Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 

Vítejte na Notabene - Hydepark baptistů
Hledej
 
Je a Vojtěch   Vytvoření registrace
Článků < 7 dní: 0, článků celkem: 5346, komentáře < 7 dní: 0, komentářů celkem: 5008, adminů: 23, uživatelů: 2921
Orientační tabule
· Vstupní brána
· Cestičky
· Zákoutí
· Základy
· Kořeny
· Počteníčko
· Lavičky
· Kompost
· Altánek
· Pozvat do parku
· Parkové úpravy
· Máš slovo
· Cvrkot
· Na výsluní
 

Petr Chelčický

Martin Luther King

Povzbuzení


Přihlásit se
Přezdívka

Heslo

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Například posílání komentářu pod jménem, nastavení komentářů, manažer témat atd.

Hudba
Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Publikace

Počítadlo
Zaznamenali jsme

8 701 126

přístupů od leden 2004


Kdo je Online
Právě je 38 návštěvník(ů) a 0 uživatel(ů) online.

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Fundamentalisti
Na jedné výplatní listině - Philippian Fellowship

Misionáři, dealeři, donátoři a kongregacionalismus

fundamentální vs. fundamentalistický

Jak se dívat na křesťanský fundamentalismus?

Evangelikalismus jako globální náboženský fenomén II.

Baptismus mezi evangelikalismem, liberalismem a fundamentalismem

Americký evangelikalismus a fundamentalismus

Radikalismus a fundamentalismus


Kořeny
Kdo jsou baptisté?
Zřízení BJB 1930

Zásady BJB z r. 1929

VZNIK A ZÁSADY 1929
Vyznání víry z r. 1886
Apoštolské vyznání víry

Kořeny baptistického hnutí


Okno
www stránky evropských a světových baptistů

Základy

Základní dokumenty BJB v ČR


Zřízeni BJB z roku 1930

Zřízení

Bratrské Jednoty Baptistů

(Chelčického)

v ČSR.

1930

 

Zřízení Bratrské Jednoty Baptistů

(Chelčického) v ČSR.

 

I.    V š e o b e c n á    z á s a d n í    u s t a n o v e n í .

I. Kor. 14,40. 16,14. Kol. 3,17.

 

§ 1. Baptisté v Československu jsou si vědomi svého poslání v národě Husově. Chtí býti solí v jeho životě a svérázným způsobem přispívati k jeho náboženskému a mravnímu vývoji, pracujíce o duchovní obrození občanů, mravní očistu jednotlivců, rodin, obcí a činorodou bratrskou lásku plynoucí z vědomí synovského poměru člověka k Bohu. Své učení odvozují přímo z Nového zákona a navazují na čsl. radikálně reformační pojetí náboženství českých duchovních geniů, jako byl Mistr Jan Hus, Petr Chelčický a učení staré Jednoty bratrské. Tyto výrazné prvky doplňují vědomě zásadním učením baptismu, který - jak se domnívají - domyslil zásady a důsledky evropských reformací, zdůrazniv požadavek naprosté osobní svobody v poměru a jednání k Bohu.

Za zdroj svého učení uznávají baptisté učení Ježíše Krista, obsažené v Novém zákoně. Jejich kredem jest život v Kristu Ježíši.

_____________________

 

 

II. S b o r y

 

§ 2. Baptisté tvoří sbory, t.j. náboženské obce. K zdárnějšímu plnění společných úkolů jednotlivé sbory se sdružují v župy a Jednotu, jež nese jméno "Bratrská Jednota Baptistů (Chelčického)".

Každý sbor spravuje své vnitřní i vnější záležitosti sám, je samosprávný. Zeměpisný okruh jeho se určuje v dohodě se sousedními sbory.

 

§ 3. Utvoření sboru. Jakmile v místě nebo kraji je tolik baptistů, že by mohli vydržovati kazatele, udržeti modlitebnu a dostatečně pečovati o duchovní ošetřování svých členů a mládeže, mohou utvořiti samostatný sbor v dohodě s mateřským sborem, župou, po případě s Jednotou.

1. Kor. 1,2; 4,17. Sk. 5,14; 11,26. Ef. 1,22; 5,23.24.

 

§ 4. Členství. Členem sboru se stává, kdo na vlastní žádost jako znovuzrozený do sboru byl přijat a na základě vyznání své víry novozákonním křtem byl pokřtěn. Členové jiných baptistických sbor ů přijímají se na základě členského listu.

