Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 

Vítejte na Notabene - Hydepark baptistů
Hledej
 
Je a Vilém   Vytvoření registrace
Článků < 7 dní: 0, článků celkem: 5346, komentáře < 7 dní: 0, komentářů celkem: 5008, adminů: 23, uživatelů: 2955
Orientační tabule
· Vstupní brána
· Cestičky
· Zákoutí
· Základy
· Kořeny
· Počteníčko
· Lavičky
· Kompost
· Altánek
· Pozvat do parku
· Parkové úpravy
· Máš slovo
· Cvrkot
· Na výsluní
 

Petr Chelčický

Martin Luther King

Povzbuzení


Přihlásit se
Přezdívka

Heslo

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Například posílání komentářu pod jménem, nastavení komentářů, manažer témat atd.

Hudba
Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Publikace

Počítadlo
Zaznamenali jsme

8 735 818

přístupů od leden 2004


Kdo je Online
Právě je 11 návštěvník(ů) a 0 uživatel(ů) online.

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Fundamentalisti
Na jedné výplatní listině - Philippian Fellowship

Misionáři, dealeři, donátoři a kongregacionalismus

fundamentální vs. fundamentalistický

Jak se dívat na křesťanský fundamentalismus?

Evangelikalismus jako globální náboženský fenomén II.

Baptismus mezi evangelikalismem, liberalismem a fundamentalismem

Americký evangelikalismus a fundamentalismus

Radikalismus a fundamentalismus


Kořeny
Kdo jsou baptisté?
Zřízení BJB 1930

Zásady BJB z r. 1929

VZNIK A ZÁSADY 1929
Vyznání víry z r. 1886
Apoštolské vyznání víry

Kořeny baptistického hnutí


Okno
www stránky evropských a světových baptistů

Základy

Základní dokumenty BJB v ČR


Texty: Základní rozdíly mezi Koránem a Biblí. Část 2.
Posted on Pátek, 13. červenec 2007 @ 09:29:44 CEST Vložil: Mainstream

Studie poslal BohemianAnonymus

Malý biblický průvodce Koránem

Část 2.

5) Otázka spasení v Koránu a Bibli.(A) Nejistota spasení.


Korán.
(1) 2:55/58 „A hle, pravili jsme: Vejděte do města tohoto a pojídejte tam, kdekoliv se vám zachce, až dosyta. Vejděte do bran, skloňte se a rcete: „Odpuštění!” A my odpustíme vám hříchy vaše a rozmnožíme dobrodiní těm, kdož dobré konali.“ (str. 450).

Poznámky, str. 731 : Verš 55/58: „toto město” je Jeruzalém. „Odpuštění” (hittatun): slovo činilo komentátorům potíže a ani dnes není s konečnou platností vysvětleno.

(2) 5:92/90 „Vy kteří věříte! Víno, hra majsir, obětní kameny a vrhání losů šípy jsou věci hnusné z díla satanova. Vystříhejte se toho – a možná že budete blažení.” (str. 612).

(3) 5:100 „…Bojte se Boha, lidé obdaření rozmyslem – snad budete blažení !” (str. 613).

(4) 7:61/63 „Jste snad překvapeni, že se vám dostalo připomenutí od Pána vašeho prostřednictvím muže z vás, aby vás varoval a abyste byli bohabojní – snad se nad vámi smiluje -?” (str. 402).

V poznámkách na str. 720 –723 není dvojverš komentován.

(5) 7:67/69 „Vzpomeňte dobrodiní Božího – snad budete blažení!“ (str. 402)

(6) 24:55/56 „Dodržujte modlitbu, dávejte almužnu a poslouchejte posla – snad se vám dostane slitování! “ (str. 562)

(7) 46:203/204 „A když je přednášen Korán, naslouchejte mu a zmlkněte, snad se vám dostane slitování.” (str. 416).

(8) 66:8 „Vy, kteří věříte ! Obraťte se k Bohu s upřímným pokáním! Snad Pán váš vám vymaže špatné skutky vaše a uvede vás do zahrad, pod nimiž řeky tekou,...“  (str. 579).

