Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 

Vítejte na Notabene - Hydepark baptistů
Hledej
 
Je a Xenie   Vytvoření registrace
Článků < 7 dní: 4, článků celkem: 5201, komentáře < 7 dní: 2, komentářů celkem: 4949, adminů: 23, uživatelů: 2396
Orientační tabule
· Vstupní brána
· Cestičky
· Zákoutí
· Základy
· Kořeny
· Počteníčko
· Lavičky
· Kompost
· Altánek
· Pozvat do parku
· Parkové úpravy
· Máš slovo
· Cvrkot
· Na výsluní
 

Petr Chelčický

Martin Luther King

Povzbuzení


Přihlásit se
Přezdívka

Heslo

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Například posílání komentářu pod jménem, nastavení komentářů, manažer témat atd.

Hudba
Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Publikace

Počítadlo
Zaznamenali jsme

7 362 828

přístupů od leden 2004


Kdo je Online
Právě je 7 návštěvník(ů) a 0 uživatel(ů) online.

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Fundamentalisti
Na jedné výplatní listině - Philippian Fellowship

Misionáři, dealeři, donátoři a kongregacionalismus

fundamentální vs. fundamentalistický

Jak se dívat na křesťanský fundamentalismus?

Evangelikalismus jako globální náboženský fenomén II.

Baptismus mezi evangelikalismem, liberalismem a fundamentalismem

Americký evangelikalismus a fundamentalismus

Radikalismus a fundamentalismus


Kořeny
Kdo jsou baptisté?
Zřízení BJB 1930

Zásady BJB z r. 1929

VZNIK A ZÁSADY 1929
Vyznání víry z r. 1886
Apoštolské vyznání víry

Kořeny baptistického hnutí


Okno
www stránky evropských a světových baptistů

Základy

Základní dokumenty BJB v ČR


Jednací řád Sjezdu delegátů (SD) a Rady zástupců sborů (RZS)

Jednací řád

Sjezdu delegátů (SD) a Rady zástupců sborů (RZS)

 

1) Svolání, účast, schopnost usnášet se a pravomoci řeší Ústava BJB a Organizační řád BJB.

2) Účastníci jednání SD a RZS (včetně hostů) podepisují prezenční listinu, kterou připravuje Kancelář VV.

3) Sbor vystavuje delegátům pověření k účasti na SD na základě volby delegátů ve sborech. Toto pověření se odevzdává při podpisu prezenční listiny.

4) SD a jednání RZS zahajuje a končí předseda VV, případně Výkon­ným výborem pověřený člen VV.

5) Ve vedení jednotlivých částí jednání SD nebo RZS se obvykle střídají předsedající (moderátoři) ze sborů. Sbory jsou vyrozuměny o této úloze současně s pozváním na SD či RZS, a to podle abecedního po­řadí. Obdobně se střídají zapisovatelé. Ověřovatelé zápisny sčitatelé hlasů a návrhová komise jsou navr­hováni z pléna a voleni aklamací.

6) Návrh programu jednání se zasílá předem podle Organizačního řádu. Změnu programu mohou sbory nebo VV navrhnout nejpozději při schvalování programu na začátku jednání.

7) Záležitosti, které vyžadují předchozí projednání ve sborech, zejména pokud z rozhodnutí budou vyplývat závazky pro sbory, mo­hou být pravomocné projednány pouze po předchozím písemném před­ložení sborům v termínu dle Organizačního řádu.

8) Předem písemně zaslané zprávy pro SD se na SD zpravidla nepřednášejí. Ten, kdo zprávu předkládá, může některé části zdůraz­nit nebo doplnit v rozsahu do 1/3 písemné zprávy, maximálně však 5 min.

9) Dokumenty, předem zaslané k připomínkování ve sborech a pro­jednané v RZS se na SD celé hlasitě čtou jen tehdy, rozhodne-li takto SD. Obvykle je dán prostor k závažným připomínkám k jednot­livým částem (v rozsahu do jedné strany) a tyto části jsou přijí­mány po uzavření diskuze hlasováním.

 

10) Z důvodu účelného využití času mohou být některé záležitosti projednány ve skupinách a plénum se pak vyjadřuje k jejich závě­rům. Způsob vytvoření skupin, jejich vedení apod. jsou součástí návrhu na jednání ve skupinách.

11) Výkonný výbor je povinen zařadit na program jednání SD všech­ny v stanoveném termínu došlé návrhy sborů, odborů, komisí a úče­lových zařízení jako celku. O zařazení návrhů jednotlivců, složek sboru apod. rozhoduje VV.

12) Delegáti SD a členové RZS jednají v prvé fázi o dokumentech a návrzích v souladu se stanoviskem sborů (VV, odborů), které zastupují. V další fázi jsou oprávněni zaujímat stanovisko podle svého svědomí s ohledem na možnosti a potřeby sborů.

