Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 

Vítejte na Notabene - Hydepark baptistů
Hledej
 
Je a Anežka   Vytvoření registrace
Článků < 7 dní: 0, článků celkem: 5346, komentáře < 7 dní: 1, komentářů celkem: 5001, adminů: 23, uživatelů: 2912
Orientační tabule
· Vstupní brána
· Cestičky
· Zákoutí
· Základy
· Kořeny
· Počteníčko
· Lavičky
· Kompost
· Altánek
· Pozvat do parku
· Parkové úpravy
· Máš slovo
· Cvrkot
· Na výsluní
 

Petr Chelčický

Martin Luther King

Povzbuzení


Přihlásit se
Přezdívka

Heslo

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Například posílání komentářu pod jménem, nastavení komentářů, manažer témat atd.

Hudba
Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Publikace

Počítadlo
Zaznamenali jsme

8 678 229

přístupů od leden 2004


Kdo je Online
Právě je 43 návštěvník(ů) a 0 uživatel(ů) online.

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Fundamentalisti
Na jedné výplatní listině - Philippian Fellowship

Misionáři, dealeři, donátoři a kongregacionalismus

fundamentální vs. fundamentalistický

Jak se dívat na křesťanský fundamentalismus?

Evangelikalismus jako globální náboženský fenomén II.

Baptismus mezi evangelikalismem, liberalismem a fundamentalismem

Americký evangelikalismus a fundamentalismus

Radikalismus a fundamentalismus


Kořeny
Kdo jsou baptisté?
Zřízení BJB 1930

Zásady BJB z r. 1929

VZNIK A ZÁSADY 1929
Vyznání víry z r. 1886
Apoštolské vyznání víry

Kořeny baptistického hnutí


Okno
www stránky evropských a světových baptistů

Základy

Základní dokumenty BJB v ČR


Události: Statutární orgán BJB musí zamezit privatizaci kroměřížské modlitebny
Posted on Sobota, 23. únor 2019 @ 14:05:52 CET Vložil: Mainstream

Principy poslal Nepřihlášený

Výkonný výbor BJB jako statutární orgán Bratrské jednoty baptistů musí neprodleně zamezit převodu kroměřížské modlitebny z důvodu protiprávnosti celého procesu.

Statutární orgán BJB musí s okamžitě odvolat (požádat Ministerstvo kultury o příslušnou změnu v rejstříku církví) statutární zástupce Sboru BJB v Kroměříži z důvodu totálního porušení řádů BJB, zvláště pak Základního řádu sboru BJB.

Statutární zástupci Sboru BJB v Kroměříži zavedli sborový řád, který je v naprostém rozporu se Základním řádem sboru BJB. Tím, že se starší sboru stali neodvolatelnými, de facto zprivatizovali svůj sbor, a nyní převádí sborový majetek do spolku, jehož jsou sami statutárními zástupci. Tím dochází k vytunelování majetku Sboru BJB v Kroměříži do soukromých rukou.

ŘÁD SBORU BJB V KROMĚŘÍŽI


PREAMBULE

Členové sboru BJB Kroměříž přijímají následující články jako rozšířený dodatek a upřesnění sborového řádu BJB ČR. Jeho účelem je zajistit, aby činnost sboru byla vymezena podrobněji a řízena řádným a biblickým způsobem.

BIBLICKÝ ZÁKLAD

Sbor BJB v Kroměříži je společenstvím znovuzrozených křesťanů, kteří byli Duchem svátým přivedeni a spojeni v jeden místní sbor Církve Kristovy ke společnému naplňování poslání, které jim Pán církve dal. Vzhledem k tomu, že věroučným základem a závaznou normou života jsou pro tento sbor Písma Starého a Nového zákona (viz Vyznání víry), nelze pominout, že Bůh, který je Spasitelem a Pánem všech, je též Bohem řádu a pokoje (1K 14,33). Apoštol Pavel vyzdvihoval význam řádu v církvi a vyzýval k napomínání všech těch, kteří jej narušují (1K 14,40; 1Te 5,14). I my chceme být věrni zásadám Písma a zůstat společenstvím radostně poslušným svého Pána a Spasitele Ježíše Krista.

ČLÁNEK I – ZŘÍZENÍ

BJB Kroměříž je sborem křesťanů, jejichž víra a přesvědčení se plně zakládá na učení Bible, je nezávislý v rozhodování o vlastních záležitostech a uplatňuje plnou kontrolu nad veškerým svým majetkem.

Sbor je také součástí BJB ČR - o vztahu BJB a sboru BJB viz další dokumenty BJB ČR.