 
(B) Jistota spasení.
 
Korán.
(1a) 3:151/157  „A vskutku, kdybyste byli zabiti na cestě Boží nebo zemřeli, je odpuštění Boží i milost Jeho lepší než to, co shromažďujete.“ (str. 511).

(1b) 3:152/158 „A věru, ať již zemřete, nebo budete zabiti, u Boha shromážděni budete!“

V poznámkách na str. 749 nejsou verše komentovány. (str. 511).

(2a) 9:89/88  „Avšak posel a ti, kdož s ním uvěřili, přesto bojovali majetky i osobami svými a pro ně jsou připraveny nejlepší věci a oni budou blažení. “(str. 595).

(2b) 9:90/89 „Bůh pro ně připravil zahrady, pod nimiž řeky tekou; v nich budou nesmrtelní, a to úspěch je nesmírný.“ (str. 595). (viz též kap. 16).

 
V poznámkách na str. 775 nejsou verše komentovány.

 
(C) Pojetí problému spasení v Koránu a SZ.

Bible.(1) Ž. 93:5 „Tvá svědectví jsou naprosto věrná. A tvému domu přísluší svatost do nejdelších časů, Hospodine !“
(2) 1M. 17:2 „Mezi sebe a tebe kladu svou smlouvu; převelice tě rozmnožím.“                 
(3) 1M.17:9 „Bůh dále Abrahamovi řekl: „Ty i tvoje potomstvo budete mou smlouvu zachovávat ve všech pokoleních.“
(4) 2M. 24:12 „...Dám ti kamenné desky – zákon a přikázání, které jsem napsal, abys jim vyučoval.“             
(5) 5M. 27:26 „Buď proklet, kdo nebude plnit slova tohoto zákona a dodržovat je.“ A všechen lid řekne: „Amen.“  
 
((V Koránu i SZ je podmínkou spasení dodržování určitých nařízení. Zatímco v Koránu je spasení nejisté pro ty, kteří z nějakých příčin nebojovali, v SZ je spása jistá pro všechny, kdo dodržovali Zákon)).
 
(D) Pojetí problému spasení v  Koránu a NZ.

Bible.
(1) J. 3:3 „Ježíš mu odpověděl: Amen, amen pravím tobě, nenarodí–li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží.“
(2) J. 3:36 „Kdož věří v Syna, má život věčný. Kdo Syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává.“
(3) Mar. 16:16 „Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.“
(4) J. 3:16 „…aby žádný kdo v něho věří nezahynul, ale měl život věčný.”
(5) 1Tim. 2:4 „aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.”
(6) 1Tim. 6:12Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života k němuž jsi byl povolán.....“
(7) 2Tim. 4:7 „Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval.“
(8) 2Tim. 2:5A kdo závodí, nedostane cenu, nezávodí-li podle pravidel.“   
(9) Ef. 6:12 „Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.“
 
((V Koránu i NZ je spasení jisté pro ty, kdo bojovali; v NZ je navíc předpokladem boje kromě víry též znovuzrození a křest. Boj v NZ se odehrává na rozdíl od Koránu v duchovní rovině a proto nemůže být veden fyzickým mečem)).
Blíže viz kap. 13.

6) Různost náhledu na počet manželek.
Korán.
(1) 4:3 „Bojíte-li se, že nebudete spravedliví k sirotkům…berte si za manželky ženy takové, které jsou vám příjemné, dvě, tři a čtyři; avšak bojíte-li se, že nebudete spravedliví, tedy si vezměte jen jednu, nebo ty, jimiž vládnou pravice vaše. A tak se nejlépe vyhnete odchýlení.” (str. 521).

 Poznámky, str. 752, 753: verš 3: „…druhá část verše dovoluje  muslimovi mít 4 legální manželky současně; -  „jimiž vládne pravice vaše “, tj. otrokyně”.

Bible.
(1) 1M. 1:27 „Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, muže a ženu je stvořil.“          
(2) 1M. 2:24 „Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem.“ 
(3) Mat. 19:5, 6 „A řekl: ,Proto opustí muž otce i matku  a připojí se ke své manželce, a budou ti dva jedno tělo’; takže již nejsou dva, ale jeden.”
(4) Mar. 10:7, 8 „ proto opustí muž svého otce i matku a připojí se ke své manželce, a budou ti dva jedno tělo; takže již nejsou dva, ale jeden.”