Mar. 1,14. Sk. 8,12. Jan 3,5. Sk. 2,38. Mar. 10,13-16.

 

§ 5. Práva a povinnosti členů jsou: Členové mají právo a povinnost bráti účast na všech shromážděních a podnicích sboru, účastniti se Večeře Páně a sborových schůzí, věrně sloužiti Bohu a lidem ve sboru i mimo sbor a žíti příkladný život. Dále mají právo spolurozhodovati o sborových záležitostech a právo voliti a volenu býti za funkcionáře.

 

§ 6. Ztráta členství. Členem býti přestává: a) kdo zemře, b) oznámí svůj výstup, c) odchází s členským listem do jiného sboru, d) byl vyloučen. Ztrátou členství pozbývá nároku na náhradu příspěvků a služeb, které jako člen dal a konal.

 

§ 7. Sbory, župy i Jednota používají svého vlastního razítka, které nese označení církve, sídla sboru, župy nebo Jednoty a sice:

a) Sbor Bratrské Jednoty čsl. Baptistů (Chelčického) v . . . . . . . .

b) Župa Bratrské Jednoty čsl. Baptistů  (Chelč.) v Čechách, (na Moravě).

c) Bratrská Jednota Baptistů  (Chelčického) v ČSR.

 

§ 8. Úřední řeč Jednoty jest česká a slovenská.

 

§ 9. Sbor, jako demokratická a samosprávná jednotka vyřizuje své záležitosti ve výborových a sborových schůzích.

Mat. 18,17. Sk. 2,41-42. II. Kor. 2,23-34. Mal. 18,20. Fil. 1,27.

 

§ 10. Nejvyšším sborovým orgánem je sborová schůze. Rozhodovati, hlasovati, voliti a volenu býti, mají právo toliko členové od 18 let, kteří byli již nejméně 2 roky ve sboru. Schůzi řídí správce sboru nebo jeho zástupce. Protokol vede zapisovatel. Sborové schůze se konají podle potřeby, nejméně šestkrát za rok.

 

§ 11. Do kompetence sboru spadá rozhodovati: a) o volbě kazatele nebo starších, diakonů a funkcionářů; b) o volbě delegátů na konferenci a jinam; c) o sborové činnosti; d) o sborovém majetku, e) o dělení nebo rozpuštění sboru. Rozhoduje nejméně 2/3 většina přítomných, kteří representují alespoň 2/3 sboru.

 

§ 12. Každoročně v lednu neb v únoru koná se výroční sborová schůze. Pravidelná činnost schůze sborové rozšiřuje se tu tím, že sbor přijímá zprávu staršovstva (sborového výboru) o činnosti sboru a výboru za uplynulý rok, koná volby a činí rozpočet vydání na příští rok.

 

§ 13. Staršovstvo (sborový výbor) representuje sbor a provádí jeho usnesení. Sestává: a) ze správce sboru, b) z diakonů, c) z členů, sborovou schůzí zvolených, kterých má sbor k činnosti zapotřebí. Počet členů výboru, jejich funkce, trvání jejich úřadu a volební řád upravuje sbor.

 

§ 14. Povinnosti a práva staršovstva (sborového výboru) jsou: a) dbáti o stálý vzrůst křesťanského života ve sboru; b) zastupovati sbor uvnitř i navenek; c) prováděti usnášení sboru; d) spravovati majetek sboru; e) připravovati program sborových schůzí; f) starati se o chudé, sirotky, vdovy, nemocné a zanedbané.

 

§ 15. Schůzím staršovstva předsedá správce sboru nebo staršovstvem jeho zvolený zástupce. Staršovstvo je schopno usnášení za přítomnosti nadpolovičního po čtu člen ů staršovstva. O schůzích vede zapisovatel protokol.

 

§ 16. Ode všech člen ů staršovstva se bezpodmínečně vyžaduje celé obrácení k Bohu, bezúhonný a příkladný život, který musí odpovídati požadavkům Nového zákona vůbec, obsaženým zvláště v epištolách sv. Pavla k Timoteovi a tolik inteligence, aby s úspěchem zastávali svůj úřad ve sboru.