ČLÁNEK II – ÚČEL

Tento sbor je zřízený výlučně za účelem naplňování křesťanských cílů, jež zahrnují vzdělávání křesťanů skrze vyučování Písma svátého, uctívání, obecenství a hlásání Božího spasitelného plánu prostřednictvím evangelia po celém světě. Naše poslání je shrnuto následujícími slovy: „Ježíš přistoupil a promluvil k nim: Byla mi dána veškerá pravomoc na nebi i na zemi. Jděte tedy a učiňte mými učedníky všechny národy, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku (Matouš 28,18-20).

Svátosti

Věříme, že církev dostala příkaz vykonávat dvě svátosti (pravidelné obřady): křest vodou a večeři Páně. (Skutky 2,38-42)

Křest vodou je svědectvím člověka o své víře v Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele. Křest věřícího je vnějším, symbolickým svědectvím odrážejícím vnitřní skutečnost spasení. Křest vodou je projevem poslušnosti Kristovu příkazu, podle nějž by měli být pokřtěni všichni věřící. Tato svátost symbolizuje očištění duše od hříchu díky Kristově krvi. Věříme, že ponoření věřícího do vody představuje nejjasnější obraz našeho sjednocení s Kristem, a proto praktikujeme tento způsob křtu. (Matouš 28,19-20)

Věříme, že večeře Páně je připomínkou a zvěstováním Ježíšovy smrti dokud On nepřijde. Večeři Páně by mělo předcházet důkladné sebezkoumání. Věříme, že chléb a víno reprezentují tělo a krev Ježíše Krista. (1. Korintským 11,23-32)

Věříme, že křest ani účast na večeři Páně nepředstavují žádnou zásluhu, jež by člověku pomohla získat věčný život.

Manželství

Věříme, že manželství má uzavírat jeden muž a jedna žena. Bůh ustanovil tuto instituci, aby si manželé mohli vzájemně pomáhat a společně duchovně růst, aby zabránil nemorálnostem a zajistil růst lidské populace. Jakýkoliv sexuální vztah mimo manželství je nemorální. Písmo učí, že křesťané mají uzavírat manželství pouze s věřícími lidmi. Křesťanské manželství je obrazem vztahu Krista a Církve. (Genesis 1,28; 2,18.24; Malachiáš 2,14-16; Matouš 5,27-28; 19,5-6; Římanům 1,18-32; 1. Korintským 7,2.9.39; Efezským 5,21-32)

Věříme také, že, proto aby manželé mohli duchovně růst a být obrazem vztahu Krista a církve, je nezbytné, aby si věřící bral věřícího. Vnímáme to jako jasné učení Písma.

Pokud tedy kterýkoliv člen, sboru BJB v Kroměříži, vstoupí do manželství s nevěřícím partnerem, bude s ním zahájen proces kázně a bude vyžadováno veřejné pokání. Proces kázně bude uplatněn už ve chvíli známosti ("chození") s nevěřícím partnerem.

ČLÁNEK III - VEDENÍ SBORU

Hlavou církve je Ježíš Kristus, který' svou církev vede skrze své Slovo a svého Ducha. Duch vede církev skrze dary, kterými Boží lid vybavuje k různým druhům služby a úřadům. Vedení skrze Slovo znamená, že se vedoucí sboru musí řídit a následovat jak konkrétní pokyny zjevené v Novém zákoně tak i obecné principy Písma. (1. Korintským 12,27-28; Efezským 1,22; Koloským 1,13)

Podle Nového zákona by ve vedení sboru měla stát skupina starších. Starší svou autoritu uplatňují jako pastýři, podléhající Kristu, a podřizují se Božímu slovu jako služebníci Božího lidu. Členové sboru by proto měli přijímat rozhodnutí vedoucích (pokud byla vynesena v souladu s Božím slovem) s úctou, podřízeností a radostí. Nový zákon dále učí, že po boku starších jsou povoláni diákoni, aby se podíleli na různých službách v rámci sboru. (Skutky 6,1-6; 20,28; Filipským 1,1; 1. Tesalonickým 5,12-13; 1. Timoteovi 3:1-13; 5,17; Židům 13,17; 1. Petrova 5,1-3)

ČLÁNEK IV – STARŠÍ

Požadavky kladené na starší

Všichni členové staršovstva musí být aktivními členy sboru a jejich život musí odpovídat vlastnostem popsaným v 1. Timoteovi 3,1-7 a v Titovi 1,6-9. Starší tedy musí být:
1. Bezúhonný jako Boží správce, kterému není co vytknout.
2. Muž jedné ženy.
3. Střídmý, střízlivý, rozvážný, rozšafný.
4. Řádný, úctyhodný, slušný.
5. Pohostinný.
6. Způsobilý učit, schopný napomínat věřící a vyvracet falešné učení.
7. Ne pijan.
8. Ne rváč, ne svárlivý, ne bojovný, ne hněvivý.
9. Mírný, trpělivý, vstřícný, laskavý.
10. Ne hrabivý, ne chamtivý, ne ovládaný láskou k penězům.
11. Má dobře vést svou rodinu, jeho děti by měly být poslušné, počestné a věrné, jimž se nedá vytknout prostopášnost nebo nepoddajnost.
12. Ne teprve nedávno obrácený.
13. Člověk, který má dobré svědectví od těch, kdo stojí mimo.
14. Ne samolibý.
15. Člověk milující dobré lidi a dobré věci.
16. Citlivý, spravedlivý, svátý, zbožný, oddaný, sebeovládající se.