 
7) Různost náhledu na rozvod manželů.
Korán.
(1) 2:232 „Když se rozvedete se svými ženami a přijde lhůta jejich, nebraňte jim vstoupit v manželství s jejich novými manžely, jestliže se dohodli podle zvyklosti. A to je napomenutí tomu z vás, kdo v Boha i v den soudný uvěřil; a toto je pro vás jednání nejctnostnější a nejčistší. Bůh ví, avšak vy nevíte. (str. 471).

(2) 4:129/130 „Jestliže se oba manželé rozvedou, Bůh je oba obohatí ze své hojnosti a Bůh je pln hojnosti, moudrý.” (str. 537).

(3) 2:226–227 „Těm, kteří přísahají, že se rozvedou se svými ženami, těm je určena lhůta čekací čtyř měsíců. Jestliže však odvolají přísahu svou, vždyť Bůh je odpouštějící, slitovný. Jestliže se však rozhodnou pro rozvod, vždyť Bůh je věru slyšící, vševědoucí. (str. 470).

Bible.
(1) Mat. 5:32 „Já však vám pravím, že každý, kdo propouští svou manželku, mimo případ smilstva, uvádí ji do cizoložství; a kdo by se s propuštěnou oženil, cizoloží. “
(2) Mat. 19:9 „Pravím vám, kdo propustí svou manželku z jiného důvodu než pro smilstvo a vezme si jinou, cizoloží.”

8) Výroky v Koránu, konstatující rovnost všech monoteistických náboženství.
(doplňující informace)

(1) 2:257/256 „Nebudiž žádného donucování v náboženství !” (str. 475).

Poznámky, str. 738verš 257/256: velmi důležitý verš, na něm je založena tolerance islámu vůči jiným monoteistickým náboženstvím.

(2) 10:94 „Jsi – li na pochybách o tom, co jsme ti seslali, dotaž se těch, kdož Písmo před tebou seslané přednášejí.” (str. 384).

Poznámky, str. 717  verš 94: působil muslimským exegetům mnohé potíže tím, že odkazoval Muhammada k autoritě Židů, případně křesťanů. Byl proto interpretován tak, že Muhammadovi je kladena otázka, zda pochybuje, a on odpovídá Ne, nepochybuji,…”

 
(3) 2:59/62 „Věru ti, kdož uvěřili, a ti, kdož jsou Židy, křesťany a sabejci, ti, kdož uvěřili v Boha a v den soudný a konali dobré skutky – ti naleznou odměnu u Pána svého…” (str. 450).

Poznámky, str. 732  verš 59/62 : ti, kdož uvěřili, tj. muslimové; tento verš obsahuje myšlenku rovnosti všech čtyř jmenovaných náboženských systémů a sloužil ke zdůvodnění zvláštního postavení příslušníků těchto náboženství v islámském světě;…

9) Nepřátelé islámu.
(doplňující informace)

(1) 5:85/82 „A věru zjistíš, že lidé, kteří jsou největšími nepřáteli věřících jsou Židé a ti, kdo se k Bohu přidružují…(str. 611).
(2) 5:76/73 „A věru jsou nevěřící ti, kdož říkají : Mesiáš, syn Mariin, je Bůh ! …” (str. 610).
(3) 5:77/73 „A věru jsou nevěřící ti, kdo prohlašují : „Bůh je třetí z trojice”…(str. 610).

Poznámky, str. 779 : útok na Trojici Boží, za jejímiž členy jsou však považováni Bůh, Ježíš a Marie (srv. verš 116); toto učení vyznávaly některé křesťanské sekty (např. korydiánci)  a Muhammad omylem pak považoval toto učení za obecně křesťanské; není ovšem vyloučena možnost, že k názoru o Marii jako třetím členu trojice byl přiveden neobyčejnou úctou, které východní křesťanské církve Marii prokazovaly.
 