13) Vedení diskuze ke zprávám a návrhům

a) Práva a povinnosti předsedajícího (moderátora)

vymezí jasně předmět diskuze, v průběhu upřesňuje dílčí body, které se projednávají

zaznamenává průběžně pořadí přihlášených a hlasitě je sděluje

uděluje podle pořadí slovo diskutujícím

dbá na to, aby diskutující nebyl rušen při svém projevu

je oprávněn ukončit diskuzní příspěvek, přesahující 3 min.

má právo upřednostnit odpověď na konkrétní otázku položenou za účelem vyjasnění projednávaného předmětu

smí vstoupit do diskuze svým příspěvkem za stejných podmínek jako ostatní účastníci

pokud diskutující odbočuje od právě projednávané otázky, předsedající ho na to upozorní, případně jeho příspěvek ukončí

obdrží-li návrh na usnesení nebo na ukončení diskuze, přeruší diskuzi a předloží tento návrh plénu k rozhodnutí hlasováním

návrh na ukončení diskuze může podat i předsedající, a to mimo poradí přihlášených

návrh na ukončení diskuze se podává také tehdy, pokud vypršel vymezený čas

 

 

b) Práva a povinnosti účastníků jednání s právem hlasovacím i s hlasem poradním

zúčastnit se svými příspěvky diskuze

hovořit pouze na vyzvání předsedajícího

nepřekročit při jednotlivém vstupu dobu 3 min.

k témuž předmětu (zprávě, návrhu) hovořit nejvýše 3x, pokud ne­půjde o vyžádanou odpověď nebo o stručnou otázku

respektovat právo předsedajícího na ukončení příspěvku, který odbočuje od tématu nebo přesahuje 3 min.

přihlásit se znovu do diskuze nejdříve po odeznění příspěvku, který následuje po jeho projevu

vzdát se slova, bylo-li totéž řečeno před ním

podávat písemně návrhy na usnesení k projednávanému předmětu nebo návrh na ukončení diskuze dohodnutou formou (mimo pořadí přihlášených do diskuze)

c) Formy ukončení diskuze

vyčerpání diskuzních příspěvků

rozhodnutí o ukončení diskuze po vyčerpání časového limitu

přijetí návrhu na ukončení diskuze

přijetí usnesení

udělení závěrečného slova (k projednané zprávě, kde není nutné přijetí usnesení, připadne tehdy, když se jednání přerušuje ne­bo odročuje)

d) Přijetí rozhodnutí

přijetí jasně formulovaného usnesení (i negativního)

přijetí rozhodnutí o odročení závěru s uvedením času a podmínek dalšího projednávání

Pozn.: Je-li předloženo několik variant na usnesení - např. v pů­vodním návrhu a dále podle výsledku diskuze, hlasuje se o nich v pořadí od posledního znění k prvnímu.

14) Přijetí usnesení SD

závažné dokumenty a jejich změny se zásadně přijímají hlasováním samostatně po jejich projednání v průběhu SD

jednotlivé body usnesení se formulují a schvalují hlasováním při SD průběžně

návrhová komise může tyto jasně formulované body usnesení doplnit o návrh bodů, které vyplynuly z jednání, avšak nebyly jednoznačně formulovány. Takovéto body podléhají projednání a hlasování SD v jeho závěru.

o celkovém usnesení SD může být hlasováno souhrnně po případném upřesnění jednotlivých bodů

 

Schváleno Sjezdem delegátů dne: 17.2.1996 ve Vysokém Mýtě

 

Výběr organizačních ustanovení pro SD a RZS

Použité zkratky dokumentů:

Ústava BJB - Ú

Organizační řád - OŘ

Jednací řád - JŘ

Názvy orgánů - zkratky dle Ú

Sjezd delegátů - SD

Rada zástupců sborů - RZS

Výkonný výbor - VV

Účastníci SD - §2, odst.2 Ústavy BJB

a/ s právem jednacím a hlasovacím za každý sbor (fyzická osoba má 1 hlas)

delegáti sborů (na každých započatých 50 členů sboru jeden delegát podle stavu k 1.1. roku konání)

b/ s hlasem poradním (nejsou-li delegáty sboru):

kazatelé

členové Výkonného výboru

členové Revizní komise

po jednom zástupci odborů, stálých komisí a účelových zařízení

c/ na Sjezd delegátů mají přístup i další členové sborů BJB a pozvaní hosté

Účastníci RZS - §2, odst. 3 Oslavy BJB

Zúčastňují se jí ( s právem jednacím i hlasovacím):

dva zástupci z každého sboru

členové Výkonného výboru

po jednom zástupci odborů BJB, podle potřeby zástupci komisí a účelových zařízení

Schopnost SD se usnést - OŘ, část B, bod I/5

Sjezd je usnášení schopen při přítomnosti nejméně 2/3 stanoveného počtu delegátů, přičemž musí být zastoupeny minimálně 3/4 počtu sborů.

Přijímání rozhodnutí SD - OŘ, část B, bod I

schvalování Ústavy BJB včetně příloh a schvalování jejích změn nejméně 2/3 většinou přítomných delegátů (viz odst. 4)

přijímání ostatních rozhodnutí, usnesení a podobně - zpravidla aklamací prostou většinou hlasů

Poznámka: volby orgánů BJB (delegátů na SD, členů RZS, VV a RK), případně odvolání jednotlivých funkcionářů se řídí Volebním řádem, který je nedílnou součástí Ústavy BJB (příloha č. 1Ú)

Copyright © by Notabene - Hydepark baptistů All Right Reserved.

Published on: 2007-03-16 (1585 čtenářů)

[ Zpět ]

Vedoucí Grano Salis Network - Tomas
E-mail: notabene@granosalis.cz, network@granosalis.cz, granosalis@granosalis.cz, magazin@granosalis.cz, redakce@granosalis.cz
Webmastering a údržbu systému zajišťuje firma ALLTECH, webmaster webmaster@granosalis.cz
Page Generation: 0.10 Seconds