Autorita

Ježíš Kristus, který ustanovil vedení své Církve, dal některým mužům své dary k tomu, aby byli schopni vést a pást svěřené stádo a tak naplnit úřad staršího. K popisu tohoto úřadu se v Bibli používají výrazy starší, biskup a pastýř nebo kazatel-učitel. Autorita starších vést zahrnuje (mimo jiné) právo:

1. Dohlížet, vést a střežit učení sboru před falešnými naukami. To zahrnuje obecný dohled nad pravidelnými i speciálními shromážděními sboru a službami v rámci sboru. (Skutky 20,29-31; 1. Timoteovi 6,20; 2. Timoteovi 1,12-14)

2. Dohlížet, duchovně vést a starat se o členy sboru a jeho zaměstnance. To zahrnuje výběr i případné odvolání kazatele/pastora, pracovníků i zaměstnanců sboru. Dále to zahrnuje právo 
určovat jejich povinnosti, podmínky vykonávání jejich úřadu a výši platu. Starší dále stanovují znění Zásad života sboru. Kromě toho bude vždy zástupce starších z titulu své funkce členem všech výborů a komisí. (1. Timoteovi 3,5; 5,17; 1. Petrova 5,1-3)

3. Dohlížet na finanční záležitosti sboru, řídit a spravovat aktivity a záležitosti sboru. To zahrnuje dohled nad výdaji z fondu a majetku sboru nutných k naplnění účelu služby sboru. Dále to zahrnuje stanovení pravidel a směrnic pro nakládání s finančními prostředky, která budou v souladu s Písmem a řádem sboru BJB Kroměříž, podle jejich nejlepšího mínění. (1. Timoteovi 3,5; 5,17; 1. Petrova 5,1-3)

Poznámka: Výše uvedené činnosti nemusí (neměl by) vykonávat starší sám. Účelem bodu 3 je sdělit že starší musí mít o těchto věcech přehled a v případě že je sám nevykonává, mají starší povinnost o nich rozhodovat.

Povinnosti

Starší by měli usilovat především o dobrý duchovní stav svěřeného stáda. Jejich povinností je duchovně vést sbor obzvláště v následujících oblastech:
1. Učit a napomínat členy sboru skrze kázání, osobní vyučování a učednictví. (1. Timoteovi 3.2:
2. Timoteovi 2,2; Titovi 1,9; Efezským 4,11-13)
2. Starat se (vést, řídit) o Boží Církev a být dobrými vůdci. (1. Timoteovi 3,5; 5,17; Židům 13,17)
3. Být dobrým příkladem pro sbor a vést jeho členy k životu, který bude dělat Bohu čest. Takový život se projevuje mimo jiné službou lidem, kteří patří do těla Kristova a jsou nemocní nebo trpí. (Efezským 4,1-3; Židům 13,7; 1. Petrova 5,3; Jakub 1,27; 5,14-15)
4. Mají chránit stádo především tím, že budou vyvracet chyby v učení. (1 Peter 5:2; Acts 20:28; 1 Timothy 3:5; Acts 20:29-31; Titus 1:9, 11)
5. Modlit se za svěřené stádo a službu sboru. (Skutky 6,4; 13,3; 14,23)

Navrhování a výběr starších

Staršovstvo musí mít minimálně dva a maximálně sto členů. Návrhy ke členství do staršovstva přijímá staršovstvo od všech členů sborů. Muž, který touží po tomto úřadu, může navrhnout sám sebe. Starší se sejdou a projednají předložené návrhy a posoudí navrhované kandidáty na základě biblických požadavků. Staršovstvo vybere potencionální kandidáty a nejméně měsíc před stvrzovací bohoslužbou veřejně oznámí jejich jména. Během následujícího měsíce mohou členové sboru předkládat starším své námitky nebo připomínky týkající se kandidátů. Po zvážení jejich připomínek budou schválení kandidáti uvedeni do služby na plánované stvrzovací bohoslužbě. (Skutky 14,23; Titovi 1,5)

Návrhy kandidátů do staršovstva a doplňování jeho počtu se děje neustále bez ohledu na funkční období staršovstva.

Kazatel je členem staršovstva a je oddělený především pro službu kázáním a vyučováním. Kazatel se vykazuje staršovstvu (Efezským 4,11; 1. Timoteovi 5,17).