(4) 62:6 „Rci: Vy, kteří vyznáváte židovství! Domníváte-li se, že jste Bohu bližší než ostatní lidé, pak si přejte smrt, jste-li pravdomluvní!” (str. 483).

10) Antisemitské výroky.
 Korán.
(1) 7:162 „….a seslali jsme na ně trest z nebe za to, že byli nespravedliví. (str. 412).

Poznámky, str. 723 verš 162: obsahuje narážku na medínské židy a jejich údajné překrucování zjevených písem.

(2) 7:164 „A hle, řekla jedna skupina z nich : Proč napomínáte lid, který Bůh beztak zahubí anebo jej potrestá trestem krutým? Odpověděli : Abychom měli omluvu před  Pánem svým, a doufajíce, že se snad stanou bohabojnými!” (str. 412).

(3) 7:166 „A když přestoupili to, co jim bylo přikázáno, pravili jsme jim : Buďte opicemi odpornými !” (str. 412).

Poznámky, str. 723verš 166: míněni jsou Židé, kteří znesvětili sobotu.”

(4) 2:61/65 „Zajisté znali jste ty mezi sebou, kdož sobotu znesvětili a jimž jsme řekli : Buďte opicemi opovrženými!” (str. 451).

Poznámky na str. 732 „opice opovržené“, srv. 7 : 166.
 
(5) 7:166/167 „A prohlásil tehdy Pán tvůj, že proti nim vyšle ty, kdož utiskovat je budou mukami nejhoršími až do dne zmrtvýchvstání. A Pán tvůj je věru rychlý v trestání a věru On je i odpouštějící, slitovný.“(str. 412).

(6) 2:127/133 „Byli jste svědky toho, když smrt přišla k Jakubovi a když se otázal synů  svých: Co budete uctívat po smrti mé ? odvětili: Budeme uctívat Boha tvého a Boha předků tvých, Abrahama, Ismaela a Izáka, jako Boha jediného a do vůle Jeho budeme odevzdáni.” (str. 458).
Poznámky, str. 734  verše 127/133 a 128/134: jsou asi vsuvkou; stylisticky jsou blízké veršům z poslední mekkánské periody, avšak zařazení Ismaela ukazuje spíše na polemický výpad proti Židům.

(7) 62:6 „Rci: Vy, kteří vyznáváte židovství ! Domníváte – li se, že jste Bohu bližší než ostatní lidé, pak si přejete smrt, jste-li pravdomluvní!“(str. 483).
(8) 62:8 „Rci: Smrt, před níž prcháte, se s vámi věru setká !“(str. 483).

Bible.
(1) Ž. 89:4, 5 „Uzavřel jsem smlouvu se svým vyvoleným, přísahal jsem Davidovi, svému služebníku: Dám, že tvé potomstvo bude navěky stát pevně, já jsem zbudoval tvůj trůn pro všechna pokolení.“ -Sela-       
(2) Ž. 121:4 „Ano, nedříme a nespí ten, jenž chrání Izraele.“         
(3) Ž. 122:6 „Vyprošujte Jeruzalému pokoj: Kéž v klidu žijí ti, kdo tě milují!“       
(4)Ž. 89:4,5 „ Uzavřel jsem smlouvu se svým vyvoleným, přísahal jsem Davidovi, svému služebníku: Dám, že tvé potomstvo bude navěky stát pevně, já jsem zbudoval tvůj trůn pro všechna pokolení.“  
(5) 1Par. 16:34  „Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné.“
(6) Ž.130:7,8 „Čekej, Izraeli na Hospodina! U Hospodina je milosrdenství, hojné je u něho vykoupení, on vykoupí Izraele ze všech jeho nepravostí.“

