí, a protože Spasitel byl a je jedinečný, znamená to, že ztělesněnou milostí nemohl být nikdo jiný, nežli On. Spasitel byl dále ztělesněnou Cestou, Pravdou i Životem (J. 14:6), neboť Slovo se stalo tělem (J. 1:14).

Nelze tedy plnost Boží milosti přisoudit jakémukoli člověku, protože by se člověk stavěl na úroveň Boha. Stvoření by pak byly přisouzeny kvality, jimž disponuje pouze Stvořitel. 

Spasitel byl též naplněn Duchem svatým.

Lk. 4:1"Plný Ducha svatého vrátil se Ježíš od Jordánu; Duch ho vodil po poušti" (EP)

Pokud jde o lidi, tak plný víry a Ducha Svatého byl např. prvomučedník Štěpán (Sk. 6:5; Sk. 7:55), který byl obdařen Boží milostí a mocí (Sk. 6:8). Plný Ducha svatého byl i Barnabáš (Sk. 11:24) i další muži (Sk. 6:3,5).

Z katolické strany se ozývá argument, že též prvomučedník Štěpán, byl plný Boží milosti.

Argumentují tímto textem Písma svatého:

Sk. 6:8 "Štěpán, plný milosti a moci . . ." (Studijní překlad)

Římským katolíkům samozřejmě nejde o Štěpána; snaží se využít tohoto verše k obhajobě mariánského kultu. Jestliže byl Štěpán plný milosti, proč by nemohla být i Panna Marie?
Sk. 6:8 "Štěpán, plný milosti a síly  . . ." (Jeruzalémská bible) Pro srovnání uvedu pátý a osmý verš z šesté kapitoly Skutků v kralickém a ekumenickém překladu.

Bible kralická

Sk. 6:5 "I vyvolili Štěpána, muže plného víry a Ducha svatého . . ."
Sk. 6:8 "Štěpán pak, jsa plný víry a moci . . ."

Ekumenický překlad

Sk. 6:5  "Celé shromáždění s tímto návrhem rádo souhlasilo, a tak zvolili Štěpána, který byl plný víry a Ducha svatého, . ."
Sk. 6:8  "Štěpán byl obdařen Boží milostí a mocí . . ."


Jestliže přisoudíme prvomučedníku Štěpánovi plnost Boží milosti, musíme ji pak přisoudit i katolické Panně Marii. To by však ve svém důsledku znamenalo, že bychom člověku přisoudili tutéž kvalitu (plnost milosti), jakou disponuje jen Kristus. Tím by byl člověk povýšen na Kristovu úroveň, což je nejen nemožné, ale i rouhavé. Zdá se, že si toto nebezpečí překladatelé výše uvedených textů uvědomovali. V této tak citlivé oblasti se musíme mít velmi na pozoru, vědomi si toho, že naše poznání je jen částečné (1Kor. 13:12).

I.D Kdo může ze Spasitelova pohledu nabýt kvalit Marie, matky Páně?

Mt. 12:49,50
 "Ukázal na své učedníky a řekl: "Hle, moje matka a moji bratři. (50) Neboť kdo činí vůli mého Otce v nebesích, to je můj bratr, má sestra i matka."

Kvalit Marie matky Páně dosahuje tedy ten, kdo činí vůli nebeského Otce. I když se na své následovníky dívá Spasitel stejně jako na Pannu Marii, tak jen jí náleží biblické blahoslavení uvedené v (Lk. 1:48)

Dále viz link výše.


II. Problém Spasitelova zrození

Předmětný článek Nicejsko - konstantinopolského vyznání víry

"Věřím v jednoho Pána
Ježíše Krista
jednorozeného Syna Božího, 
který se ZRODIL z Otce přede všemi věky:"

Pramen: 

Ž. 2:7 "Přednesu Hospodinovo rozhodnutí. On mi řekl: Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes ZPLODIL "(EP)

Biblický text vypovídá o tom, že Boží Syn byl zplozen a nikoli zrozen přede všemi věky, jak tvrdí Nicejsko-konstantinopolské vyznání víry. 

Písmo tedy praví, že Boží Syn byl přede všemi věky zplozen (Ž. 2:7; Sk. 13:33) a až poté zrozen z Panny Marie, která počala z Ducha svatého - tedy mimo působnost prvotního hříchu (Mt. 1:18; Lk. 11:27). 

Tedy tvrzení Nicejsko - konstantinopolského vyznání víry, že se Spasitel zrodil přede všemi věky, je mylné.

Z uvedeného je zřejmé, že pokud přistupujeme k Písmu bez patřičného respektu a snažíme se ho svými termíny "vylepšit", dochází pak k rouhání a nesmyslům.

Z toho všeho jsem odvodil tento princip:Tento článek najdete na Notabene - Hydepark baptistů
http://notabene.granosalis.cz/

Adresa tohoto článku je:
http://notabene.granosalis.cz//modules.php?name=News&file=article&sid=5083