Trvání

Starší jsou jmenováni do své služby na dobu neurčitou. Vzhledem k různým okolnostem může nastat situace, kdy starší potřebuje dočasně uvolnit (sabatikal) z aktivní služby, jež se pojí k jeho úřadu. Služba staršího trvá neomezeně dlouhou dobu, pokud na svůj úřad nerezignuje nebo z něj není odvolán (viz níž).

Odvolání starších

Starší může být ze svého úřadu odvolán během kteréhokoliv pravidelného nebo speciálního setkání staršovstva, pokud ho jeho tělesný či duševní stav činí nezpůsobilým, nebo jeho duchovní život neodpovídá výše uvedeným podmínkám. K odvolání může dojít až po důkladném prozkoumání a ověření důkazů (Matouš 18,15-18 a 1. Timoteova 5,19-21). Je-li starší odvolán kvůli svému hříchu, ale odmítne činit pokání, mělo by dojít k uplatnění sborové kázně.

Setkání staršovstva

Staršovstvo se setkává pravidelně každý měsíc. Staršovstvo je usnášeníschopné, pokud se sejde nejméně dvě třetiny z nich. Speciální setkání staršovstva může kdykoliv svolat kterýkoliv ze starších. Písemné nebo ústní oznámení o speciálním setkání staršovstva musí být doručeno minimálně 24 hodin před konáním setkání. Za usnesení staršovstva se považuje 100% shoda všech přítomných starších. Pouze pokud se jedná o jednom ze starších (kázeň, hřích, vyloučení) není souhlas kázněného staršího zapotřebí. Bez 100% shody nebude učiněno žádné rozhodnutí.

ČLÁNEK V – DIAKONI

Požadavky

Diákoni musí být aktivními členy sboru a splňovat požadavky popsané v 1. Timoteovi 3,8-13. Diákoni musí být:
1. Čestní.
2. Ne neupřímní.
3. Ne oddaní mnohému pití vína.
4. Ne hanebně ziskuchtiví.
5. Mají mít tajemství víry v čistém svědomí.
6. Zkoumáni a schváleni bez výtky.
7. Mužem jedné ženy.
8. Dobře vést své děti a vlastní domácnost. 

Ze samotné definice slova jsou diákoni služebníky, kteří se starají o obecné potřeby sboru a umožňují členům staršovstva věnovat se duchovnímu vedení sboru. Diákoni vykonávají své povinnosti pod dohledem a autoritou starších. Jejich další povinnosti budou blíže stanoveny a připojeny.

Navrhování a výběr diákonů
v
Diákoni jsou navrhováni a vybíráni stejným způsobem jako starší; viz popis v Článku IV. (Skutky 6,1-4)

Trvaní

Diákoni jsou jmenováni do své služby na dobu neurčitou. Vzhledem k různým okolnostem může nastat situace, kdy diákon potřebuje dočasně uvolnit (sabatikal) z aktivní služby, jež se pojí kjeho úřadu. Služba diákona trvá neomezeně dlouhou dobu, pokud na svůj úřad nerezignuje nebo z něj není odvolán (viz níž).

Odvolání diákona

Diákon může být ze svého úřadu odvolán během kteréhokoliv pravidelného nebo speciálního setkání staršovstva, pokud ho jeho tělesný či duševní stav činí nezpůsobilým, nebo jeho duchovní život neodpovídá výše uvedeným podmínkám. K odvolání může dojít až po důkladném prozkoumání a ověření důkazů, v souladu s Matoušem 18,15-18. Je-li diákon odvolán kvůli svému hříchu, ale odmítne činit pokání, mělo by dojít k uplatnění sborové kázně.

ČLÁNEK VI - ČLENSTVÍ VE SBORU

Požadavky

O členství se může ucházet každý, kdo přijal Ježíše Krista jako svého osobního Spasitele, ve křtu ho vyznal a touží vést důsledný a poslušný křesťanský život. Členství ve sboru není vyhrazeno lidem žádné konkrétní rasy, barvy kůže nebo národnosti, ale těm, kdo věrohodně vyznali svou víru v Ježíše Krista jako Pána a Spasitele.

S těmi, kdo projevili touhu připojit se ke sboru BJB Kroměříž, se osobně setká jeden ze starších. Počet setkání určuje starší podle uvážení potřeb každého zájemce o členství. Každý zájemce o členství musí staršímu předložit své vyznání víry a prohlášení o křtu, pokud nebyl pokřtěn v BJB Kroměříž. Dále musí vyjádřit plný souhlas s vyznáním víry sboru BJB Kroměříž a souhlas s dodržováním tohoto řádu.