(7) Iz. 59:20, 21
„Vykupitel přijde k Sijónu, k těm, kdo se v Jákobovi odvrátili od nevěrnosti, je výrok Hospodinův. Já pak s nimi uzavřu tuto smlouvu, praví Hospodin: Můj duch, který na tobě spočívá, a má slova, která jsem ti vložil do úst, nevzdálí se z úst tvých ani z úst tvého potomstva ani z úst potomstva tvého potomstva od nynějška až na věky,“ praví Hospodin.“         
(8) Ž. 89:34-37 „ale svoje milosrdenství mu neodejmu, nezradím svou věrnost, neznesvětím svoji smlouvu, nezměním, co splynulo mi ze rtů. Jednou jsem přísahal na svou svatost. Cožpak bych lhal Davidovi? Jeho potomstvo potrvá na věky, i jeho trůn přede mnou bude jako slunce.“        
(9) Ř. 11:1, 2 „Chci tím říci, že Bůh zavrhl svůj lid? Naprosto ne! Vždyť i já jsem Izraelec, z pokolení Abrahamova, z pokolení Benjamínova. Bůh nezavrhl svůj lid, který si předem vyhlédl.“         
(10) 1M.12:3 „Požehnám těm, kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země.“              

11) Různost náhledu na přísahu.
Korán.
(1) 81:15, 16 „Hle, přísahám při planetách zpět se vracejících, spěchajících a mizejících….” (str. 119).
(2) 75:1, 2 „Hle, přísahám při dni zmrtvýchvstání a při duši, jež stálé výčitky si činí!…” (str. 131).
(3) 2:224 „A nečiňte Boha předmětem přísah svých, že budete zbožní a bohabojní…” (str. 470).
(4) 2:225, 226 „Bůh vás nepotrestá za nevážnost řeči vaší v přísahách, ale potrestá vás za to, co srdce vaše si vysloužila. Bůh je věru odpouštějící, laskavý. Těm, kteří přísahají, že se rozvedou se svými ženami, těm je určeny lhůta čekací čtyř měsíců. Jestliže však odvolají přísahu svou, vždyť Bůh je odpouštějící, slitovný.” (str. 470).

Bible.
(1) 5M. 6:13 „Hospodina, svého Boha se budeš bát, budeš jemu sloužit, při jeho jménu přísahat.“        
(2) Mat. 5:33 „Dále jste slyšeli, že bylo řečeno otcům: ,Nebudeš přísahat křivě, ale splníš Hospodinu přísahy své.’“
(3) Mat. 5:34–37 „Já však vám pravím, abyste nepřísahali vůbec; ani při nebi, protože nebe je trůn Boží; ani při zemi, protože země je podnož jeho nohou; ani při Jeruzalému, protože je to město velikého krále; ani při své hlavě nepřísahej, protože nemůžeš způsobit, aby ti jediný vlas zbělel nebo zčernal. Vaše slovo buď ano, ano – ne, ne; co je nad to, je ze zlého.”

(4) Jak. 5:12 „Především nepřísahejte, bratří moji, ani při nebi ani při zemi ani při ničem jiném. Vaše ,ano’ ať je vždy ,ano’ a ,ne‘ ať je ,ne‘, abyste nepropadli soudu. “
(5) Kaz. 5:4 (5) „Lépe je, když neslibuješ, než když slíbíš a nesplníš.

((Zde vidíme rozdíl mezi pojetím přísahy v Koránu a v Písmu sv.: Korán umožňuje v podstatě přísahat při všem kromě Boha a nesplnění přísahy není přísně posuzováno, biblické stanovisko je odlišné. SZ připouští pouze přísahu Hospodinu, nebo v Jeho jméno a přísně trvá na jejím splnění, NZ přísahu nepřipouští vůbec)).

 
12) Země Izrael z hlediska Koránu.
Otázky z této oblasti jsou obsaženy v těchto příspěvcích:

13) Nebiblické zalomení dějin spásy z linie Izraele na linii Izmaele. 
 
Korán.
1) 61:6 „A vzpomeň si, jak praví Ježíš, syn Mariin : „Dítka Izraele, já jsem vskutku poslem Božím k vám, potvrzujícím pravdivost toho, co bylo přede mnou sesláno z Tóry, a oznamujícím vám radostnou zvěst o poslu, jenž přijde po mně a jehož jméno Ahmad bude.“ (str. 516).
Poznámky na str. 750 obsaženy v kap. 3.

