Zpráva předsedy Výkonného výboru BJB pro listopadový SD 2021
Datum: Pondělí, 01. listopad 2021 @ 11:50:39 CET
Téma: Spolupráce mezi sbory


Život a služba našich sborů i celé Jednoty je od března 2020 ovlivněna koronavirovou epidemií a s tím souvisejícími různými omezeními. Máme za sebou 3 vlny, včetně zkušenosti s nuceně zavřenými modlitebnami. V době, kdy píšu tuto zprávu (začátek října), již několik měsíců vděčně přijímáme všeobecné zlepšení situace, a zároveň si klademe otázku, jaký bude letošní podzim a zima. Pán to ví.

Učíme se hledat to, co je pro církev podstatné. Církev není kostel nebo modlitebna, ale duchovní společenství znovuzrozených křesťanů, spojených s Kristem. Uchovat a rozvíjet duchovní společenství bez setkávání tváří v tvář, je velmi obtížné, ale ne nemožné. Nová situace nás naučila využívat internet, video hovory, on-line přenosy našich bohoslužeb apod., takže se život sborů nezastavil. Možná jsme ve sborech některé lidi ztratili, protože se od sboru odpojili (našli přitažlivější internetovou církev?), na druhou stranu jsme měli příležitost oslovit další hledající.

Podobně se také mnoho z činnosti Výkonného výboru, našich odborů a komisí přesunulo do internetového prostoru. Mohu jen stručně zmínit: konference mládeže, sester, on-line služba odboru pro manželství a rodinu, Vzdělávání na cestě, zoomová setkávání kazatelů, elektronické hlasování delegátů sborů při nemožnosti prezenčního jednání SD, vzdělávací konference Kdo jsem v Kristu (studium listu Efezským) apod. Nevím, zda jsme v tomto období plně využili všechny možnosti a příležitosti pro naši službu, ale v každém případě jsme se poučili a naučili mnoho nového. I já se učím komunikovat se sbory prostřednictvím krátkých video pozdravů.

Církev jde dál, prochází různými obdobími v dějinách, je zde stále díky tomu, že to není lidský projekt, ale Kristovo dílo. Kristova církev obstojí ve zkouškách a vytrvá až do konce tohoto věku. Toto vědomí mě osobně velmi povzbuzuje a povzbuzovalo v obtížných situacích uplynulého období.

Koncem června tohoto roku jsem ukončil svoji 16letou službu kazatele brněnského sboru, při které jsem od roku 2017 sloužil souběžně jako předseda VV BJB. Od léta se tedy plně věnuji službě předsedy. Velmi rychle se mi zaplňuje kalendář rozmanitou službou. 2-3x za měsíc kážu v našich sborech. V létě jsem sloužil na Kemperenci mládeže. Věnuji více času našim kazatelům. Ve zprávě Komise duchovní služby uvádím více informací o ordinaci kazatele Jiřího Tomeše ve sboru Teplá. V průběhu října se uskuteční regionální setkání kazatelů ve 3 oblastech, kterých se budu účastnit.

S br. tajemníkem Janem Jackaničem se snažíme ještě více podporovat a koordinovat službu jednotlivých odborů naší Jednoty (měli jsme společné setkání vedoucích odborů, setkáváme se i jednotlivě). V oblasti vzdělávání se těším na roční kurz pro staršovstva, který otevíráme v říjnu v Olomouci (více viz Zpráva komise pro vzdělávání). Také pracujeme na přípravě nového 3letého vzdělávacího kurzu pro duchovní vedoucí s názvem Timoteus, který bychom chtěli otevřít od školního roku 2022-23.

Velmi se zabývám problematikou nedostatku kazatelů na našich sborech. Zlín, Uherské Hradiště, Příbor, České Budějovice; ve výhledu také Šumperk a Litoměřice (a možná další) – to jsou sbory, které nemají (nebudou mít) kazatele a chtěli by ho mít. Realita je taková, že nové kazatele nemáme. Je to tedy otázka pro nás všechny: jak se modlíme za nové kazatele, za jejich povolání do služby? Jak jsme ochotni sami naslouchat Božímu hlasu, když nás Pán chce povolávat do nejrůznějších služeb na svém díle – a jak ochotně opouštíme své představy o „zajištěném“ životě, abychom vyměnili to, co pomíjí za to, co je věčné? Jsme v tom příkladem pro mladé? A také: co děláme pro to, aby vstupovali noví kazatelé do služby? Jak pracujeme v našich sborech s mladou generací, jak vychováváme Kristovy učedníky ochotné následovat Pána a jít v jeho šlépějích? Jak se kazatelé věnují svým „Timoteům“, aby je osobně povzbuzovali, vedli k růstu a vysílali ke studiu a do služby.

Když jsme na začátku našeho volebního období dělali anketu ve sborech ohledně současných a budoucích potřeb kazatelů a misijních pracovníků, většina sborů chtěla uchovat současný stav nebo ještě rozšířit počet pracovníků. Znovu připomínám, že je třeba, aby si sbory pod vedením staršovstev udělaly vlastní analýzu, přemýšlely, modlily se za další výhled a odpověděly si na otázky: Bude náš sbor schopen mít kazatele na plný pracovní úvazek i za 5 – 10 let? Za jakých podmínek má u nás kazatel sloužit? Budeme přemýšlet spíše o kazateli na částečný úvazek? Budeme hovořit se sousedním sborem o společném kazateli? Nebo chceme mít pastýře-kazatele, ale jen při civilním zaměstnání? Máme ho, nebo ho budeme hledat? Může takový bratr vyrůst v našem vlastním sboru? Podpoříme ho v jeho růstu, vzdělávání? …

Výkonný výbor rád pomůže sborům v jejich přemýšlení, analýzách a hledání, jak dál. Náš nový vzdělávací program pro duchovní vedoucí Timoteus má sborům pomoci v přípravě nové generace. Vyšlete k tomuto studiu lidi z vlastního sboru! Povzbuďte je a podpořte!

Nemohu zde zmínit vše z mé předsednické služby. Pravidelně podáváme také zprávy v našem čtvrtletním Zpravodaji BJB a posíláme informace mailem.

Závěrem chci pozvat na „Adventní neděli Bratrské jednoty baptistů“. O první adventní neděli 28. 11. 2021 chceme vysílat on-line bohoslužbu ze sboru v Aši, při které budu jako předseda kázat. Bude možné, abyste se k této bohoslužbě přidali a sledovali ji v přímém přenosu, nebo ji shlédli ze záznamu. Také plánuji předem natočit video s kázáním, které by mohly sbory promítnout o této neděli v rámci své bohoslužby. Využijme i tuto možnost, která nás může více vzájemně propojit.

Děkuji všem, kdo s láskou slouží našemu Pánu, našim sborům i lidem, kteří jsou okolo nás. Děkuji pracovníkům našich odborů a komisí i celému Výkonnému výboru, především br. tajemníkovi Janu Jackaničovi. Do dubnových voleb Výkonného výboru BJB zůstává již jen několik měsíců, tak se modleme za povolání a vystrojení těch, kteří se mají této služby ujmout v novém období.

Pavel Coufal

Tento článek najdete na Notabene - Hydepark baptistů
http://notabene.granosalis.cz/

Adresa tohoto článku je:
http://notabene.granosalis.cz//modules.php?name=News&file=article&sid=5385