Žádost o členství bude zamítnuta, pokud staršovstvo dojde k závěru, že uchazeč o členství nevyznává Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele, nebo se v jeho jednání neprojevuje zbožný životní styl. Dané rozhodnutí staršovstva je konečné a nelze se proti němu jakkoliv odvolat. To ovšem nevylučuje podání nové žádosti o přijetí za člena.

Přijetí za člena

Pokud staršovstvo schválilo žádost uchazeče o přijetí za člena, bude nový člen představen sboru na nejbližší bohoslužbě nebo sborovém setkání se staršími Starší přečte členský slib a zástupce sboru si s novým členem podá ruku na znamení přijetí do obecenství. Tímto nový člen získává všechna práva a výsady vyplývající ze členství ve sboru. Celý sbor je vždy informován o probíhajícím procesu přijímání dané osoby za člena, aby se mohl případně k jeho členství vyjádřit.

Povinnosti členu

Členové sboru by měli uplatňovat své duchovní dary pro společný prospěch celého sboru a k šíření evangelia a podrobovat se láskyplnému vedení starších. Členové sboru by se dále měli snažit naplňovat biblická přikázání o vzájemném soužití včetně přikázání zmíněných v Článku X o sborové kázni. Připojením se ke sboru BJB Kroměříž souhlasí jeho členové s dodržováním tohoto řádu. (Římanům 12.6-19; 1. Korintským 12; Židům 13,17)

Shromáždění

Členové sboru se scházejí každý měsíc na Sborových setkáních, kde mohou být projednány jejich záležitosti. Jednou ročně je potom uspořádáno výroční sborové shromáždění. Toto shromáždění svolává staršovstvo. Staršovstvo může dále svolat Speciální sborové shromáždění. Členové sboru se mohou kdykoliv obrátit na některého ze starších se svými záležitostmi, jež by mohly vyžadovat speciální sborové setkání. Oznámení o výročním nebo speciálním shromáždění musí být sděleno všem členům sboru nejméně 10 dní a nejvíce 60 dní před jeho uspořádáním. Oznámení může být součástí sborového oběžníku nebo mít jinou formu zajišťující obeznámení všech členů. Oznámení o Speciálním setkání musí uvádět důvod shromáždění. Shromáždění je usnášení schopné, pokud je přítomna nejméně čtvrtina členů sboru.

Zbavení členství

Pouze staršovstvo může zbavit člena sboru jeho členství a to na základě následujících směrnic:

1. Členství zaniká dopisem potvrzujícím převod členství do jiného sboru schváleného staršími. Na základě žádosti člena ho starší dopisem uvolní ke členství v jiném sboru a svěří ho péči v novém sboru.

2. V případě, že je člen sboru nezvěstný po dobu delší než půl roku ho mohou starší sboru vyškrtnout ze seznamu členů. Do protokolu uvedou záznam o okolnostech, jež vedly k jeho vyškrtnutí.

3. Pokud se člen sboru nezúčastňuje pravidelných sborových shromáždění bez náležitého důvodu, trvale či po delší časové období, může být na základě následujícího postupu zbaven členství: jeden ze starších se s ním osobně setká a láskyplným způsobem se pokusí situaci vyřešit. Pokud nebude tato snaha úspěšná, bude člen písemně obeznámen o setkání starších, na němž se bude jednat o jeho členství. V dopise bude uvedeno datum a čas setkání a člen bude pozván k účasti na tomto setkání. Pokud se bez uspokojivého zdůvodnění nedostaví, vyškrtne ho staršovstvo ze seznamu členů sborů a pošle mu oznámení o dané skutečnosti.

4. Členství zaniká úmrtím. Starší odstraní jméno zesnulé/ho ze seznamu členů.

5. Členové mohou být zbaveni členstvu nebo exkomunikování na základě procesu popsaném v Článku VII.

ČLÁNEK VII - SBOROVÁ KÁZEŇ
1. Sborová kázeň je termín používaný k popisu procesu kárání a duchovní obnovy lidí, kteří se dopouštějí hříchu. Trojím účelem sborové kázně je: Oslavit Boha skrze uchování duchovní čistoty sboru (1. Korintským 5,6), budovat věnci a odrazovat je od hříchu (1. Timoteovi 5,20) a vést duchovní bitvu o člověka, jenž se prohřešil - podporovat ho k návratu k biblickému učení a jednání (Galatským 6,1).