Bible.
1) 1M. 17:21, 22 „Ale svoji smlouvu ustavím s Izákem, kterého ti porodí Sára příštího roku v tomto čase.“ Bůh skončil rozmluvu s Abrahamem a vystoupil od něho.“     
2) Iz. 9:5,(6), 6,(7) „Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: „Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje.“ Jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez konce spočine na trůně Davidově a jeho království. Upevní a podepře je právem a spravedlností od tohoto času až na věky. Horlivost Hospodina zástupů to učiní.

3)  Iz. 43:3 „Neboť já Hospodin jsem tvůj Bůh, Svatý Izraele, tvůj spasitel….“       
4) Mich. 5:1 (2) „A ty, Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli, jehož původ je odpradávna, ode dnů věčných.“ (též Mat. 2:6).
5) J. 7:42 „Neříká Písmo, že Mesiáš vzejde z potomstva Davidova a z Betléma, odkud byl David?“           
6) J. 4 : 22 „…neboť spása je ze Židů.“
 
Dle 33:40 (viz kap. 3.) je tedy prorok Muhammad  „pečetí proroků“ a jako jediný arabský prorok definitivně završuje působení linie izraelských proroků. Pán Ježíš jako Muhammadův předchůdce tedy stojí z hlediska svého významu pod ním.

                                                      14) Šíření  víry.
Korán. 
(1) 9:29 „Bojujte proti těm, kdož nevěří v Boha…dokud nedají poplatek vlastní rukou, jsouce poníženi.” (str. 588).

Poznámky, str. 774verš 29 „ukazuje velmi bojovný postoj vůči Židům a křesťanům a vlastně nečiní žádný rozdíl mezi pohany a vlastníky Písma…

(2) 9:38 „Vy kteří věříte! …Vytáhněte do boje na cestě Boží,…” (str. 589).
(3) 9:39 „Jestliže nevytáhnete do boje, Bůh vás potrestá trestem bolestným, vystřídá vás národem jiným,…”
(4) 9:41 „Jděte v boj lehcí i těžcí a bojujte majetky i osobami svými na cestě Boží!” (str. 589 – 590).
(5) 66:9 „Proroku, bojuj usilovně proti nevěřícím a pokrytcům a buď k nim přísný!” (str. 579).

(6) 48:29 „Muhammad je posel Boží; a ti, kdož jsou s ním, strašní jsou proti nevěřícím,..” (str. 577).
(7) 3:144/151 „Vrhneme v srdce těch, kdož nevěří, hrůzu za to, že přidružili k Bohu něco, k čemu On neseslal žádného zplnomocnění…”(str. 510).
(8) 8:66/65 „Proroku, povzbuzuj věřící k boji!” (str. 490).
(9) 48:16 „..Budete vyzváni k boji proti lidu obdařenému velkou bojovností; a budete proti nim bojovat, leč by přijali islám.” (str. 576).
(10) 48:29 „Muhammad je posel Boží; a ti, kdož jsou s ním, strašní jsou proti nevěřícím. (str.577).
(11) 8:17 „nejste to vy, kdo je zabili, ale Bůh je zabil; a nevrhals ty, když jsi vrhal, nýbrž byl to Bůh, kdo vrhal,…” (str. 485).

Bible.
(1) Mar. 16:15 „A řekl jim : „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.”
(2) Mat. 10:9 „Neberte od nikoho zlato, stříbro, ani měďáky do opasků.”((služte zadarmo))
(3) Mat. 10:10 „neberte si na cestu mošnu ani dvoje šaty, ani obuv ani hůl, neboť ,hoden je dělník své mzdy’.”
(4) Mat.10:14 „A když vás někdo nepřijme a nebude chtít slyšet vaše slova, vyjděte ven z toho domu nebo města a setřeste prach svých nohou.”

(5) Ef. 6:12 „Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. “
(6) 2Kor. 10:4,5 „Zbraně našeho boje nejsou světské, nýbrž mají od Boha sílu bořit hradby. Jimi boříme lidské výmysly a všecko, co se v pýše pozvedá proti poznání Boha...“
(7) Ef. 6:17 „...a meč Ducha, jímž je slovo Boží.“
 
((Zde je vidět rozdíl mezi šířením křesťanské víry a islámu. Tvůrce křesťanské víry Pán Ježíš Kristus posílá své učedníky  K  nevěřícím se Slovem Božím, Prorok Muhammad posílá své učedníky   PROTI   nevěřícím s hmotným mečem)).