II. Tim. 4,5. Sk. 20,28. I. Petr. 5,5-7. I Tim. 3,1-7. Ef. 4,11-13. I Tim. 4,12-16.

 

§ 17. Staršovstvo bdí nad činností pracovních odborů, které si sbor utvořil, jako je Nedělní škola, Sdružení mládeže, odbor hospodářský, sociální, literární, propagační (evangelisační) a ženský kroužek.

 

§ 18. Prostředky ku krytí výloh sbor získává: a) z dobrovolných příspěvků členstva; b) z darů, podpor a odkazů přátel; c) z výtěžků různého sborového podnikání.

 

§ 19. Hospodářství a finanční záležitosti spravuje si sbor podle vlastního plánu. Staršovstvo (sborový výbor) spravuje, zajišťuje a je zodpovědno za majetek sboru. Sbor nakládá volně se svým majetkem.

 

§ 20. Rozejde-li se sbor, připadá jeho jmění Bratrské Jednotě Baptistů v ČSR. Změní-li sbor svůj charakter a byl-li majetek sboru získán samostatným přičiněním dotyčného sboru, rozhoduje tento sbor samostatně o svém majetku. Avšak dary a půjčky a jiné finanční prostředky od Jednoty aneb prostřednictvím Jednoty ze zahraničí získané musí takový sbor ihned při odloučení od Jednoty Jednotě vrátiti.

____________________________________

 

 

III. Ž u p y

 

§ 21. Sbory se sdružují v župy a to: českou, moravskou, slovenskou a podkarpatskou za účelem snažší misijní a zájmové spolupráce. Zástupci župy se scházejí podle potřeby a dohodnutí, avšak alespoň dvakrát ročně.

 

§ 22. Na župní konferenci si volí župy svá předsednictva sestávající z předsedy, místopředsedy, jednatele, pokladníka a dvou členů dalších. Podle možnosti každý sbor je zastoupen v předsednictvu alespoň jedním údem.

 

§ 23. Hlavní úkoly župní jsou: a) Pěstovati bratrské společenství mezi jednotlivými sbory župy; b) konati společnou evangelizaci, výchovné přednášky a p.; c) připravovati ev. návrhy a jiné záležitosti pro konferenci Jednoty za vlastní župu, podporovati slabé sbory a pod.

 

§ 24. Župa spravuje a nakládá volně se svým majetkem, za nějž je zodpovědna členstvu.

_____________________________________________

 

 

IV.   J e d n o t a

 

§ 25. Jméno Jednoty zní: "Bratrská Jednota Baptistů (Chelčického) v ČSR".

 

§ 26. Zvláštní úkoly Jednoty jsou: Rozšiřování biblických pravd tiskem; b) výchova mladých mužů a žen k úřadu kazatelskému; c) povšechná péče o domácí i zahraniční misii; d) péče o Nedělní školy a Sdružení mládeže; e) utvrzení bratrských styků různých sborů; f) péče o sestárlé a invalidní misijní pracovníky; g) podpora slabých sbor ů; h) statistika Jednoty; i) representace před úřady a styk s jinými náboženskými společnostmi. Sbory, které neplatí příspěvků, pozbývají hlasovacího práva.

 

§ 27. Konference Jednoty jest nejvyšším orgánem Jednoty, schází se každoročně v sídle některého sboru na jeho pozvání.

 

§ 28. Konference sestává: a) z delegát ů, kteří byli řádně zvoleni ve schůzi sborové, (na 25 člen ů připadá 1 delegát); b) z delegáta za učitelský sbor kazatelské školy; c) ze zástupce Svazu mládeže; d) ze zástupců Ženských kroužků; e) z takových člen ů a skupin, kterým konference propůjčí právo ú časti a právo hlasovací.

 

§ 29. Konference Jednoty má hlavně tyto úkoly: a) přezkoumává oprávněnost delegátů ve schůzích; b) projednává společené hospodářské a misijní záležitosti Jednoty; c) povoluje vydání k plnění úkolů Jednoty; d) opatřuje prostředky k tomu cíli, navrhujíc a schvalujíc příspěvky sborů na účely Jednoty; e) volí členy výboru a bdí nad jejich činností; f) v dohodnutí se župami rozhoduje o pomoci slabým sborům; g) přijímá a vylučuje sbory; h) uděluje absolutorium funkcionářům.

 

§ 30. Konferenci svolává předseda se sekretářem Jednoty. Předseda zahajuje konferenci. Tato si volí v prvním zasedání předsedu, dva náhradníky a dva zapisovatele.