2. Členové sboru, kteří zastávají falešné učení nebo jednají v rozporu s Písmem, budou na základě rozhodnutí starších uvedeni do sborové kázně. Sborová kázeň může na základě Matouše 18,15-18 vyústit až ve vyloučení. Dříve než však dojde k vyloučení, měly by být dodrženy všechny body následujícího procesu:

a. Povinností všech členů sboru, kteří si jsou vědomi, že někdo jiný zastává falešné učení anebo jedná hříšně, je takového člověka v soukromí varovat a napomenout a usilovat o jeho pokání a obnovu.

b. Pokud člověk, který se dopouští hříchu, na toto varování nedbá, přibere k sobě člen sboru jednoho nebo dva svědky a spolu s nimi ho znovu napomene ve snaze dovést jej k pokání a obnově.

c. Pokud člověk, který se dopouští hříchu, nadále napomenutí odmítá, budou s danou situací seznámeni starší. Ti rozhodnou, zda existuje dostatek důkazů, aby bylo možné určit, zda se daný člověk dopustil hříchu a zda v něm pokračuje, zda byl se svým hříchem konfrontován správným způsobem a zda odmítl činit pokání. Pokud ano, pak starší po pečlivém zvážení a modlitbách seznámí se situací celý sbor. Povinností každého člena sboru bude snažit se přivést hřešícího člověka k pokání a nápravě. Pokud se jedná o staršího, bude zbaven své služby staršího (1. Timoteovi 3,1-7; 5,20; Titovi 1,5-9).

d. Pokud není hřešící člověk ochoten dbát varování starších a sboru, bude veřejně vyloučen ze sboru a nadále k němu sbor bude přistupovat jako k nevěřícímu člověku.

3. Tento proces bude probíhat až do konce i v případě, že daný člověk opustil sbor, nebo se vyhýbá jeho členům. Všichni členové souhlasí s procesem řešení konfliktů a průběhu sborové kázně popsaným zde a v souvisejících Zásadách života sboru a vzdávají se svého práva na jakékoliv právní kroky proti sboru prostřednictvím občanského soudu či přelíčení. Pokud si daný člověk po svém vyloučení vezme varování k srdci, bude činit pokání a požádá o znovupřijetí, bude veřejně znovu přijat mezi členy sboru. (1. Korintským 6,1-8)

4. Kázeň může mít následující podoby: výstraha, napomenutí, zproštění úřadu, výpověď (v případě zaměstnanců či zástupců sboru) a exkomunikace.

5. Cílem všech kázeňských kroků je vždy náprava daného člověka. V případě, že však k nápravě nedojde, souhlasí členové sboru BJB Kroměříž, že na povahu nebo proces kázeňských kroků, jež starší podniknou, nepodají soudní oznámení.

ČLÁNEK IX - KAZATELÉ (PASTOŘI) SBORU

Kazatele sboru (a případného pomocného asistenta kazatele) vybírá staršovstvo a členové sboru jej potvrdí na výročním nebo speciálním sborovém shromáždění. Kazatel zastává svou službu po neomezeně dlouhé období kromě následujících případů: Starší si vyhrazují právo propustit kazatele po předchozím písemném oznámení o svém záměru, které musí být doručeno nejméně s měsíčním předstihem. Podobně i kazatel musí staršovstvu oznámit svůj záměr rezignovat na svou funkci nejméně měsíc dopředu. Měsíční výpovědní lhůta může být zkrácena na základě vzájemné dohody starších a kazatele.

ČLÁNEK X - ZÁSADY ŽIVOTA SBORU

Veškerá činnost sboru, která není výslovně popsána v tomto řádu, se bude postupně doplňovat na základě potřeb, případně připomínek členů sborů po projednání se staršími a s celým sborem.

ČLÁNEK XI - SOULAD SE ZÁKONEM ČR

V případě, že se tento sborový řád dostane do rozporu se zákonem České republiky nebo se nezabývá záležitostmi požadovanými českým právním řádem, bude se sbor řídit zákony České republiky, s výjimkou situací, kdy by zákony CR byly v rozporu s Biblí (Skutky 5,29 a Římanům 13).

ČLÁNEK XII - DODATKY
Dodatky k tomuto řádu musí být schváleny staršovstvem a projednány se sborem za předpokladu, že navrhované dodatky byly zaslány všem členům sboru a vyvěšeny na viditelném místě minimálně dva týdny před daným setkáním. 

ČLÁNEK XIII - ROZPUŠTĚNÍ SBORU

Pokud nastane situace, kdy bude nezbytné rozpustit sbor BJB Kroměříž, připadá veškerý majetek BJB Kroměříž do vlastnictví VV BJB ČR. Tuto problematiku upravují dokumenty a řády BJB ČR.

Zdroj: Základní řád sboru BJB - příloha č. 3 Ústavy BJB (tedy jde o závazný dokument)

III. Organizační struktura

§ 12 1. Sborové (celosborové) shromáždění

Je nejvyšším orgánem sboru a tvoří je všichni členové sboru (včetně členů misijních stanic sboru a diaspory). Přísluší mu rozhodovat o všech zásadních duchovních a organizačních otázkách sborového života.