((Tedy islám vede svůj boj proti člověku hmotným mečem, kdežto křesťané bojují proti duchovním silám tmy které člověka ovládají, mečem Ducha, tj. Slovem Božím)).
 
15) Trestání nevěřících.
Korán.
(1) 9:14 „Bojujte tedy proti nim a Bůh je vašima rukama potrestá..” (str. 586).
(2) 5:37/33 „A odměnou těch, kdo vedli válku proti Bohu a Jeho poslu a šířili na zemi pohoršení, bude věru to, že budou zabiti  anebo ukřižováni či budou jim useknuty jejich pravé ruce a levé nohy, anebo budou ze země vyhnáni.” (str. 605).

Bible.
(1) 5M. 32:35 „Má je pomsta i odplata,…“    
(2) Řím. 12:19 „Nechtějte sami odplácet, milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, neboť je psáno : „Mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán.”
(3) Žid. 10:30 „Vždyť víme, kdo řekl: „Já budu trestat, má je odplata. A jinde: Pán bude soudit svůj lid.”

((Zde je rozdíl v přístupu k trestání u Hospodina a u Boha muslimů. Trestání si vyhrazuje  Hospodin pro sebe, Bůh muslimů Alláh trestá rukama svých věřících)).
 
16) Odměna věřících.
Korán.
(1) 37:42/43–47/49 „v zahradách rajských slastí ležet budou proti sobě na lůžkách. Kolovat mezi nimi budou číše čirého nápoje jasného, jenž rozkoší pro pijící je, v něm opojnosti není a nebudou jím zmoženi. Vedle nich budou dívky zrak klopící, okaté, jako by to perly byly skryté. (str. 165).

Poznámky str. 664 „verše 41-47 „obsahují jeden z nejpodrobnějších popisů ráje.”

(2) 52:17–22
„A bohabojní věru budou v zahradách ve slastech…Jezte a pijte ve zdraví v odměnu za to, co jste konali, a spočívejte na pohovkách v řadách postavených!” A oženíme je tam s dívkami velkých očí černých…A ovocem a masem je opatříme podle jejich přání.”(str. 151). (viz též kap. 5B).

Bible.
(1) 1.Kor. 2:9 „Ale jak je psáno : ,Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.’“
 
((Zde vidím rozdíl mezi konečnou odměnou věrného křesťana a muslima. Údělem věrného křesťana bude nebeský Jeruzalém a Boží blízkost, odměnou věrného muslima budou dokonalé, věčně trvající pozemské radosti)).

 
Konec druhé části
BohemianAnonymus


  
 
 
 


 
Příbuzné odkazy
· Více o Studie
· Novinky od Mainstream


Nejčtenější článka o Studie:
Základní rozdíly mezi Koránem a Biblí. Část 2.


Hodnocení článku
Průměrné skóre: 4
Hlasů: 3


Prosím, ohodnoť tento článek:

Výborný
Velmi dobrý
Dobrý
Normální
Špatný


Možnosti

 Vytisknout stránku Vytisknout stránku


Sdílej článek | Podělte se o tento článek s přáteli! Doporučte jej stisknutím tlačítka:

"Základní rozdíly mezi Koránem a Biblí. Část 2." | Přihlásit/Vytvořit účet | 4 komentáře | Hledat v diskusi
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se


Re: Základní rozdíly mezi Koránem a Biblí. Část 2. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Sobota, 21. červenec 2007 @ 21:42:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 Přehledné a výstižné!Vedoucí Grano Salis Network - Tomas
E-mail: notabene@granosalis.cz, network@granosalis.cz, granosalis@granosalis.cz, magazin@granosalis.cz, redakce@granosalis.cz
Webmastering a údržbu systému zajišťuje firma ALLTECH, webmaster webmaster@granosalis.cz
Page Generation: 0.13 Seconds