 

§ 31. Konference si určuje sama program a po řad jednání.

 

§ 32. Usnesení konference jsou platná: a) byla-li konference řádně svolána, b) jsou-li přítomny 2/3 delegátů, c) souhlasí-li 2/3 většina s návrhem. Usnesení se otisknou péčí předsedy v orgánu Jednoty.

 

§ 33. Konference volí na mezidobí konferenční 12 ti členný výbor, který Jednotu representuje, provádí konferenční usnesení a řídí činnost Jednoty. Výbor Jednoty pozůstává z předsedy, dvou místopředsedů, sekretáře, pokladníka, účetního, zástupců žup a podle možností ze zástupců ústavů Jednoty, jako jsou: Bratská Jednota (nakladatelský spolek), sirotčince a p., zástupce semináře čsl. baptistů, bibliotekáře. K revisi účtů se volí 2 revisoři.

 

§ 34. Práva a povinnosti předsedy. a) Předseda svolává spolu se sekretářem konferenci Jednoty; b) předsedá schůzím výboru Jednoty; c) zastupuje se sekretářem Jednotu před úřady; d) připravuje spolu s výborem program a návrhy pro konferenci Jednoty; e) provádí se sekretářem usnesení konference a výboru Jednoty; f) kontroluje pokladnu a bibliotekáře; g) podpisuje výplaty z rozpočtu Jednoty. Předseda je volen podle možnosti pokaždé z jiné župy.

 

§ 35. V čas potřeby zastupuje místopředseda předsedu. V případě nemožnosti nebo úmrtí zaujímá místopředseda místo předsedy.

 

§ 36. Sekretář vyřizuje běžnou korespondenci, udržuje spojení se zahraničím, spolupodpisuje výplaty, je pomocníkem předsedovým a podává zprávy ve výboru. Protokoly schůzí zapisuje písař Jednoty.

 

§ 37. Pokladník připravuje s výborem rozpočet, spravuje pokladnu Jednoty, vyplácí peněžní závazky Jednoty, kterými jest pověřen. Jest povinen každého času na požádání dáti zprávu pokladní. Ú četní vede účty Jednoty.

 

§ 38. Revisoři přezkoumávají účty pokladníkovy a účetního.

 

§ 39. Bibliotekář má péči o knihovnu a archiv Jednoty.

 

§ 40. Schůze výboru se konají nejméně 3 do roka. Svolává je předseda se sekretářem. Schůze jsou schopny usnášení za přítomnosti nejméně 2/3 člen ů. Zprávy o jednání se otiskují v orgánu Jednoty.

 

§ 41. Činnost výboru se povšechně projevuje: a) hájí zájmy Jednoty ve státě, navenek; b) řídí a inspiruje práci misijní; c) řídí sociální a dobročinné ústavy Jednoty; d) zodpovídá za školy misijní i rozhoduje o sborových kolektách pro ú čely Jednoty; e) prozatímně rozhoduje o přijímání sborů do Jednoty.

 

§ 42. Spory mezi členy a sborem vyřizuje pětičlenný disciplinární výbor sboru, spory mezi členy a župou, mezi sbory a župou vyřizuje disciplinární výbor župní, v němž je zastoupen každý sbor župy jedním členem. Spory mezi členy Jednoty a mezi jednotlivci a Jednotou vyřizuje pětičlenný výbor, volený losem ze schopných členů celé Jednoty, v němž smí zasedat z téhož sboru pouze jeden člen a musí býti zastoupeny všechny župy.

I. Kor. 6,4-5.

_____________________________________________________

 

 

 

Toto z řízení bylo jednomyslně schváleno delegáty

výroční konference v Jelšavě dne 25. srpna 1930

a je tedy závazné pro všechny sbory.

Copyright © by Notabene - Hydepark baptistů All Right Reserved.

Published on: 2007-03-16 (6639 čtenářů)

[ Zpět ]

Vedoucí Grano Salis Network - Tomas
E-mail: notabene@granosalis.cz, network@granosalis.cz, granosalis@granosalis.cz, magazin@granosalis.cz, redakce@granosalis.cz
Webmastering a údržbu systému zajišťuje firma ALLTECH, webmaster webmaster@granosalis.cz
Page Generation: 0.09 Seconds