Sborová shromáždění svolává podle potřeby sborové staršovstvo oznámením z kazatelny nejméně 7 dní předem s informací o době a místu jejich konání a o programu jednání. V 1. čtvrtletí kalendářního roku musí být svoláno výroční sborové shromáždění. Staršovstvo zpravidla svolává sborové shromáždění též k projednání návrhů pro jednání Sjezdu delegátů a usnesení Sjezdu delegátů. Sborové shromáždění musí být svoláno i tehdy, když o to požádá alespoň třetina členů sboru.

Sborové shromáždění je usnášení schopné při přítomnosti nejméně poloviny všech členů sboru, pokud dále není uvedeno jinak. Ve výjimečných případech může staršovstvo při svolání sborového shromáždění oznámit, že pokud se v určenou hodinu nesejde nejméně polovina všech členů sboru, bude se konat ve stejný den, na stejném místě, s přiměřeným časovým odstupem, náhradní sborové shromáždění, které bude usnášení schopné i za přítomnosti jedné třetiny sboru. O tomto rozhodnutí musí být informováni všichni členové sboru.

Sborové shromáždění rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů, pokud dále není uvedeno jinak nebo si v konkrétních záležitostech nestanoví počet vyšší.

2. Sborové staršovstvo

Je kolektivním vedením sboru, které bylo zvoleno sborovým shromážděním. Sleduje a svými podněty formuje celkovou duchovní orientaci sboru, jeho výchovnou, misijní a pastorační strategii, řeší kázeňské případy, zkoumá všechny žádosti o členství ve sboru a dbá na řádnou přípravu a uvedení kandidátů členství do sboru. Staršovstvo je odpovědné sborovému shromáždění a je povinno respektovat jeho usnesení.

----

§ 21 Volby staršovstva

1. Volební období
Volební období je zpravidla tříleté. O odchylkách rozhoduje sborové shromáždění.

2. Základní podmínky volitelnosti
- splnění podmínek Písma svatého pro představené církve
- zkušenost a osvědčenost v některém druhu sborové práce
- zpravidla nejméně pětileté členství ve sboru BJB

3. Volební komise
Sborové shromáždění zvolí nejméně 1 měsíc před volbami volební komisi. Doporučuje se, aby volební komise byla tříčlenná. Ve volební komisi nemohou být ti, kteří budou kandidovat do staršovstva. O způsobu volby volební komise rozhoduje sborové shromážděni.

4. Příprava kandidátky
Volební komise ve spolupráci s dosavadním staršovstvem, laickými kazateli a diakony připraví návrh kandidátky nového staršovstva tak, aby kandidátka, pokud je to možné, obsahovala alespoň o 50% více kandidátů, než je navrhovaný počet členů staršovstva. Kazatel sboru v činné službě je členem staršovstva z titulu své funkce. Na kandidátce jsou uvedeni pouze ti kandidáti, kteří kandidaturu přijali. Takto sestavená kandidátka se předkládá sborovému shromáždění k doplnění a schválení. Za schválenou se považuje kandidátka, pro kterou hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů. Zveřejnění kandidátky se děje nejméně 14 dnů před volbami.

4. Počet členů staršovstva - celosborové staršovstvo, staršovstva stanic sboru. Počet členů staršovstva určuje sborové shromáždění ve spolupráci s volební komisí. Větší misijní stanice mohou mít svá samostatná staršovstva; Jejich pravomoc stanovuje sborové shromáždění celého sboru. Volí se obdobně jako staršovstvo sboru. Pokud existují staršovstva jak v sídle sboru, tak na stanicích, podle místních podmínek tvoří buď členové nebo zástupci jednotlivých staršovstev celosborové staršovstvo, připadne je nejdříve zvoleno celosborové staršovstvo celým sborem a pak si volí stanice staršovstva misijních stanic.

5. Vlastní volby
Vlastní volby jsou tajné. Každý člen sboru s volebním právem má možnost si vyzvednout volební lístek nejméně týden před volbami a příslušně jej upravit. Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří obdrželi souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů sboru s volebním právem, pokud si sborové shromáždění nestanovilo počet vyšší.

----

VII. Závěrečná ustanovení
1. Tento sborový řád je základní a sbory ho aplikují ve svých sborových podmínkách  přiměřeně na svou situaci. Podle potřeby ho mohou rozšířit tak, aby tím nedošlo k rozporu s Ústavou BJB včetně jejích příloh.
 
Příbuzné odkazy
· Více o Principy
· Novinky od Mainstream


Nejčtenější článka o Principy:
Reakce kazatele Blahoše Fajmona na otevřený dopis kazatele Pavla Coufala


Hodnocení článku
Průměrné skóre: 3.66
Hlasů: 6


Prosím, ohodnoť tento článek:

Výborný
Velmi dobrý
Dobrý
Normální
Špatný


Možnosti

 Vytisknout stránku Vytisknout stránku


Sdílej článek | Podělte se o tento článek s přáteli! Doporučte jej stisknutím tlačítka:

"Statutární orgán BJB musí zamezit privatizaci kroměřížské modlitebny" | Přihlásit/Vytvořit účet | 7 komentáře | Hledat v diskusi
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se


Re: Staturární orgán BJB musí zamezit privatizaci kroměřížské modlitebny (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: martyria v Sobota, 23. únor 2019 @ 14:23:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ó, to jste přepsali celé ručně? Nebo nějaké OCR?

Řešením podle mne by byl článek XIII.
VV měl rozpustit sbor pro zásadní rozpor s ústavou BJB.
Jen netuším, zda to lze učinit zpětně. Snad pomocí žaloby k soudu na určerní neplatnosti příslušných kroků BJB Kroměříž...
Mimo jiné byli v rozporu s ústavou BJB přijímáni a vylučováni členové.
Mimochodem budova už je v katastru převedena.

Re: Re: Staturární orgán BJB musí zamezit privatizaci kroměřížské modlitebny (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Lolik v Neděle, 24. únor 2019 @ 10:21:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Že je budova převedena nic neznamená. Soud může udělat předběžné opatření a dát tam plombu, aby duo z Kroměříže nemohlo s domem volně disponovat. Dnes už to ale jinak, nežli soudní cestou nepůjde. V každém případě, jestliže někdo poruší pravidla, a dojde k nelegálnosti, je nutné to řešit. Třeba i soudní cestou. A pak je zde otázka VV, který se v podstatě chová nelegálně také.


]


Re: Re: Re: Staturární orgán BJB musí zamezit privatizaci kroměřížské modlitebny (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Krytyk v Neděle, 24. únor 2019 @ 22:06:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Scénář vytunelování Jednoty bratrské se opakuje. Jsem zvědavý, kdy do toho praští mladej Poloha s Vovkaničem a zprivatizujou barák na Vinohradech. Vypadá to, že jim VV fandí. Pochybuju, že je velká privatizace v BJB nějak vzruší. Možná na tom mají nějaký interes.


]Re: Statutární orgán BJB musí zamezit privatizaci kroměřížské modlitebny (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: informator v Neděle, 24. únor 2019 @ 15:06:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Řád sboru BJB Kroměříž

Starší jsou jmenováni do své služby na dobu neurčitou. Vzhledem k různým okolnostem může nastat situace, kdy starší potřebuje dočasně uvolnit (sabatikal) z aktivní služby, jež se pojí k jeho úřadu. Služba staršího trvá neomezeně dlouhou dobu, pokud na svůj úřad nerezignuje nebo z něj není odvolán (viz níž).

Starší může být ze svého úřadu odvolán během kteréhokoliv pravidelného nebo speciálního setkání staršovstva, pokud ho jeho tělesný či duševní stav činí nezpůsobilým, nebo jeho duchovní život neodpovídá výše uvedeným podmínkám. K odvolání může dojít až po důkladném prozkoumání a ověření důkazů (Matouš 18,15-18 a 1. Timoteova 5,19-21). Je-li starší odvolán kvůli svému hříchu, ale odmítne činit pokání, mělo by dojít k uplatnění sborové kázně.

Základní řád sboru BJB

§ 21 Volby staršovstva
1. Volební období
Volební období je zpravidla tříleté.

§ 25 Odvolání orgánů sboru
Jednotliví pracovníci nebo celé orgány sboru mohou být odvolány z funkce sborovým shromážděním hlasováním o důvěře za stejných podmínek jako při volbě na příslušné funkce.Re: Re: Statutární orgán BJB musí zamezit privatizaci kroměřížské modlitebny (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Krytyk v Neděle, 24. únor 2019 @ 21:48:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Aby nakonec VV nešel do tepláků. 


]


Re: Re: Re: Statutární orgán BJB musí zamezit privatizaci kroměřížské modlitebny (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Krytyk v Neděle, 24. únor 2019 @ 21:50:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Na druhou stranu by posílili naši vězeňskou duchovní službu na Pankráci. Všechno je k něčemu dobrý.


]Re: Statutární orgán BJB musí zamezit privatizaci kroměřížské modlitebny (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Lolik v Úterý, 26. únor 2019 @ 11:06:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jsem zvědav, jestli se najde někdo, kdo podá trestní oznámení na tenhle tunel. Já na to nemám koule. Měl by to udělat VV. Ale oni si radši budou brát do huby Topolku a za zádama šíbři z Kroměříže zmanipulujou celý sbor a šlohnou pěkný barák.Vedoucí Grano Salis Network - Tomas
E-mail: notabene@granosalis.cz, network@granosalis.cz, granosalis@granosalis.cz, magazin@granosalis.cz, redakce@granosalis.cz
Webmastering a údržbu systému zajišťuje firma ALLTECH, webmaster webmaster@granosalis.cz
Page Generation: 0.15 Seconds